Podróż Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do Rumunii we wrześniu 1922 roku. Antecedencje, przebieg i rezultaty

Henryk Walczak

Streszczenie w języku polskim


Wizyta Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w Rumunii podjęta we wrześniu 1922 r. w istotny sposób przyczyniła się do zacieśnienia sojuszu między obu państwami zawartego w marcu 1921 r. Doprowadziła przede wszystkim do podpisania nowej konwencji wojskowej, eliminującej mankamenty konwencji podpisanej w 1921 r. Do pozytywnych rezultatów wizyty należy również zaliczyć działania dyplomacji rumuńskiej wobec Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch popierające dążenia Polski do uznania przez te państwa przynależności do RP Galicji Wschodniej.


Słowa kluczowe


sojusz polsko-rumuński, Józef Piłsudski, wrzesień 1922 r.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Sources

Archiwum Akt Nowych w Warszawie:

Akta B. Wieniawy-Długoszowskiego

Ataszaty wojskowe RP.

Arhivele Militare Române, Bucureşti:

Marele Stat Major. Secţia 3. Operaţi.

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti:

/1920–1944 Polonia

Dosare Speciale.

Hoover Institution Archives:

Polska. Poselstwo (Rumunia) Księga szyfrów.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce:

Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza.

Printed sources

Baranowski W., Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, Warszawa 1990.

Buhman E.A., Patru decenii în serviciul Casei Regale a României. Memorii 1898–1940, ed. C. Scarlat, Bucureşti 2006.

Bułhak H., Materiały do dziejów sojuszu polsko-rumuńskiego w latach 1921–1931, „Studia Historyczne” 1973, 3.

Documents on British foreign policy, series I, vol. XXIII, Poland and the Baltic States, March 1921–December 1923, ed. W.N. Medlicott, D. Dakin, London 1981.

Geblescu D., Chestiunea Basarabiei şi relaţiile româno-sovietice, 1917–1934, ed. and introduction: S. Neagoe, Bucureşti 2013.

Grzybowski W., Spotkania i rozmowy z Józefem Piłsudskim, „Niepodległość”, t. 1, Londyn 1948.

Iorga N., Memorii, vol. 3.

Korwin-Sokołowski A.L., Fragmenty wspomnień 1910–1945, Warszawa 1987.

Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa 1937.

României M.R., Însemnări zilnice (1 ianuarie–31 decembrie 1922), trans. S.-I. Racoviceanu, ed. V. Arimia, Bucureşti 2005.

Sovetsko-rumynskie otnošeniâ. Dokumenty i materialy 1917–1934, t. 1, ed. A.A. Avdeev et al., Moskva 2000.

Press

„Adevĕrul”

„Ilustrowany Kurier Codzienny”

„Kurier Poranny”

„Kurier Warszawski”

„Monitorul Oficial”

„Polska Zbrojna”

„Przegląd Wieczorny”

Secondary literature

Anghel F., Construirea sistemului „Cordon Sanitaire”. Relaţii româno-polone 1919–1926, Cluj-Napoca 2003.

Bold E., Locovei R.O., Relaţii româno-sovietice (1918–1941), Iaşi 2008.

Bułhak H., Polska a Rumunia 1918–1939, in: Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, ed. J. Żarnowski, Warszawa 1977.

Bułhak H., Stosunki Polski z Rumunią (1918–1921), in: Odrodzona Polska wśród sąsiadów 1918–1921, ed. A. Koryn, Warszawa 1999.

Campus E., Mica Înţelegere, Bucureşti 1997.

Essen A., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992.

Fink C., The Genoa Conference. European Diplomacy 1921–1922, Syracuse 1993.

Hrenciuc D., Vizitele regilor României întregite în a Doua Republică Poloneză (1923–1937), Cluj-Napoca 2015.

Iaz’kova A., Malaia Antanta v evropeiskoi politike 1918–1925, Moskva 1974.

Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009.

Leczyk M., Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921–1939, Warszawa 2004.

Mazur G., Zamach na marszałka Józefa Piłsudskiego, „Annales UMCS” sec. F, 2005, 60.

Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej, ed. J. Faryś, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2010.

Pădureac L., Relaţiile româno-sovietice 1917–1934, Chişinău 2003.

Popescu M.Ch., Relaţiile militare româno-polone în perioada interbelică (1918–1939), Bucureşti 2001.

Sládek Z., Malá dohoda 1919–1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000.

Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994.

Stępniak W., Dyplomacja polska na Bałkanach (1918–1926), Warszawa 1998.

Szklarska-Lohmannowa A., Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918–1925, Wrocław–Kraków 1967.

Walczak H., Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931, Szczecin 2008.

White S., The Origins of Detente. The Genoa Conference and Soviet – Western Relations 1921–1922, Cambridge 1985.

Wojtaszak A., Generalicja Wojska Polskiego 1918–1926, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.45.167-186
Data publikacji: 2018-06-29 13:17:59
Data złożenia artykułu: 2018-06-29 12:09:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Henryk Walczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.