U źródeł polskiej wczesnodziecięcej edukacji – proces kształtowania się „żłobka” do 1989 roku (próba syntezy)

Katarzyna Sadowska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest próba ukazania syntezy procesu kształtowania się systemu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w wieku do trzeciego roku życia na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów (do okresu transformacji ustrojowej w 1989 r.). Autorka przedstawia w skrócie koncepcję edukacji i opieki w środowisku domowym, sygnalizuje problem podejmowania opieki nad dziećmi przez mamki, nianie, dokonuje analizy sposobu organizacji, funkcjonowania pierwszych ochron, żłobków oraz akcji pomocowych kierowanych w stronę matki i dziecka. W opracowaniu poświęcono także uwagę działalności filantropijnej w procesie ochrony życia i zdrowia dziecka, a także znaczeniu RGO oraz RTPD w procesie sprawowania opieki nad dziećmi. Ostatni fragment przedstawia sytuację pracującej kobiety i dziecka do lat trzech w okresie Polski Ludowej.


Słowa kluczowe


wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem; ochrona życia i zdrowia matki i dziecka; żłobek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1923, 1924, 1927.

„Dziennik Ustaw Śląskich” 1926.

„Monitor Polski” 1950, nr A33.

Balcerek M., Rozwój opieki nad dzieckiem w latach 1918–1939, Warszawa 1978.

Barnaś-Baran E., Działalność dobroczynna Józefa Teodora Głębockiego (1806–1886) i zaangażowanie w upowszechnianie idei tworzenia ochron dla dzieci w Krakowie, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2019, 14, 53, 3.

Bednarzak-Libera M., Ochronki założone przez Towarzystwa Szkoły Ludowej, w: Virginibus puerisque, t. 2, Z zagadnień opieki nad dzieckiem w XVIII–XX wieku, red. E. Kula, M. Pękowska, Kielce 2012.

Bobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978.

Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa 2008.

Bołdyrew A., Źródła do badań nad ochronkami jako instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, „Studia Pedagogica Ignatiana” 2016, 9, 2.

Bołdyrew A., Żłobki i stacje „Kropla Mleka” jako placówki wspierające ubogie rodziny w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2016, 14, 2.

Furmanowska M., Opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej, w: Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, red. S. Walasek, Kraków 2008.

Gromski M., Żłobki dzienne dla niemowląt: organizacja i prowadzenie, Warszawa 1927.

Gromski M., Bartel L., Stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem: organizacja i prowadzenie, Warszawa 1926.

Herka R.B. ks. SAC, Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu, w: Człowiek chory i umierający: możliwości wsparcia i formy pomocy, red. J. Stala, Kraków 2014.

Jakubiak K., Początki polskiej pedagogiki przedszkolnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2015, 38, 4.

Jamrożek W., Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyce edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań 2015.

Jamrożek W., Problematyka opieki nad dzieckiem na kongresach i zjazdach pedagogicznych w Polsce do 1939 roku, w: Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, red. A. Kickowska, Toruń 2001.

Juźwik A., Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach 1944–1949.

Funkcjonowanie i problemy ideowo-organizacyjne, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2016, 13.

Konwerska B., Ochronki wielickie – ich powstanie i rozwój w czasach zaboru austriackiego, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” 2014, 29.

Kucharczyk G., Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795–1918, Warszawa 2020.

Lange M., Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze nad małym dzieckiem, w: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, red. C. Sadowska-Snarska, Białystok 2011.

Markiewiczowa H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814–1914, Warszawa 2002.

Nawrot-Bobrowska M., Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850–1914, „Biuletyn Historii Wychowania” 2005/2006, 1–2 (21–22).

Polakowski M., Szelewa E., Warszawskie debaty o polityce społecznej. Polityka społeczna PRL, Warszawa 2015.

Przeniosło M., Przeniosło M., Rada Główna Opiekuńcza 1918–1921, Kielce 2018.

Sadowska K., Wczesnodziecięca edukacja w żłobku. Obraz i postrzeganie, Poznań 2018.

Samsel A., Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, 7, 1.

Stelmaszuk Z.W., Kolankiewicz M., Opieka nad dzieckiem, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 3, red. T. Pilch, Warszawa 2004.

Stolińska-Pobralska N., Publiczno-prawny charakter instytucjonalnej opieki nad dzieckiem trzyletnim w Polsce, „Pedagogika Rodziny” 2012, 2, 3.

Szewczuk D., Rola ochronek na Lubelszczyźnie w wychowaniu dzieci na przełomie XIX i XX wieku, w: Virginibus puerisque, t. 2, Z zagadnień opieki nad dzieckiem w XVIII–XX wieku, red. E. Kula, M. Pękowska, Kielce 2012.

Telka T., Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź 2009.

Walasek S., Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku, Wrocław 2015.

Waloszek D., Edukacja Przedszkolna, w: Wielka encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. T. Pilch, Warszawa 2003.

Wnęk J., Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939, Warszawa 2012.

Żołądź-Strzelczyk D., Kabacińska K., Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2011.

Banaszkiewicz M., Towarzystwo św. Wincentego à Paulo, w: Encyklopedia Polski Petersburg, Kraków 2017, http://www.polskipetersburg.pl/hasla/towarzystwo-sw-wincentego-a-paulo-towwap [dostęp: 20 XI 2020].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.53.541-572
Data publikacji: 2022-06-30 13:44:10
Data złożenia artykułu: 2021-01-03 18:38:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 402
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 540

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Sadowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.