Kara więzienia dla górali z północnego Kaukazu (XIX–początek XX w.)

Malika Arsanukaeva

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule została podjęta próba omówienia niektórych aspektów funkcjonowania górali kaukaskich w Imperium Rosyjskim. Jednak wiele niezbadanych źródeł i materiałów, rola górali kaukaskich w historii Rosji wpływają na konieczność bardziej wnikliwych badań i analiz. Na szczególne zainteresowanie zasługują geograficzne ustalenie miejsc zesłania i odbywania kar więzienia przez górali, liczba aresztowanych i zesłanych, wiek ukaranych, narodowość, czasokres i warunki odbywania kar.

Słowa kluczowe


Imperium Rosyjskie; Kaukaz; Czeczeni; Ingusze; więzienie; zesłanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Амирова М., Просветитель из ингушей, [w:] http://www.ingush.ru/serdalo3_3.asp. Ахмадов Ш., Национальное освободительное движение в Чечне и на Северном Кавказе под предводительством имама Мансура в 1785–1791 гг., [w:] Чеченцы: история и современность, ред. Ю. А. Айдаева, Москва 1996.

Батчаева М. К., Деятельность „Ставропольского попечительного о тюрьмах комитета” в 40-70-х гг. XIX в., [w:] http://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-stavropolskogopopechitelnogo-o-tyurmah-komiteta-v-40-70-h-gg-xix-veka.

Гарнет М. Н., История царской тюрьмы, t. 3, 1870–1900, Москва 1961.

Ерошкин Н. П., История государственных учреждений дореволюционной России, Москва 1997.

Ибрагимова З. Х., Чеченский народ в Российской империи: адаптационный период, Москва 2006.

Иванов А. И., Восстание в Чечне в 1877 г., „Вопросы Истории” 1940, nr 12.

Иванов А. И., Национально-освободительные движения в Чечне и Дагестане в 60-70-х XIX в., „Исторические записки” 1941, nr 12.

Исаев С. А. А., Присоединение Чечни к России. Аграрная политика царизма и народные движения в крае в XIX в., Москва 1998, maszynopis pracy kandydackiej przechowywany w Российской Государственной Библиотеке.

Казбек Г. Н., Военно-статистическое описание Терской области, Тифлис 1888.

Максимов С., Сибирь и каторга, cz. 1, С.-Петербург 1871.

Мартиросиан Г. К., История Ингушии. Материалы, [w:] Ингушский НИИ краеведения, Орджоникидзе 1933.

Мужухоева Э. Д., Административная политика царизма в Чечено-Ингушетии во второй половине XIX—нач. XX в., Москва 1989, maszynopis pracy kandydackiej przechowywany

w Российской Государственной Библиотеке.

Мулукаев Р. С., Малыгин А. Я., Епифанов А. Е., История отечественных органов внутренних дел: учебник для вузов, Москва 2005.

Мусаев А., Шейх Мансур, Москва 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.39.71
Data publikacji: 2015-12-16 11:31:41
Data złożenia artykułu: 2015-12-10 10:43:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1323
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 647

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Malika Arsanukaeva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.