Herby ziemskie na pieczęciach koronnych króla Stanisława Augusta

Marcin Hlebionek

Streszczenie w języku polskim


Wieniec herbów ziemskich, a później też państwowych i dynastycznych, jako element kompozycji polskich pieczęci królewskich pojawił się na przełomie XIV i XV w. Początkowo umieszczano go na pieczęciach majestatowych, później na pieczęciach większych (kanclerskich) koronnych i litewskich, a od czasów Jana Kazimierza także na pieczęciach mniejszych (podkanclerskich) koronnych. Zestaw tych herbów ustalił się za panowania króla Michała. Generalnie jednak w zakresie heraldyki terytorialnej cechowała go dość duża stabilność, a herby ziemskie wprowadzone doń w czasach jagiellońskich funkcjonowały bez większych zmian aż do czasów panowania Stanisława Augusta. Król ten posługiwał się dwoma kompletami pieczęci państwowych. Pierwszy powstały przy okazji koronacji w 1764 r., kontynuował tradycyjne wzory. Zmiany wprowadzono dopiero do wieńca herbów w drugim komplecie pieczęci wykonanym w 1780 r. Dotyczyły one dwóch obszarów: treści i formy prezentacji znaków. W pierwszym dokonano aktualizacji znaków dawnych terytoriów lennych niezwiązanych już z Koroną: herb lenna mołdawskiego zastąpiono herbem województwa kaliskiego, zaś herb lenna pomorskiego herbem Inflant. W sferze formy po raz pierwszy w sfragistyce państwowej zastosowano szrafowanie znaków. Co prawda szrafirunek pojawia się już na pieczęciach Wettynów, ale nie był wykorzystywany na polskich pieczęciach państwowych. Powoduje to, że powstałe w 1780 r. pieczęcie są pierwszym urzędowym barwnym przedstawieniem herbów ziem Królestwa Polskiego. Zrywając z dotychczasową tradycją twórca pieczęci, Jan Filip Holzhaeusser, odwrócił też układ godeł figuralnych, do tej pory zwróconych ku centralnemu elementowi wyobrażenia (postaci tronującego władcy bądź Orłowi), a także zmienił kształt niektórych godeł na formy znane z czasów wcześniejszych, później odrzucone. Zagadkowa na tym tle jest znana z jednego kolekcjonerskiego odcisku pieczęć mniejsza koronna tego króla, powstała zapewne w 1785 r. O jej wyjątkowości, prócz braku poświadczenia szerszego używania, stanowią modyfikacje godeł w zestawie herbów, nieznajdujące uzasadnienia na gruncie polskiej heraldyki ziemskiej.

Słowa kluczowe


sfragistyka; pieczęcie koronne; herby ziemskie; Stanisław August

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie:

Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 1485, 1489.

Archiwum Narodowe w Krakowie:

Zbiór Rusieckich, pergamin 257.

Archiwum Państwowe w Toruniu:

Akta luźne miasta Torunia, sygn. 9029.

Akta miasta Torunia, Kat. I, I-114; Kat. II, I-3302, I-3495, I-3508.

Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk:

Pieczęcie luźne, Zbiór Zamoyskich, kolekcja V, sygn. P-32, P-39e, P-42, P-45, P-46, P-47a, P-49b, P-56, P-57, P-58, P-59, P-78, P-78a, P-91, P-92b, P-94, P-110.

Adamczewski M., Pieczęć wojewódzka powiatów sieradzkiego i szadkowskiego z roku 1792, „Biuletyn Szadkowski” 2007, 7.

Bodniak S., Działyńska Gryzelda Celestyna (1804–1883), w: Polski słownik biograficzny, t. 6, red. W. Konopczyński, Kraków 1948.

Die Siegel der Deutschen Kaiser und Könige, Bd II, wyd. O. Posse, Dresden 1910.

Fabijański W., Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Forysiak-Wójciński R., Dwie nieznane pieczęcie królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Archiwista Polski” 2015, 1.

Gesamtverzeichnis der Siegel im Gatterer-Apparat, Teil 1–2 [Abbildungen], oprac. K.H. Debus, Koblenz 2013.

Guerreau I., Otto I. von Wohldenberg. Form und Funktion der Selbstdarstellung eines norddeutschen Weltgeistlichen im spiegel seiner Siegel, w: Siegel. Gebrauch und Bedeutung, red. G. Signori, Darmstadt 2007.

