Muzealizacja komunizmu w Polsce i w Europie Zachodniej

Anna Ziębińska-Witek

Streszczenie w języku polskim


W artykule wyodrębniono i poddano analizie trzy występujące w Polsce modele ekspozycji o komunizmie. Na konkretnych przykładach, takich jak: Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (model tożsamościowy), izby pamięci ofiar komunizmu i Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki (model martyrologiczny) oraz Muzeum PRL i Czar PRL (model nostalgiczny) autorka zanalizowała odmienne cele i strategie wystawiennicze ekspozycji, dekonstruując ich narracje. Polskie wystawy zestawiała z fragmentem ekspozycji historycznej w Domu Historii Europejskiej w Brukseli, co pozwala zaakcentować różnice w postrzeganiu komunizmu w Polsce i w Europie Zachodniej.


Słowa kluczowe


muzeum, reprezentacja, komunizm, instytucjonalizacja historii, ekspozycja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Assman A., From „Canon and Archive”, w: The Collective Memory Reader, red. J.K. Olick, V. Vinitzky-Seroussi, D. Levy, Oxford 2011.

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.

Chouliaraki L., W stronę analityki mediacji w: Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.

Connerton P., Seven Types of Forgetting, „Memory Studies” 2008, 1, http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/201/articles/08Connerton7TypesForgetting.pdf [dostęp: 28 XI 2017].

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2004.

Davis F., Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia, London 1979.

Dom Historii Europejskiej. Przewodnik kieszonkowy, Bruksela 2017.

Friszke A., Jakim państwem była PRL w latach 1956–1976?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, 2, http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/48688/1-18453.pdf [dostęp: 17 VIII 2015].

Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Gdańsk 2001.

Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956, Londyn 1993.

Kołakowski L., PRL – wesoły nieboszczyk?, „Tygodnik Powszechny” 1995, 7.

Krzemiński I., Śpiewak P., Druga rewolucja w małym mieście. Zmiana ustrojowa w oczach mieszkańców Mławy i Szczecinka, Warszawa 2001.

Pomian K., Muzeum Europy, „Muzealnictwo” 2007, 48.

Pearce S., Collecting Reconsidered, w: Museum Languages: Objects and Texts, red. G. Kavanagh, London–New York 1991.

Pearce S., Museum, Object and Collections: A Cultural Study, Washington D.C. 1992.

Staniszkis J., Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, Warszawa 2009.

Szpociński A., Przemiany obrazu przeszłości Polski: analiza słuchowisk historycznych dla szkół podstawowych 1951–1984, Warszawa 1989.

Szpociński A., II wojna światowa w komunikacji społecznej, w: Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, red. P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński, Gdańsk–Warszawa 2010.

Tischner J., Homo sovieticus. Między Wawelem a Jasną Górą, „Tygodnik Powszechny” 1990, 25 w: Spór o Polskę 1989–99. Wybór tekstów prasowych, red. P. Śpiewak, Warszawa 2000.

Unger P., Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988.

Ziębińska-Witek A., Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005.

Ziębińska-Witek A., Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018.

Źródła internetowe

Cöllen B., Europa ma własne muzeum: Dom Historii Europejskiej, http://www.dw.com/pl/europa-ma-w%C5%82asne-muzeum-dom-historii-europejskiej/a-38737681 [dostęp: 15 VII 2017].

Czerny I., Dom Historii Europejskiej ma już budżet i ma ruszyć w 2014 roku, http://dzieje.pl/aktualnosci/dom-historii-europejskiej-ma-juz-budzet-i-ma-ruszyc-w-2014-roku [dostęp: 15 VII 2017].

http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/48688/1-18453.pdf [dostęp: 17 VIII 2014].

http://www.ecs.gda.pl/title,Wystawy,pid,20.html [dostęp: 15 VIII 2015].

http://www.heltechnic.pl/info_Dom_Historii_Europejskiej [dostęp: 15 VII 2017].

http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=5 [dostęp: 13 VIII 2015].

http://www.rp.pl/artykul/235189-Powstanie-Dom-Historii-Europejskiej-.html [dostęp: 15 VII 2017].

Row Brewing as Cost of New Brussels History Museum Soars, http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1373596/Brussels-House-Of-European-History-museum-Row-brewing-escalating-costs.html [dostęp: 15 VII 2017].

Wybór poezji antycznej, http://hamlet.edu.pl/data/uploads/teksty/wybor-poezji-antycznej.pdf [dostęp: 15 VIII 2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.235-252
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:35
Data złożenia artykułu: 2018-01-15 10:33:12

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Ziębińska-Witek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.