Graeco opere w królewskim teatrze władzy Władysława Jagiełły. Wprowadzenie do badań

Marcin Walkowiak

Streszczenie w języku polskim


Z inicjatywy króla polskiego Władysława Jagiełły wykonano zespół bizantyńskich malowideł ściennych, które Jan Długosz określa w swoich dziełach terminami: graeco opere, pictura graeca lub sculptura graeca. Malowidła te powstały w miejscach o szczególnym polityczno-religijnym znaczeniu dla Królestwa Polskiego a bizantyńską dekorację malarską dostosowano w przemyślany sposób do wnętrz gotyckich. Naukowa refleksja poświęcona jagiellońskim polichromiom, prowadzona od przeszło 150 lat, nadal nie daje pełnej jasności co do przyczyn tej oryginalnej syntezy artystycznej. Ugruntowana w polskiej mediewistyce teza o prywat­nych upodobaniach króla Władysława Jagiełły do malarstwa bizantyńsko-ruskiego, wydaje się przy obecnym stanie wiedzy o roli sztuki w średniowieczu, tezą nie przekonującą. W opinii autora prezentowanego tekstu, przedstawiony wyżej problem wymaga postawienia nowych pytań i odświeżenia perspektywy badawczej. Autor, w swoich badaniach, analizuje omawiane malowidła przez pryzmat królewskiej teologii politycznej i znaczenia sztuki w procesie kształtowaniu wizerunku późnośredniowiecznego monarchy. Korzystając z najnowszych badań i ustaleń historyków, postrzega króla Władysława Jagiełłę przede wszystkim jako skutecznego i sprawnego polityka, a nie miłośnika sztuki.


Słowa kluczowe


malowidła bizantyńsko-ruskie; graeco opere; Władysław Jagiełło; Jagiellonowie; sztuka Jagiellonów; patronat artystyczny Jagiellonów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Printed sources

Damalewicz S., Series archiepiscoporum Gnesnensium, Varsaviae 1649.

Dlugossi J., Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XI et XII, Varsaviae 2001.

Dlugossi J., Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, vol. 1–3, ed. A. Przeździecki, Cracoviae 1863–1864.

Ostroróg J., Mowa wobec papieża Pawła II, in: ‘Wybór mów staropolskich’, ed. B. Nadolski, Wrocław 1961.

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi (1388–1420), ed. F. Piekosiński, Kraków 1896.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, vol. VII, 8, ed. K. Weyssenhoff-Brożkowa, Kraków 1998.

Stanisław ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądrości, ed. M. Korolko, Kraków 2000.

Zbiór dokumentów małopolskich, eds. I. Sułkowska-Kurasiowa, S. Kuraś, part 7, Wrocław 1975.

Studies

Baczkowski K., Argument obrony wiary w służbie dyplomacji polskiej w XV wieku, in: Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów, ed. K. Baczkowski, Kraków 2012.

Baczkowski K., ‘Panowie przyrodzeni’ a elekcyjność tronu w Polsce średniowiecznej, in: K. Baczkowski, Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów, Kraków 2012.

Smorąg-Różycka M., Bibliografia prac Anny Różyckiej-Bryzek, in: Ars Graeca Ars Latina. Studia dedykowane prof. Annie Różyckiej-Bryzek, ed. M. Smorąg-Różycka, Kraków 2001.

Bartlová M., Ikon-like Images in Bohemian Medieval Art, ‘Ikonotheka’ 2009, 22.

Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, transl. T. Zatorski, Gdańsk 2010.

Biedrowska-Ochmańska K., Ochmański J., Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki jego osobowości, Poznań 1987.

Binski P., The Painted Chamber at Westminster, London 1986.

Borkowska U., Dynastia Jagiellonów w Polsce, Warszawa 2011.

Borkowska U., Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów, in: Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, eds. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999.

Borsook E., Messages in Mosaic. The Royal Programmes of Norman Sicily 1130–1187, New York 1990.

Bracha K., Kult relikwii Krzyża św. i pielgrzymka Władysława Jagiełły do opactwa łysogórskiego w czerwcu 1410 r., in: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410–2010, ed. T. Ossowski, Kielce 2010.

Caro J., Aus der Kanzlei Kaiser Sigismundus. Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Constanzer Concils, ‘Archiv für Österreichische Geschichte’ 1880, 59.

Chadraba R., Tradice druhégo Konstantina a řecko-perská antiteze v uměni Karla IV, ‘Uměni’ 1968, 16.

