Historia Kościoła w cieniu polityki państwa. Uwagi na temat książki Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo – Kościół, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240

Przemysław Sołga

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy publikacji zbiorowej pod redakcją Mieczysława Ryby. Autor zwrócił w nim uwagę na takie elementy, jak struktura książki, ramy chronologiczne i tematyczne oraz podstawa źródłowa. Podniesiono w nim problem istotnych braków w opracowaniu, które rzutują negatywnie na jego zawartość merytoryczną. Osobny kontekst w treści artykułu stanowią wątki polemiczne i osobiste refleksje autora.


Słowa kluczowe


Kościół, państwo, relacje, polityka, historia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cygan J., Duszpasterstwo wojskowe w wojnie polsko-bolszewickiej, „Rocznik Mińsko-Mazowiecki” 2000, 6.

Cyrek J., Kraj, w którym Boga nie chcą, „Głosy Katolickie” 1936, 6.

Dębiński J., Józef Piłsudski a Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1935, w: Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1935). W 70 rocznicę śmierci, red. M. Wojciechowski, Z. Karpus, Włocławek–Toruń 2007.

Grott B., Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym, Kraków 1996.

Grott B., Nacjonalizm i religia. Proces zespalania katolicyzmu z nacjonalizmem w jedną całość ideową w myśli Narodowej Demokracji 1926–1939, Kraków 1984.

Guzewicz W., Internowanie biskupa Stanisława Łukomskiego, czyli o obchodach żałobnych marszałka Piłsudskiego w diecezji łomżyńskiej, „Studia Ełckie” 2014, 3.

Jeżyna K., Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej, Lublin 1996.

Krasowski K., Biskupi katoliccy w II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996.

Krasowski K., Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa: postulaty, realizacja, Warszawa–Poznań 1992.

Krasowski K., Konkordat Polski z 1925 roku. Geneza – postanowienia – wykonanie, „Politeja” 2014, 29, 3.

Macała D., Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Zielona Góra 2004.

Mysłek W., Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1966.

Opioła W., Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936–1939. Analiza dyskursu medialnego, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2010, 5.

Patek A., Z uwag nad położeniem Kościoła katolickiego w ZSRR w okresie międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 1995, 1.

Stachowiak P., Korzenie „katolicyzmu endeckiego”. Nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła w Polsce w latach 1887–1927, Poznań 1999.

Wielomski A., Nacjonalizm a katolicyzm, Wzajemne relacje i pojmowanie – od Piusa XII do Jana Pawła II, w: Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, red. B. Grott, O. Grott, Kraków 2012.

Wójtowicz-Wcisło M., Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo – Kościół w Meksyku, Kraków 2016.

Zwoliński A., Polskie ścieżki masonerii, Kraków 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.44.317-332
Data publikacji: 2018-07-13 12:29:00
Data złożenia artykułu: 2018-07-13 12:22:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1187
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1057

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Przemysław Sołga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.