Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917)

Dariusz Tarasiuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono podejmowane przez paryskich demokratów – Bolesława Motza i Marię Curie-Skłodowską – próby nawiązania współpracy z przywódcą polskiego obozu demokratycznego w Rosji, Aleksandrem Lednickim, w celu uzyskania przez wspomniane środowisko polityczne wpływów w ambasadach rosyjskich, które pozwoliłyby na odsunięcie dostępu narodowych demokratów nie tylko do nich, ale też do rządów zachodnich państw Ententy. W efekcie demokraci staliby się reprezentantami państwa polskiego na przyszłym kongresie pokojowym.


Słowa kluczowe


Maria Curie-Skłodowska, Aleksander Lednicki, sprawa polska w latach I wojny światowej, polityka polska, historia Polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrowska-Jakubowska E., Paryscy przyjaciele Konstantego Brandla, w: Katalog grafiki Konstantego Brandla: ze zbiorów Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. E. Bobrowska-Jakubowska, J. Krasnodębska, M.A. Supruniuk, Toruń 2005.

Bułhak W., Aleksander Lednicki i jego koncepcje rozstrzygnięcia sprawy polskiej. Marzec–grudzień 1917 r., „Kwartalnik Historyczny” 1992, 99, 2.

Filasiewicz S.E.H., La question polonaise pendant la guerre mondiale, Paris 1920.

Gralewski J., L’instruction publique en Pologne pendant la guerre, Lausanne 1916.

Grzegorczyk P., Gąsiorowski Wacław Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948–1958.

Hulewicz J., Ostrowska T., Motz Bolesław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, Wrocław 1977.

Kaczmarek Z., Seyda Marian, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 36, Warszawa–Kraków 1995–1996.

Kawalec K., Roman Dmowski, Warszawa 2016.

Konarski S., Gralewski Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław 1959–1961.

Lewak A., Gasztowtt Wacław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948–1958.

Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.

Małyszek D., Rapperswilskie inicjatywy niepodległościowe, „Annales UMCS”, sec. F, 2009, 64.

Maternicki J., Kucharzewski Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław 1971.

Miodowski A., Sztokholmskie narady polityczne pomiędzy aktywistami z kraju a liberalnymi demokratami z wychodźstwa w Rosji, „Białostockie Teki Historyczne” 2006, 4.

Miodowski A., Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002.

Molenda S., Rostworowski Wojciech Hilary, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 32, Wrocław 1989–1991.

Motz B. (W. Podlaski), Pour une paix durable, Paris 1914.

Nagórski Z., Aleksander Lednicki (1866–1924), „Zeszyty Historyczne” 1962, 1.

Pacholczykowa A., Posner Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1982–1983.

Pajewski J., Odbudowa Państwa Polskiego 1914–1918, wyd. 4, Poznań 2005.

Perkowska M., Wapiński R., Paderewski Ignacy Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979.

Ransome A., Dispatches from Russia 1917–1924, vol. 1: 1917, ed. J.E. Gallanar, [2017], https://archive.org/details/gallanar [dostęp: 21 V 2017].

Skarżyński W., Armia Polska we Francji w świetle faktów, Warszawa 1929.

Szklarska-Lohmannowa A., Piltz Erazm, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981.

Szklarska-Lohmannowa A., Plater Konstanty, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981.

Śladkowski W., Agitacja przeciwko armii polskiej we Francji w świetle akt policji francuskiej, w: Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane prof. J. Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E.M. Ziółek, Lublin 2000.

Śladkowski W., Dla Polski i Francji Maria Curie-Skłodowska w latach I wojny światowej, „Annales UMCS”, sec. F, 2011, 66, 1.

Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Tarasiuk D., Polski Komitet Demokratyczny w Piotrogrodzie, http://www.polskaipetersburg.pl/hasla/polski-komitet-demokratyczny-w-piotrogrodzie [dostęp: 15 V 2017].

Tarasiuk D., Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917–1918, Lublin 2014.

Thomas A., Journal de Russie, oprac. I. Sinanoglu, „Cahiers du Monde Russe et Soviétique” 1973, 14, 1–2.

Wapiński R., Roman Dmowski, Lublin 1988.

Wrzosek M., Konferencja sztokholmska a sprawa polskiego wojska w Rosji w 1917 roku, w: Pax et bellum, red. K. Olejnik, Poznań 1993.

Załęczny J., Służba Władysława Jagniątkowskiego w Armii Polskiej we Francji, „Niepodległość i Pamięć” 2016, 23/2 (54).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.44.261-286
Data publikacji: 2018-07-13 12:28:58
Data złożenia artykułu: 2018-07-13 12:00:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 827
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 654

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dariusz Tarasiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.