Chadraba R., Kaiser Karls IV. Devotio antiqua, ‘Mediaevalia Bohemica’ 1969, 1.

Chadraba R., Profetický historismus Karla IV. A přemyslovská tradice, in: Karolus Quartus, Praha 1984.

Crossley P., The Politics of Presentation. The Architecture of Charles IV of Bohemia, in: Courts and Regions, eds. R. Marks, A. Minnis, York 2000.

Crossley P., Bohemia Sacra and Polonia Sacra. Liturgy and history in Prague and Cracow Cathedrals, ‘Folia Historiae Atrium’ Seria Nowa, 2001, 7.

Crossley P., Opačić Z., Prague as a New capital, in: Prague. The Crown of Bohemia, 1347–1437, eds. B. Drake Boehm, J. Fajt, New York 2005.

Czechowicz B., Kapustka M., Hope and Pragmatism. The Rule and Visual Representation of Matthias Corvinus in Silesia and Lusatia, in: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490, Budapest 2008.

Dąbrowski J., Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii stanowej, Wrocław–Kraków 1956.

Dalewski Z., Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i ceremonia inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca XIV wieku, Warszawa 1996.

Dalewski Z., Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średniowiecza, in: Theatrum ceremoniale na dworze książąt i królów polskich, eds. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 1999.

Deptuła Cz., Z zagadnień relacji pomiędzy sztuką, polityką i programami unii kościelnej w państwie polsko-litewskim XV wieku, ‘Summarum’ 1995/1996, 24/25.

Derwich M., Działalność benedyktynów łysogórskich w XV wieku, ‘Kwartalnik Historyczny’ 1990, 3–4.

Derwich M., Pacyfikał koronacyjny królów polskich, ‘Kwartalnik Historyczny’ 1991, 98, 4.

Derwich M., Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa–Wrocław 1992.

Drelicharz W., Kolegiata wiślicka jako miejsce wizualnego dialogu monarchy ze społeczeństwem w XIV–XV wieku, in: Przeszłość jest czasem narodzin: z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem, eds. A. Waśko, J. Smołucha, Kraków 2006.

Fajt J., Royt J., Gottfried L., The Sacred Halls of Karlštein Castle, Prague 1998.

Fajt J., Charles IV. Toward a New Imperial Style, in: Prague. The Crown of Bohemia, 1347–1437, eds. B. Drake Boehm, J. Fajt, New York 2005.

Fałkowski W., Idea monarchii w Polsce za pierwszych Jagiellonów, in: Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura, ed. W. Fałkowski, Warszawa 2001.

Fałkowski W., Możnowładztwo polskie wobec króla, in: Kolory i struktury średniowiecza, ed. W. Fałkowski, Warszawa 2004.

Fałkowski W., Adventus regis. Powrót Władysława Jagiełły do Krakowa po zwycięstwie grunwaldzkim, ‘Roczniki Historyczne’ 2010, 76.

Fiałkowski A., Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce, ‘Przegląd Historyczny’ 1996, 87, 4

Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386–1434, corrected 2nd ed., supplemental material included, Warszawa 2015.

Gąsiorowski A., Podróże panującego w średniowiecznej Polsce, ‘Czasopismo Prawno-Historyczne’ 1973, 25, 2.

Gąsiorowski A., Święta pańskie w praktyce objazdów króla Władysława Jagiełły, in: Europa środkowa i wschodnia w polityce Piastów, ed. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997.

Giergiel T., Ptak J., Fryz heraldyczny odkryty w katedrze sandomierskiej, ‘Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego’ serii nowej, 2011, 10 (21).

Giergiel T., Ptak J., Heraldyczna interpretacja genezy i funkcji malowideł bizantyńsko-ruskich w prezbiterium kolegiaty sandomierskiej, ‘Studia i Materiały Lubelskie’ 2017, 19.

Gieysztor A., Spektakl i liturgia – polska koronacja królewska, in: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, Wrocław 1978.

Grabski A.F., Jadwiga – Wilhelm – Jagiełło w opiniach Europejskich, ‘Nasza Przeszłość’ 1966, 23.

Grygiel J., Polska a Czechy w dobie bitwy grunwaldzkiej, in: Bitwa grunwaldzka w historii, tradycji i kulturze 1410–2010, ed. T. Ossowski, Kielce 2010.

Gryglewski P., De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.

Iwańczak W., Cesarz Karol IV i jego postawa wobec historii, in: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, eds. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997.

Jabłoński J., Drzewo Żywota z Raju, Kraków: printed in the printing house of Jakub Matyszkiewicz 1737.

