Działalność mińskich Polaków w latach 1917-1918 w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego”

Mariusz Korzeniowski

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem rozważań w niniejszym studium uczyniono subiektywnie wybrane przedsięwzięcia organizacyjne, edukacyjne, wydawnicze, a także związane z powrotem ludności polskiej (zwłaszcza uchodźców) do kraju, podejmowane bądź kontynuowane przez Polaków w Mińsku w czasie ukazywania się „Dziennika Mińskiego”, a więc w okresie dynamicznie zmieniającej się w latach 1917–1918 sceny politycznej w Rosji, w tym również w stolicy ziem białoruskich. Istotą dociekań nie jest bynajmniej dokonywanie ich wyczerpującej prezentacji, a jedynie zaprezentowanie tych spośród nich, które zwróciły uwagę pisma, sprowokowały jego komentarze lub oceny.


Słowa kluczowe


„Dziennik Miński”, mińscy Polacy, polskie organizacje społeczne i polityczne, prasa polska, powrót uchodźców, lata 1917-1918.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


.Prasa

„Dziennik Miński”, 1917–1918

„Sprawa Polska”, 1917.

Opracowania

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865–1918, vol. 1, red. S. Sokołowska, I. Ossowska, Warszawa 2000.

Korzeniowski M., Mądzik M., Tarasiuk D., Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007.

Korzeniowski M., Na wygnańczym szlaku... Działalność Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego na Białorusi w latach 1915–1918, Lublin 2001.

Mądzik M., Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny i Centralny Komitet Obywatelski w Mińsku. Próba zjednoczenia organizacji na przełomie 1917/1918, „Annales UMCS”, sec. F, 1995, 50.

Mądzik M., Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2011.

Mądzik M., Z działalności Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Białorusi w latach I wojny światowej, „Zapiski Historyczne” 1996, 61, 1.

Sula D., Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918–1937, Warszawa 2013.

Ślisz A., Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915–1919), Warszawa 1968.

Tarasiuk D., Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918, Lublin 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.43.109-126
Data publikacji: 2018-02-24 20:38:27
Data złożenia artykułu: 2017-06-01 14:19:52

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mariusz Korzeniowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.