Wanda Moszczeńska wobec historii historiografii. Na marginesie książki Jerzego Maternickiego Wanda Moszczeńska (1896–1974). Współtwórczyni polskiej historii historiografii, Rzeszów 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 190

Piotr Pasisz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą refleksji nad polską historią historiografii i jej genezą na marginesie książki Jerzego Maternickiego Wanda Moszczeńska (1896–1974). Współtwórczyni polskiej historii historiografii. Podjęto w nim takie kwestie, jak rola Autora książki wobec głównej bohaterki oraz postawiono pytania dotyczące kształtu historii historiografii w początkach jej istnienia jako samodzielnej subdyscypliny badawczej.


Słowa kluczowe


historia historiografii, metodologia historii, socjologia wiedzy, Wanda Moszczeńska, historycy warszawscy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań 2011.

Habermas J., Idea teorii poznania jako teorii społeczeństwa, w: Drogi współczesnej filozofii, wybrał i wstępem opatrzył M.J. Siemek, Warszawa 1978.

Historycy warszawscy ostatnich dwóch stuleci, red. A. Gieysztor, J. Maternicki, H. Samsonowicz, Warszawa 1986.

Julkowska V., Wkład Joachima Lelewela w rozwój podstaw akademickiej metodologii historii i historii historiografii w latach 1815–1830, w: Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, red. J. Maternicki, Rzeszów 2015.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.

Kozyr-Kowalski S., Max Weber a Karol Marks: socjologia Maxa Webera jako „pozytywna krytyka materializmu historycznego”, Warszawa 1967.

Lakatos I., Historia nauki i jej racjonalnych rekonstrukcji, „Miesięcznik Literacki” 1983, 10, tłum. S. Magała.

Moszczeńska W., Nauka a kultura historyczna, w: W. Moszczeńska, Metodologia historii. Zarys krytyczny, Warszawa 1977.

Niżnik J., Socjologia wiedzy. Zarys historii i problematyki, Warszawa 1989.

Od redakcji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1956.

Pawelec T., Szkoła czy środowisko (Lwów i lwowscy historycy – uwagi metodologiczne), w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa XIX i XX w., t. 3, red. J. Maternicki, Rzeszów 2004.

Pazdur J., Niektóre postulaty badawcze w zakresie historii kultury materialnej nowożytnej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1954, 2, 3.

Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.

Pomorski J., Historyk i metodologia, Lublin 1991.

Pomorski J., Paradygmat „New Economic History”. Studium z teorii rozwoju nauki historycznej, Lublin 1995.

Radomski A., Kultura. Tekst. Historiografia, Lublin 1999.

Sady W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Wrocław 2000.

Serejski M.H., Problematyka historii historiografii, w: Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu, t. 2, z. 1, Warszawa 1948.

Sitek R., Warszawska szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością, Warszawa 2000.

Smoleński W., Szkoły historyczne w Polsce. Główne poglądy na przeszłość, Warszawa 1898.

Stobiecki R., Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych – początek lat pięćdziesiątych), Łódź 1993.

Such J., Filozofia nauki, Poznań 2000.

Szahaj A., Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej, Warszawa 1990.

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1973.

Woleński J., Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2005.

Wrzosek W., Co chcemy dzisiaj wiedzieć o piśmiennictwie historycznym?, w: Metodologiczne problemy syntezy historii historiografii polskiej, red. J. Maternicki, Rzeszów 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.45.405-417
Data publikacji: 2018-06-29 13:18:08
Data złożenia artykułu: 2018-06-29 13:09:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 978
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 554

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Pasisz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.