Jackson R. A., Vive le Roi! A history of the French coronations from Charles V to Charles X, London 1984.

Jurkowlaniec G., West and East perspectives on the ‘Greek Manner’ in the Early Modern Period, ‘Ikonotheka’ 2009, 22.

Jurkowlaniec G., The Artistic Patronage of Ladislaus Jagiełło. Beyond the Opposition between Byzantium and the Renaissance, in: Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność, ed. M. Janocha, Warszawa 2012.

Kajzer L., Gdzie w Sieradzkiem działali ruscy malarze Władysława Jagiełły?, ‘Kwartalnik Historii Kultury Materialnej’ 2001, 4.

Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.

Koczerska M., Elita zjednoczonego Królestwa Polskiego w XIV –XV wieku i jej funkcja w państwie, in: Od genealogii do historii społecznej, eds. A. Jaworska, B. Trelińska, Warszawa 2011.

Kostílková M., The Last Judgment Mosaic: the historical record, 1370–1910, in: Conservation of the last Judgment Mosaic, St. Vitus Cathedral, Prague, eds. F. Piqué, D. C. Stulik, Los Angeles 2005.

Kowalczyk M., Mowa obediencyjna do antypapieża Jana XXIII, ‘Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej’ 1996, 46.

Kowalski J., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII–XVI wieku, Poznań 2010.

Krzyżaniakowa J., Wprowadzenie formuły relacji do polskiej kancelarii królewskiej, in: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego, eds. J. Bardach et all., Poznań 1970.

Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, vol. 1/2, Poznań 1972.

Krzyżaniakowa J., Polska – antemurale christianitatis – polityczne i ideologiczne podstawy kształtowania się idei, in: Docendo Discimus. Studia historyczne ofiarowane Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds. J. Kaczmarek, J. Nikodem, Poznań 2000.

Krzyżaniakowa J., Ochmański J., Władysław II Jagiełło, corrected 2nd ed., Wrocław 2006.

Kubínová K., Imitatio Romae. Karel IV. a Řím, Praha 2006.

Kubínová K., Karl IV. und die Tradition Konstantins des Grossen, in: Kunst als Herschaftsinstrumen. Böhmen und das Heiligerömische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, Berlin–München 2009.

Kutzner M., Propaganda władzy w sztuce Zakonu Niemieckiego w Prusach, in: Sztuka w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach i Inflantach, ed. M. Wodniak, Toruń 1995.

Labuda A. S., Die architektonische Gestalt der Trinitäts – und der Heiligkreuzkapelle an der Krakauer Kathedrale im Kontextköniglischen Residenz auf dem Wawel, in: Die Länder der böhmischen Krone und Imre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526). Kunst, Kultur, Geschichte, Ostfildern 2004.

Marsówna A., Freski ruskie w katedrze sandomierskiej, ‘Prace Komisji Historii Sztuki’ 1930–1934, 5.

Mąkinia F., Ocena estetyczno-stylistyczna polskiej architektury w twórczości J. Długosza, ‘Roczniki Humanistyczne’ 1971, 19, 5.

Molè W., Kilka uwag o malowidłach ściennych w Wiślicy, ‘Ochrona Zabytków Sztuki’ 1930-1931, 1-4.

Molè W., Sztuka bizantyńsko-ruska 1040–1500, in: Historia sztuki polskiej, vol. 1, Kraków 1962.

Mrozowski P., Sztuka jako narzędzie władzy. Patronat artystyczny Kazimierza Wielkiego, in: Sztuka i władza. Materiały z konferencji zorganizowanej przez instytut PAN w dniach 30.XI–2.XII 1998, eds. D. Konstantynow et al., Warszawa 2001.

Mrozowski P., Sztuka jako narzędzie władzy królewskiej w Polsce, in: Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15–18 września 2004, ed. M. Fabiański, Warszawa 2005.

Muczkowski J., Dwie kaplice jagiellońskie w katedrze krakowskiej, Kraków 1859.

Myslivec J., Českágotica a Byzanc, ‘Umění’ 1970, 18.

Nikodem J., Jadwiga. Król Polski, Wrocław 2009.

Olszacki T., Zamek królewski w Sieradzu. Dzieje – badania – architektura, Sieradz 2013.

Osieczkowska C., O szkole polskiej malarstwa bizantyńskiego, ‘Prace i materiały sprawozdań sekcji historii sztuki’ 1935, 2.

Ożóg H., Uczeni w monarchii Jadwigii Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły, Kraków 2004.

