Nadanie funkcji kancelaryjnej rejestrom prowadzonym przez starostwa powiatowe województwa lubelskiego w latach 1927–1929

Marek Konstankiewicz

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono reorganizację obsługi kancelaryjnej dokonaną w starostwach powiatowych województwa lubelskiego w roku 1927. Dotyczyła ona dokumentacji narastającej w enumeratywnie wyliczonych kategoriach spraw, w toku załatwiania których dokonywano wpisów w rejestrach urzędowych prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Usprawnienie polegało na rezygnacji z wpisywania korespondencji w tych sprawach do dziennika i skorowidza do niego, z pozostawieniem jedynie zapisów w odpowiednim rejestrze, który jednocześnie przyjmował funkcję pomocy kancelaryjnej. W artykule dokonano oceny znaczenia wdrożenia tego rozwiązania na tle całokształtu działań usprawniających kancelarię administracji II Rzeczypospolitej, a przede wszystkim wprowadzonej w 1931 r. ogólnopolskiej reformy przepisów kancelaryjnych. Podstawę źródłową stanowią akty normatywne, dokumenty związane z ich ustanawianiem i wdrażaniem oraz materiały sprawozdawcze i kontrolne. Ponadto dokonano weryfikacji ustaleń poczynionych na podstawie normatywów z pomocami kancelaryjnymi stosunkowo nielicznie zachowanymi w spuściźnie archiwalnej badanych urzędów.

Słowa kluczowe


województwo lubelskie; starostwa powiatowe; kancelaria; rejestry publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe w Lublinie:

Starostwo Powiatowe Bialskie, sygn. 30, 75, 80, 178.

Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie, sygn. 11, 14, 312.

Starostwo Powiatowe Lubartowskie, sygn. 2, 23.

Starostwo Powiatowe Lubelskie, sygn. 38.

Starostwo Grodzkie Lubelskie, sygn. 4, 259.

Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Ogólny, sygn. 187, 191a, 248–250, 255, 257, 284, 858–860, 862–865, 867–871, 873, 875.

„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” 1931.

„Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego” 1928.

„Dziennik Ustaw” 1927.

„Lubelski Dziennik Wojewódzki” 1931–1933.

„Monitor Polski” 1931.

Abgarowicz A., Perłakowska E., Prasal A., Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, Warszawa 2018.

Dąbrowski A.G., Kancelaria Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie w latach 1918–1939, Warszawa 2015.

Konstankiewicz M., Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919–1939, Lublin 2011.

Korejwo M., Ewidencja ludności i dowody osobiste. Akta spraw: formy, postaci, podstawy prawne 1928–1990, „Archeion” 2016, 117.

Kwiecień S., Prawo przemysłowe, w: Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej, red. R. Jastrzębski, Warszawa 2019.

Robaczewski A., Biurowość w Polsce, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1930, 19.

Robótka H., Kancelaria urzędów administracji państwowej II Rzeczypospolitej (procesy aktotwórcze), Toruń 1993.

Siewierski W., Rejestracja spraw i obieg akt w urzędach, Warszawa 1935.

Słowiński K., Kancelaria miasta Radomia w latach 1915–1939, Lublin 2016.

Smoczyński M., Wkład Stefana Stosyka w proces usprawniania polskiej administracji, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2019, 10.

Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005.

Stosyk S., Racjonalna organizacja biurowości, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1930, 6–8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.517-534
Data publikacji: 2023-07-20 09:56:54
Data złożenia artykułu: 2022-08-03 23:39:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 147
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 43

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Marek Konstankiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.