Konstantyn Dalassen w Zarysie historii Jana Skylitzesa

Kamil Biały

Streszczenie w języku polskim


Jan Skylitzes, autor Zarysu historii, to kronikarz, który przejawiał niezwykłe zainteresowanie genealogią wielkich rodzin arystokratycznych, a także losami jej przedstawicieli. Jedną z takich postaci był Konstantyn Dalassen. Dziejopis ukazał jego losy w niezwykły sposób, odbiegający od innych współczesnych mu narracji. Materiał źródłowy zdaje się wskazywać, że Skylitzes wykorzystał przy tym niezachowane źródło związane z Dalassenem. Historyk był szczególnie zainteresowany losami Dalassena, gdyż to ważna postać na dworze cesarza Aleksego I Komnena i jego matki Anny Dalasseny. Ukazał losy Dalassena w przychylnym dla niego świetle jako pierwotnego następcę Konstantyna VIII i ofiarę represji ze strony nisko urodzonych Paflagończyków. Skylitzes chciał w ten sposób wykazać związki łączące Dalassenów z dynastią macedońską, a tym samym wzmocnić ideologiczne podstawy panowania Aleksego I Komnena.

Słowa kluczowe


Jan Skylitzes; Zarys historii; Konstantyn Dalassen; Anna Dalassena; Aleksy I Komnen; Bizancjum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander J. P., Secular biography at Byzantium, „Speculum” 1940, t. 15, nr 2, s. 194–209.

B. Hill, Alexios I Komnenos and the Imperial Women, [w:] Alexios I Komnenos. Papers on the Second Belfast Byzantine International Colloquium, 14–16 April 1989, red. M. Mullet, D. C. Smythe, Belfast 1996, s. 37–54.

Beck H. G., Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, München 1978.

Biały K., The Authorship of the Lost Source of John Skylitzes’ Synopsis Historion in the Chapter about the Reign of Michael IV, „Eos” 2014, t. 101, nr 2, s. 275–284.

Bonarek J., Konstantyn Dalassenos – spadkobierca rzymskich cnót, [w:] Człowiek w antycznym świecie, red. S. Sprawski, Kraków 2012, s. 397–408.

Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, 5, red. E. McGeer, J. Nesbitt, N. Oikonomides, Washington 2005.

Cheynet J. C., Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210), Paris 1990.

Cheynet J. C., The Byzantine Aristocracy and its Military Function, Ashgate Variorum Reprints 2006.

Cheynet J. C., Vannier J. F., Études prosopographiques, Paris 1986.

Dubarle A. M., L’homélie de Grégoire le Référendaire pour la réception de l’image d’Édesse, „Revue des Études Byzantines” 1997, t. 55, s. 5–51.

Dudek J., Obraz przeszłości rodu Komnenów według Materiałów historycznych Nicefora Byrenniosa i Aleksjady Porfirogenetki Anny, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, Warszawa 2006, s. 277–289.

Frankopan P., Challenges to Imperial Authority in Byzantium: Revolts on Crete and Cyprus at the end of the 11th century, „Byzantion” 2004, t. 74, s. 382–402.

Frankopan P., Challenges to Imperial Authority in the Reign of Alexios I Komnenos: the Conspiracy of Nikephoros Diogenes, „Byzantinoslavica” 2006, t. 64, s. 257–273.

Garland L., Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium AD 527–1204, Routledge 1999.

Gauthier P., Le Synode des Blachernes (fin 1094) Ètude Prosopographique, „Revue des Études Byzantines”, 1971, t. 29, s. 213–284.

Hill B, Imperial Women and the Ideology of Womanhood in the Eleventh and Twelfth Centuries, [w:] Women, Men, and Eunuchs: Gender in Byzantium, red. L. James, Routledge 1997, s. 76–99.

Hirsch F., Byzantinische Studies, Leipzig 1876.

Holmes C., Basil II and the Governance of Empire (976–1025), Oxford 2005.

Janin R., Constantinople byzantin. Développement urbain et répertoire topographique, Paris 1964.

Jenkins R. J. H., The Classical Background of the Scriptores Post Theophanem, „Dumbarton Oaks Papers” 1954, t. 8, s. 13–30.

Kazhdan A., The History of Byzantine Literature (800–1000), Athens 2006.

Konstantynopol – nowy Rzym: miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, Warszawa 2011.

Krumbacher K, Geschichte der byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches, 527–1453, München 1891.

Laiou A. E., Imperial Marriages and Their Critics in the Eleventh Century: The Case of Skylitzes, „Dumbarton Oaks Papers” 1992, t. 46, s. 165–176.

Ljubarskij J. N., Man in Byzantine Historiography from John Malalas to Michael Psellos, „Dumbarton Oaks Papers” 1992, t. 46, s. 177–186.

Lounghis A, The Byzantine historians on politics and people from 1042 to 1081, „Byzantion” 2002, t. 72, nr 2, s. 381–403.

Macrides R., Kinship by Arrangement: The Case of Adoption, „Dumbarton Oaks Papers” 1990, t. 44, s. 109–118.

Marciniak P., Greek Drama in the Byzantine Times, Katowice 2006.

Markopoulos A., From narrative historiography to historical biography. New trends in Byzantine historical writing in the 10th–11th centuries, “Byzantinische Zeitschrift” 2009, t. 102, nr 2, s. 696–715.

Mullet M., Aristocracy and Patronage in the literary circles of Comnenian Constantinople, [w:] Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries, red. M. Angold, B.A.R. 1984, s. 173–201.

N. Oikonomides, Fiscalité et exemption fiscale à Byzances, Athènes 1996.

Oikonomides N, Les Listes de Préséance Byzantines Des IXe et Xe Siècles, Paris 1972.

Polemis D. I., Some cases of erroneous identification in the chronicle of Skylitzes, „Byzantinoslavica” 1965, t. 26, s. 74–81.

Polemis D. I., The Doukai: a Contribution to the Byzantine Prosopography, London 1968.

Ralli G. A., Potli M., Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων, 5, Athenai 1855.

Seibt W., Johannes Skylitzes: Zur Person des Chronisten, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik” 1976, t. 25, s. 81–85.

Shepard J., A suspected source of Scylitzes’ Synopsis Historion: the great Catacalon Cecaumenus, „Byzantine and Modern Greek Studies” 1992, t. 16, s. 171–181.

Shepard J., Byzantium’s Last Sicilian Expedition: Skylitzes’ Testimony, „Rivista Studi Bizantini e Noellenici” 1977–1979, t. 14–16, s. 145–159.

Skoulatos B., Les personnages byzantins de I’Alexiade: Analyse prosopographique et synthese, Louvain 1980.

Smythe D. C., Behind the Mask: Empresses and Empire in Middle Byzantium, [w:] Queens and Queenship in Medieval Europe, red. A. Duggan, Woodbridge 1997, s. 141–172.

Stephenson P., The Legend of Basil the Bulgar-Slayer, Cambridge 2003.

Treadgold W., The Middle Byzantine Historians, Palgrave Macmillan 2013.

Varzos K., Η Γενεαλογία των Κομνηνών, 1, Thessaloniki 1984.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.41
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:15
Data złożenia artykułu: 2016-04-25 11:31:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 772
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 552

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Kamil Biały

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.