Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest: prowadzenie dyskursu historycznego i wymiana naukowej myśli historycznej, popularyzacja wiedzy historycznej.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Odpowiedzi na recenzje/polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Komunikat

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polemika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły Recenzyjne i Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Nadesłane artykuły i edycje źródeł są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez członków Redakcji oraz redaktorów tematycznych. Po uzyskaniu akceptacji kierowane są do recenzentów zewnętrznych. 
 2. W przypadku uznania pracy za nieodpowiednią do publikacji otrzymane materiały są zwracane autorowi.
 3. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania źródłowe nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez Redakcję. 
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS, Rady Naukowej czasopisma oraz jednostki zatrudniającej autora recenzowanego tekstu, niezwiązanych z nim relacjami osobistymi. 
 5. Artykuły są kierowane do recenzentów rzetelnych i możliwie najbardziej kompetentnych w problematyce związanej z tematyką właściwego materiału.
 6. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora. 
 7. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości, co oznacza, że w trakcie całej procedury zarówno recenzent, jak i autor nie posiadają wzajemnej wiedzy na temat swoich personaliów. Artykuł otrzymuje numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszej procedurze wydawniczej. 
 8. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu. Recenzje są archiwizowane przez Redakcję w wersji elektronicznej i/lub papierowej 
 9. Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie pozytywne recenzje. 
 10. Autorzy otrzymują do wiadomości recenzję swojego materiału. 
 11. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń recenzenta odnośnie do artykułów przekazanych do zrecenzowania Redakcja przejmuje obowiązek pośrednictwa pomiędzy nim a autorami, umożliwiając ustosunkowanie się do wniesionych uwag. 
 12. Autor zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w swoim tekście zgodnie z sugestiami recenzenta – chyba że w przekonujący sposób wykaże, że zmiany nie są uzasadnione. Ostateczna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu należy do Redakcji. 
 13. Zbiorczą listę recenzentów współpracujących umieszcza się w ostatnim numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego oraz na stronie internetowej reshistorica.umcs.lublin.pl 14. Podstawą procedury recenzyjnej są zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce, zamieszone w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. Por. http://reshistorica.umcs.lublin.pl/procedura-recenzowania/

 

Harmonogram publikacji

Artykuły przyjmowane są na bieżąco. Terminus ante quem do tomu 39 (2015) do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wydanie tomu 39 – wrzesień 2015. Terminus ante quem do tomu 40 (2015) do 30 sierpnia 2015 r. Termin ukazania się tomu – grudzień 2015.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Indeksowanie w bazach

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, Erih Plus

 

Lista recenzentów

 • Antoni Barciak 
 • Giuseppe Squillace
 • Marek Andrzejewski 
 • Janusz Mierzwa
 • Sławomir Gawlas 
 • Jolanta Kolbuszewska 
 • Piotr Cichoracki 
 • Wojciech Piasek 
 • Michał Kuran 
 • Maciej Kokoszko 
 • Hanna Appel
 • Norbert Rogosz
 • Grzegorz Radomski
 • Jacek Pielas
 • Jerzy Z. Pajak