Droga polskich Żydów do Izraela. Refleksje na marginesie książki Łukasza Tomasza Sroki i Mateusza Sroki, Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2015, ss. 714

Przemysław Sołga

Streszczenie w języku polskim


W artykule zwrócono uwagę na takie elementy, jak konstrukcja książki, podstawa źródłowa, ramy tematyczne czy chronologiczne. Autor wchodzi w polemikę z Łukaszem Tomaszem Sroką i Mateuszem Sroką, jeśli chodzi o wyeksponowane przez nich szeroko pojęte aspekty emigracji Żydów z Polski oraz wkład tych ostatnich w budowę państwa Izrael. W sposób szczególny uwydatniono odniesienia odwołujące się do Kościoła katolickiego i Stolicy Apostolskiej. Obok wątków polemicznych, w pracy wskazano także na istotne braki faktograficzne, które autor stara się uzupełnić przy wykorzystaniu odpowiedniej literatury przedmiotu.


Słowa kluczowe


Żydzi, Polska, emigracja, Kościół katolicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Kraków 1998.

Berendt G., Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945–1967, „Polska 1944/45/1989. Studia i Materiały” 2006, 7.

Canepa M., Pius X and the News. A reappraisal, „Church History” 1992, 61 (3).

Chodakiewicz M.J., Po Zagładzie. Stosunki polsko-żydowskie 1944–1947, Warszawa 2008.

Czaja J., Tabloidyzacja Holocaustu w kulturze popularnej, „Images” 2011, 15.

Chrostowski W., Na drogach dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem, „Paedagogia Christiana” 2010, 2 (26).

Chrostowski W., Rabiniczny wizerunek Jezusa i chrześcijaństwa w kontekście dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem, „Estetyka i Krytyka” 2012, 2 (27).

Chrostowski W., Żydzi i religia żydowska a Maryja, Matka Jezusa, „Salvatoris Mater” 2000, 1.

Dola K., Papież Pius XII wobec Szoah (artykuł sprawozdawczy), „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2016, 11.

Fontette F. de, Historia antysemityzmu, Wrocław 1992.

Fuks M., Prasa żydowska w Polsce XIX i pierwszej połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, 1.

Głowiński M., Propaganda marcowa z perspektywy ćwierćwiecza, „Przegląd Historyczny” 1993, 3.

Gross J.T., Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008.

Guz E., Pius XII. Nieznane wątki polskie, Warszawa 2012.

Hass L., Ruch robotniczy a Żydzi i rok 1968, „Dzieje Najnowsze” 1988, 2.

Horoszewicz M., Kościół przeciw antysemityzmowi u schyłku XIX w., „Więź” 2005, 47.

Ignatowski G., Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódź 1999.

Iluk J., Toledot Jeszu – przekaz talmudyczny o Jezusie i chrześcijanach w żydowskiej recepcji, „Estetyka i Krytyka” 2012, 2 (27).

Jaroszewska A., Sprzeciw wobec władzy – sprzeciw wobec Boga? Problem rewolucji w średniowieczu, „Preteksty” 2013, 3.

Jarząbek W., Wpływ wydarzeń 1968 r. na politykę zagraniczną PRL, „Dzieje Najnowsze” 2008, 1.

Kaźmierczyk K., Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1994.

Kościół, Żydzi, Polska. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy, Warszawa 2009.

Kurek-Lesik E., Gdy klasztor znaczył życie. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, Kraków 1992.

Landau-Czajka A., Trudny wybór. Asymilowani Żydzi o problemie tożsamości narodowej w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historyczny” 2005, 2.

Lis K. SDB, Błogosławiony papież Pius IX wobec problemów swojej epoki (1846–1878), „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2002, 18.

Löw A., Roth M., Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, Kraków 2014.

Lubelski J., Nacjonalizm w świetle etyki katolickiej, Lwów 1924.

Łepkowski Ł., Polska – Meksyk 1918–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

Łęcicki G., Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2012.