Ożóg K., Stanisław ze Skarbimierza – uczony w służbie Królestwa Polskiego, in: Przeszłość jest czasem narodzin. Z dziejów Wiślicy i jej związków z Krakowem, eds. A. Waśko, J. Smołucha, Kraków 2006.

Ożóg K., Jagiellonowie a uczeni, in: Europa Jagiellonica 1386–1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Instytut Historyczny w Warszawie, eds. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Warszawa 2015.

Ożóg K., Miejsce i rola uczonych w późnośredniowiecznym pastwie polskim. Poglądy mistrzów krakowskich a rzeczywistość, in: Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, eds. J. Wroniszewski, A. Radzimiński, Toruń 1999.

Piech Z., Średniowieczne herby w katedrze wawelskiej. Treści i funkcje, in: Katedra krakowska w średniowieczu, Kraków 1996.

Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.

Pysiak J., Król i korona cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów, Warszawa 2012.

Podlacha W., Malarstwo średniowieczne, in: Historia malarstwa polskiego, vol. 1, Lwów 1914.

Rosario I., Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia, 1346–1378, Woodbridge 2000.

Rożek M., Polskie insygnia koronacyjne. Symbole władzy państwowej, Kraków 2011.

Różycka-Bryzek A., Malowidła ścienne bizantyńsko-ruskie, in: Malarstwo gotyckie w Polsce, vol. 1: Synteza, eds. A. Labuda, K. Secomska, Warszawa 2004.

Różycka-Bryzek A., Bizantyjsko-ruskie malowidła ścienne w Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu (1470), ‘Studia do Dziejów Wawelu’ 1968, 3.

Różycka-Bryzek A., Zarys historyczny badań nad bizantyńsko-ruskimi malowidłami ściennymi w Polsce, ‘Biuletyn Historii Sztuki’ 1965, 27.

Różycka-Bryzek A., Uwagi o referacie T. M. Trajdosa pt. Treści ideowe wizerunków Jagiełły w kaplicy św. Trójcy na zamku lubelskim, ‘Biuletyn Historii Sztuki’ 1980, 42, 3/4.

Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego, Warszawa 1983.

Różycka-Bryzek A., Niezachowane malowidła ‘graeco opere’ z czasów Władysława Jagiełły, ‘Analecta Cracoviensa’ 1987, 19.

Różycka-Bryzek A., Bizantyńsko-ruskie malowidła w Polsce wczesnojagiellońskiej. Problem przystosowań na gruncie kultury łacińskiej, in: Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa, vol. 2, ed. S. Stepień, Przemyśl 1994.

Różycka-Bryzek A., Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego, Lublin 2000.

Smorąg-Różycka M., Bizantyńskie malowidła w prezbiterium katedry pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu – odkrycia niespodziewane i doniosłe, ‘Modus. Prace z Historii Sztuki’ 2013, 12–13.

Smorąg-Różycka M., Bizantyńskie freski w sandomierskiej katedrze: królewski dar na chwałę Bożą czy odblask idei unii horodelskiej?, ‘Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne’ 2014, 141, 2.

Smorąg-Różycka M., Anna Cylejska – zapomniana patronka bizantyńskich malowideł w prezbiterium katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, in: Patronat artystyczny Jagiellonów, eds. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015.

Sochacka A., Zjazdy polsko-litewskie w Lublinie i Parczewie w czasach Władysława Jagiełły, in: A. Sochacka, Regimen – dominium – societas nobilium. Z dziejów gospodarki i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Lublin 2014.

Sochacka A., Powody lokalizacji w Lublinie grunwaldzkiego wotum Władysława Jagiełły, in: A. Sochacka, Regimen – dominium – societas nobilium. Z dziejów gospodarki i polityki w Lubelskiem w średniowieczu, Lublin 2014.

Sokołowski M., Malarstwo ruskie, in: Wystawa archeologiczna polsko-ruska we Lwowie 1885 r., Lwów 1885.

Srodecki P., ‘Schilt der Cristenheite i Scutum christianitatis’ – spory polsko-krzyżackie a retoryka przedmurza/tarczy na początku XV wieku, in: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich. Od Krewa do zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, ed. S. Górzyński, Warszawa 2015.

Sroka S., Węgry, Poznań 2015.

Sulimierska-Gąska A., At the crossroads of traditions. Ortodox church painting in the reign of the Jagiellons, ‘Ikonotheka’ 2009, 22.

Suckale R., Fajt J., The Example of Prague in Europe, in: Prague. The Crown of Bohemia, 1347–1437, eds. B. Drake Boehm, J. Fajt, New York 2005.

