Jak powstrzymać ekspansję turecką w Europie, czyli o książce Wołodymyra Pyłypenki, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 191

Dariusz Kupisz

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono książkę Wołodymyra Pyłypenki, poświęconą polskiemu piśmiennictwu z XVI–XVII w., poruszającemu kwestię powstrzymania zagrożenia, jakie dla chrześcijańskiej Europy stwarzała wówczas ekspansja turecka. Polscy badacze omawiali już owe problemy, wydano również wiele tekstów źródłowych dotyczących problematyki zwalczania tureckiego zagrożenia. Nowością w publikacji W. Pyłypenki jest spojrzenie na trudne sąsiedztwo Rzeczypospolitej i Turcji z perspektywy kozaczyzny zaporoskiej. W pracy jest jednak dużo mankamentów, zarówno w warstwie konstrukcyjnej, aparatu pojęciowego, jak i treści merytorycznych, co wykazano w recenzji.


Słowa kluczowe


stosunki polsko-tureckie, Turcja, Rzeczpospolita, literatura polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Narodowe w Krakowie, Księgi Grodzkie Oświęcimskie, Relacje, sygn. 101.

Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 1335.

Filipczak-Kocur A., Sejmik sieradzki za Wazów (1587–1668), Opole 1989.

Franz M., Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, Toruń 2006.

Hahn K., Pospolite ruszenie wedle uchwał sejmikowych ruskich od XVI do XVIII wieku, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1928, 6, 4.

Lepszy K., Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589–1592), Kraków 1939.

Łopatecki K., Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013.

Olejnik K., Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976.

Olejnik K., Stefan Batory 1533–1586, Warszawa 1988.

Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652: system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1995.

Pietrzak J., Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620–1621, Wrocław 1987.

Pisma Mikołaja Ligęzy, kasztelana sandomierskiego, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1859.

Plewczyński M., Wojny i wojskowość polska w XVI wieku, t. 2: Lata 1548–1575, Zabrze–Tarnowskie Góry 2013.

Rzońca J., Rzeczpospolita Polska w latach 1596–1599. Wybrane zagadnienia polityki wewnętrznej i zagranicznej, Opole 1990.

Rzońca J., Sejmy z lat 1597 i 1598, cz. 1: Bezowocny sejm z 1597 roku, Warszawa–Wrocław 1989.

Sikorski J., Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991.

Spieralski Z., Jana Tarnowskiego rozmowa o prowadzeniu wojny z Turkami (1542), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1986, 6, 1.

Sposób ubezpieczenia granic od Tatarów przez ustanowienie stałego wojska na pograniczu, podany około roku 1598 przez Jana Solikowskiego rotmistrza, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 1335, k. 1–17.

Trawicka Z., Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572–1696, Kielce 1985.

Twardowski S., Przeważna legacja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sułtana Mustafy, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2000.

Ujma M., Sejmik lubelski 1572–1696, Warszawa 2003.

Votum szlachcica polskiego ojczyznę wiernie miłującego o założeniu skarbu Rzeczypospolitej i obronie krajów ruskich napisane od autora roku 1589 a teraz między ludzie podane (1596), wyd. K.J. Turowski, Kraków 1859.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.43.379-391
Data publikacji: 2018-02-24 20:38:27
Data złożenia artykułu: 2017-12-13 10:38:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 814
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 847

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dariusz Kupisz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.