Majchrowski J., Obóz Zjednoczenia Narodowego a Kościół katolicki, „Więź” 1976, 12.

Michalak R., Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945–1989, Zielona Góra 2014.

Modras R., Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933–1939, Kraków 2004.

Mruk W., Franciszkanie i Ziemia Święta w XIII w. (do roku 1291), Kraków 2010.

Mruk W., Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej w drugiej połowie XIV wieku, Kraków 2001.

Obirek S., Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2009, 5.

Paczkowski A., Prasa żydowska w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991, 2.

Pałka D., Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej, Kraków 2006.

Pałka D., Warunki dialogu Kościoła katolickiego z Żydami w II Rzeczypospolitej, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2005, 18.

Patek A., Nielegalna emigracja Żydowska z II Rzeczypospolitej do Palestyny, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2009, 136.

Patek A., Z uwag nad położeniem Kościoła katolickiego w ZSRS w okresie międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 1995, 1.

Perko M. SJ, Toward a „Sound and Lasting Basis”. Relations between the Holy See, The Zionist Movement, and Israel, 1896–1996, „Israel Studies” 1997, 1.

Pinchevski A., Brand R., Holocaust Perversions: The Stalags Pulp Fiction and the Eichmann Trial, „Critical Studies in Media Communication” 2007, 24.

Przesmycki P., Patriotyzm w nauczaniu Kościoła katolickiego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, 2 (11).

Różański P., Stany Zjednoczone wobec kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1926–1935, „Dzieje Najnowsze” 2007, 4.

Skierkowski M., Prawdziwa tożsamość Jezusa. Polemika z Gezą Vermesem, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2010, 4.

Skrzypek A., Strategia Związku Radzieckiego podczas „zimnej wojny”, „Dzieje Najnowsze” 1997, 2.

Sołtysik A., Konstytutywne cechy mitu „żydokomuny” w Polsce w latach 1944–1947 – próba analizy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2007, 2.

Sroka Ł.T., Kościół katolicki w Polsce wobec kwestii żydowskiej. Dyskusja na łamach „Gazety Kościelnej” na przełomie XIX i XX w., „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.

Studia Historica” 2008, 57.

Sroka, Ł.T., Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850–1918, Kraków 2008.

Stola D., Emigracja pomarcowa, „Prace Migracyjne” 2000, 34.

Szaynok B., Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa–Wrocław 2007. Szczerbiński W., Od alienacji do akceptacji. Antysemityzm – antyjudaizm – antyżydowskość –antysyjonizm, „Studia Europae Gnesnensia” 2012, 6.

Szwagrzyk K., Żydzi w kierownictwie UB. Stereotyp czy rzeczywistość?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, 11.

Świeboda W., Decyzje średniowiecznych soborów powszechnych w sprawie innowierców, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2008, 135.

Waingertner P., „Judeomasoneria” – ze stereotypu wolnomularstwa w Polsce międzywojennej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1995, 54.

Waszkiewicz Z., Kontrowersje wokół „milczenia” papieża Piusa XII, w: Pius XII. Papież w epoce totalitaryzmów. Historiografia i polityka, red. M. Kornat, Kraków 2010.

Węgrzyn E., Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956–1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu, proces adaptacji w nowej ojczyźnie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2010, 137.

Willenborg T., Kampania antysemicka w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1952–1953, „Komunizm. System – Ludzie – Dokumentacja” 2013, 2.

Wyman D.S., Pozostawieni swemu losowi. Ameryka wobec Holocaustu 1941–1945, Warszawa 1994, 26–35.

Zalewska G., Sprawa emigracji żydowskiej z Polski w drugiej połowie lat trzydziestych w świetle materiałów polskiego MSZ, „Dzieje Najnowsze” 1988, 1 (20).

Zaremska H., Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Poznań 2005.

Zolli E., Historia antysemityzmu, Kraków 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.43.393-423
Data publikacji: 2018-02-24 20:38:27
Data złożenia artykułu: 2017-05-29 18:54:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 970
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1020

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Przemysław Sołga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.