Starnawska M., Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008.

Szekely G., Węgierskie symbole państwowe w dobie średniowiecza, ich związki z Bizancjum oraz wartości ideowe, ‘Kwartalnik Historyczny’ 1988, 95, 4.

Szczaniecki P. OSB, Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań, Tyniec 1989.

Tóth E., Szelényi K., The Holy Crown of Hungary, Budapest 2015.

Trajdos T.M., Treści ideowe wizerunków Jagiełły w kaplicy św. Trójcy na zamku lubelskim, ‘Biuletyn Historii Sztuki’ 1979, 41, 3.

Trajdos T.M., Treści ideowe i kręgi stylistyczne polichromii bizantyńskich w Polsce za panowania Władysława II Jagiełły (1386-1434), ‘Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka’ 1982, 3.

Trajdos T., Benedyktyni na Łyścu za panowania Władysława II Jagiełły (1386–1434), ‘Rocznik Historyczny’ 1982, 48.

Všetečková Z., The Iconography of the Last Judgment Mosaic and Its Medieval Context, in: Conservation of the last Judgment Mosaic, St. Vitus Cathedral, Prague, eds. F. Piqué, D.C. Stulik, Los Angeles 2005.

Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.

Walczak M., Casimir the Great’s Artistic Foundations and the Court art of the Luxembourgs, in: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgenim Europäischen Kontext, eds. J. Fajt, A. Langer, Berlin-München 2009.

Walczak M., Power and History. The Past as a Means of Legitimacy a Ruler’s Authority in the Court art of Fourteen Century Poland, ‘Uměni’ 2014, 62.

Walczak M., Patronat artystyczny Jagiellonów, in: Patronat artystyczny Jagiellonów, eds. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015.

Walczak M., Jagiellonowie a sztuka, in: Europa Jagiellonica 1386-1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Materiały sesji zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Instytut Historyczny w Warszawie, eds. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Warszawa 2015.

Walczak M., Portret konny króla Władysława Jagiełły w kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie, in: Patronat artystyczny Jagiellonów, eds. M. Walczak, P. Węcowski, Kraków 2015.

Walczak M., Wyposażenie ruchome kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu. Przyczynek do badań nad pobożnością Jagiellonów, in: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia Królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, Kraków 2015.

Walicki M., Malowidła ścienne kościoła św. Trójcy na zamku w Lublinie, ‘Studia do Dziejów Sztuki w Polsce’ 1930, 3.

Walkowiak M., Na granicy królestw. Wędrowny teatr władzy króla Władysława Jagiełły, in: Podróżnicy, fundatorzy, święci, ed. T. Ratajczak, Poznań 2008.

Walkowiak M., Dekoracja malarska zachodniego przęsła prezbiterium katedry w Sandomierzu. Scenografia królewskiego teatru władzy Władysława Jagiełły, ‘Zeszyty Sandomierskie’ 2012, 33.

Walkowiak M., Królewskie sny. Niezachowana dekoracja malarska wawelskiej sypialni Władysława Jagiełły, in: Odkrywanie świata w średniowieczu. Materiały XXXV Seminarium Mediewistycznego im. A. Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 2014 [in printing]

Walkowiak M., Niezachowana dekoracja pictura graeca kościoła klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. Późnośredniowieczna opowieść o przeszłości Królestwa Polskiego, in: In principio. Mit i prawda początku w kulturze polskiej i europejskiej. Materiały XXXVII Seminarium Mediewistycznego im. A. Karłowskiej-Kamzowej, Poznań 2016 [in printing]

Węcowski P., Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu. Itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386–1434), Warszawa 1998.

Węcowski P., Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze, ‘Studia Źródłoznawcze’ 2000, 37.

Węcowski P., Dwa przyczynki do piastowskiej legitymizacji władzy Jagiellonów. Imiona i liczebniki w tytulaturze polskich Jagiellonów, in: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, eds. A. Bartoszewicz et al., Warszawa 2010.

Wixom W.D., Byzantine Art and the Latin West, in: The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A. D. 843–1261, eds. H.C. Evans, W.D. Wixom, New York 1997.

Wróbel D., Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin 2017.

Wyrozumski J., 55 lat badań nad krytyczna reedycją dziejów Polski Jana Długosza, ‘Nauka’ 2006, 2.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.48.77-101
Data publikacji: 2019-12-23 08:28:52
Data złożenia artykułu: 2018-01-09 22:53:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1280
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 576

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Walkowiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.