Gumowski M., Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966.

Gumowski M., Pieczęcie królów Polski, Kraków 1910.

Hlebionek M., Herb ziemi kijowskiej na pieczęciach władców Rzeczpospolitej, „Sfrahistychnyy Shchorichnyk” [„Сфрагiстичний Щорiчник”] 2012, 2.

Hlebionek M., Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012.

Hlebionek M., Nieznana pieczęć króla elekta Stanisława I, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2016, 15 (26).

Hlebionek M., Pokora P., Refleksje o „Pieczęciach królów i królowych polskich”, „Studia Źródłoznawcze” 2012, 50.

I sigilli dell’Archivo Vaticano, wyd. P. Sella, M.-H. Laurent, t. 1, Citta del Vaticano 1937.

Jabłonowski J.A., Heraldica, to iest osada kleynotow rycerskich y wiadomosc znaków herbownych dotąd w Polszcze nieobiaśniona, Lwów 1742.

Jaworska A., Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003.

Katalog dokumentów, listów oraz pieczęci królów i królowych polskich przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, oprac. M. Chmielewska, Wrocław 1991.

Katalog pieczęci Archiwum Państwowego w Toruniu, z. 1, Pieczęcie królów i królowych polskich do 1572 r., oprac. J. Bonczkowski, D. Chyła, M. Hlebionek, M. Superczyński, red. M. Hlebionek, Toruń 2020.

Kletler P., Die Kunst im österreichischen Siegel, Wien 1927.

Konopczyński W., Borch Jan Jędrzej (zm. 1780), w: Polski słownik biograficzny, t. 2, red. W. Konopczyński, Kraków 1936.

Krawczuk W., Pieczęcie Zygmunta III Wazy, Kraków 1993.

Kruszyński T., Właściwości stylowe polskich monet i pieczęci od czasu renesansu, Kraków 1933.

Kuczyński S. K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kuczyński S.K., Zagadka herbu ziemi dobrzyńskiej, w: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. D. Gawinowa et al., Warszawa 1991.

Maaler J., Die Teütsch spraach: Alle wörter, namen, un[d] arten zu reden in Hochteütscher spraach, dem ABC nach ordenlich gestellt, unnd mit gutem Latein gantz fleissig unnd eigentlich vertolmetscht, dergleychen bißhär nie gesähen, Zürich 1561.

Marciniak R., O rzekomym herbie Wielkopolski XIV i XV w., „Roczniki Historyczne” 1999, 65.

Odnorozhyenko O., Ruski korolivs’ki, hospodarski ta knyazivski pyechatki XIII–XVI st. (= Monumenta Rutheniae Heraldica, vol. 2), Kharkiv 2009 [Однорожєнко O., Рускі королівські, господарскі та князівскі пєчаткі XIII–XVI ст. (= Monumenta Rutheniae Heraldica, vol. 2), Харків 2009].

Panfil T., Verba signi. Dzieje herbu ziemi lubelskiej, Lublin 1998.

Petra Sancta S., De symbolis heroicis libri IX, Antverpia 1634.

Petra Sancta S., Tesserae gentilitiae ex legibus fecialium descriptae, Romae 1638.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Kraków 2003.

Piech Z., Pieczęcie herbowe w systemach sfragistycznych dawnej Rzeczypospolitej, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015.

Pieczęcie królów i królowych Polski, Warszawa 2010.

Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, red. P. Dymmel, Lublin 1998.

Sava K. von, Die Siegel der österreichischen Regenten bis Kaiser Max I., Wien 1871.

Sigilla regum et reginarum Poloniae. Pieczęcie królów i królowych Polski ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2015.

Syta K., Gabinet Dyplomatyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764–1768, w: Polska kancelaria królewska. Między władzą a społeczeństwem, cz. 3, red. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Warszawa 2008.

Śliwiński B., Herb województwa pomorskiego, w: Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy. I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000.

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.

Więcek A., Jan Filip Holzhaeusser (1741–1792) nadworny medalier króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Warszawa 1993.

Zangre J.B., Representation de l’Ancienne et Souveraine Duche de Brabant, Louvain 1600.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.281-304
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:39
Data złożenia artykułu: 2023-01-02 12:39:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 123
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 43

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Marcin Hlebionek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.