Instrukcja organizacyjna Polskiej Partii Robotniczej z 10 września 1944 roku

Dariusz Magier

Streszczenie w języku polskim


Nowa sytuacja polityczna związana z instalowaniem władzy komunistycznej w Polsce przez armię sowiecką w 1944 r. stworzyła potrzebę unormowania organizacyjnego rozrastającej się liczebnie Polskiej Partii Robotniczej. Zamieszczony materiał ma na celu prezentację pierwszej instrukcji organizacyjnej partii datowanej na 10 września 1944 r., która obowiązywała do uchwalenia statutu PPR w końcu 1945 r. Instrukcja określała wymogi członkowskie, strukturę wewnętrzną PPR, sposób tworzenia komórek partyjnych, powoływania komitetów, sposób przyjmowania członków i zasady sprawozdawczości. Rozwiązania w niej zastosowane w istocie stanowiły recepcję wzoru sowieckiego funkcjonowania partii komunistycznej.


Słowa kluczowe


instrukcja, organizacja, partia komunistyczna, Polska Partia Robotnicza, PPR, struktura

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska Partia Robotnicza Komitet Centralny, sygn. 295/VII-6.

Archiwum Państwowe w Lublinie, Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Radzyniu Podlaskim, sygn. 6.

Dz. U. 1944, nr 3, poz. 9.

Dz. U. 1944, nr 4, poz. 17.

O co walczymy? Deklaracja Programowa Polskiej Partii Robotniczej, Warszawa 1943.

Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942–1948, red. M. Malinowski, Warszawa 1984.

PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego VIII 1944 – XII 1948, Warszawa 1959.

Opracowania

Dziabała S., Struktura i zasady organizacyjne PZPR, w: PZPR (1948–1978), red. A. Dobieszewski, J. Gołębiowski, Warszawa 1978.

Głowacki S., Zasady funkcjonowania PZPR, w: Podstawy wiedzy o PZPR, red. B. Kowalewska, E. Mulicka, Warszawa 1989.

Gontarczyk P., Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003.

Góra W., Kołomejczyk N., Z materiałów o rozwoju organizacyjnym PPR w drugiej połowie 1944 r., „Z Pola Walki” 1958, 1.

Horst W., Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944–1990), Warszawa 2006.

Ignatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, 7.

Magier D., Czynności kancelaryjne w komitetach PPR. Przyczynek do badań nad systemami kancelaryjnymi struktur partii komunistycznej w Polsce, w: Partia komunistyczna w Polsce – struktury, ludzie, dokumentacja, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2012.

Magier D., Polska Partia Robotnicza. Paradygmat badawczy na czasy po komunizmie, w: Powiat Siedlce w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, red. K. Krajewski, Warszawa 2012.

Mysłowski E., Rozwój organizacyjny PPR w woj. lubelskim w drugiej połowie 1944 roku, „Rocznik Lubelski” 1962, 5.

Olszewski E., Polska Partia Robotnicza na Lubelszczyźnie 1942–1948, Lublin 1979.

O partii, Warszawa 1945.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.45.343-356
Data publikacji: 2018-06-29 13:18:05
Data złożenia artykułu: 2018-06-29 12:50:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dariusz Magier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.