Państwo laickie i Kościół: Uwagi na temat książki Urszuli Wasilewicz, Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 263.

Przemysław Sołga

Streszczenie w języku polskim


Motywem do napisania niniejszego tekstu było wiele kontrowersyjnych stwierdzeń Autorki opiniowanej książki. W artykule oceniono publikację Urszuli Wasilewicz, biorąc pod uwagę takie aspekty, jak jej konstrukcja, podstawa źródłowa i zawartość merytoryczna. Zwrócono uwagę na istotne braki w pracy oraz podjętego polemikę z niektórymi stwierdzeniami Urszuli Wasilewicz. Autor zastosował metodę analizy i syntezy oraz metodę indywidualnych przypadków. W ten sposób ukazano bezzasadność niektórych konstatacji Autorki.


Słowa kluczowe


państwo, Kościół katolicki, relacje, system prawny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kryzheuski H., Podstawowe cechy mentalności narodowej, wpływające na sferę religijno-moralną współczesnej Rosji, „Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża” 2010, 28.

Łakomy H., Państwo a Kościół we Francji. Historia i współczesność, Kraków 1999.

Milewska M., Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenia traumatyczne, Gdańsk 2001.

Nowak J.R., Kościół a Rewolucja Francuska, Szczecinek 1999.

Orzeszyna K., Świeckość szkoły a nauczanie religii we Francji, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, 14, 4.

Wasilewicz U., Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym, „Kościół i Prawo” 2013, 2.

Wielomski A., Kościół w cieniu gilotyny. Katolicyzm francuski wobec Rewolucji (1789–1815), Warszawa 2009.

Wójtowicz-Wcisło M., Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo–Kościół w Meksyku, Kraków 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.433-442
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:49
Data złożenia artykułu: 2018-10-29 05:47:52

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Przemysław Sołga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.