Boży wojownicy czy pobożni pielgrzymi? Polacy i ich wyprawy do Ziemi Świętej na marginesie książki Agnieszki Teterycz-Puzio, Polscy krzyżowcy. Fascynująca historia wypraw Polaków do Ziemi Świętej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2017, ss. 368

Ewelina Kazienko

Słowa kluczowe


crusades; The Holy Land; pilgrimage movement

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Anonim zw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989.

Bullarium Poloniae, t. 2 i 3, wyd. J. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Rzym 1985–1988.

Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, tłum. J. Mrukówna, Ks. 5–10, Warszawa 2009.

Katalog biskupów krakowskich, w: Monumenta Poloniae Historica, n.s., t. X, cz. 2, wyd. J. Szymański, Warszawa 1974.

Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej św. Wacława, t. I, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1874.

Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. I–II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876–1886.

Kodeks Kuropatnickiego, Kodeks Lubiński, Kodeks Szamotulski, Kodeks Królewiecki, w: Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów 1878.

Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, Kraków 1996.

Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Kraków 2010.

Księgi ławnicze krakowskie 1365–1376 i 1390–1397, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1994.

Księgi radzieckie kazimierskie, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932.

Rocznik kompilowany, Rocznik miechowski, Rocznik Sędziwoja, Rocznik Traski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. II, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872.

Opracowania

De la Croix A., Templariusze. W sercu wypraw krzyżowych, przekł. I. Kasperska, Poznań 2006.

Gładysz M., O zapomnianych polskich krzyżowcach – kilka uwag na marginesie wypraw jerozolimskich księcia Henryka Sandomierskiego i Jaksy z Miechowa, w: Książęta, urzędnicy, złoczyńcy, red. B. Śliwiński, „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza”, nr 6, Gdańsk 1999.

Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2002.

Grabski F.A., Polacy w opiniach obcych X–XIII w., Warszawa 1964.

Grygiel J., Jaksa z Miechowa i inni. Udział Polaków w wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej, w: Ziemia Miechowska w dziejach Polski. Dziedzictwo i perspektywy, red. A. Waśko, Kraków 2006, s. 11–22.

Haag M., Tragedia templariuszy: powstanie i upadek państwa krzyżowców, przekł. A. Bakowczan-Rzeszut, Kraków 2016.

Korwin A.S., Stosunki Polski z Ziemią Świętą, Warszawa 1958.

Madden F.T., Historia wypraw krzyżowych: nowe ujęcie, tłum. A. Czwojdrak, Kraków 2008.

Madden F.T., Krucjaty, tłum. M. Zwoliński, Warszawa 2007.

Manikowska H., Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008.

Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Ohler N., Życie pielgrzymów w średniowieczu. Między modlitwą a przygodą, Kraków 2000.

Podolska J., Pielgrzymi polscy w Ziemi Świętej 1350–1540, „Peregrinus Cracoviensis” 1996, 4.

Rajman J., Pielgrzym i fundator. Fundacje kościelne i pochodzenie księcia Jaksy, „Nasza Przeszłość” 1994, 82, s. 5–34.

Teterycz-Puzio A., Henryk Sandomierski (1126–1133 – 18 X 1166), Kraków 2009.

Teterycz-Puzio A., Henryk Sandomierski. Polski krzyżowiec (1126/1133 – 18 X 1166), Kraków 2015.

Teterycz-Puzio A., Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138–1313, Słupsk 2012.

Teterycz-Puzio A., Piastowskie księżne regentki (koniec XII w. – pocz. XIV w.). O utrzymanie władzy dla synów, Kraków 2016.

Teterycz-Puzio A., Polscy krzyżowcy. Fascynująca historia Polaków w wyprawach do Ziemi Świętej, Poznań 2017.

Teterycz-Puzio A., Urzędnicy sandomierscy w okresie rozbicia dzielnicowego – geneza, znaczenie, kompetencje, „Słupskie Studia Historyczne” 2000, 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.482-492
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:52
Data złożenia artykułu: 2018-03-09 17:18:10

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ewelina Kazienko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.