Традиції та новації в системі управління духовними навчальними закладами Російської імперії (XVIII – початок ХХ століття)

Світлана Нижнікова, Людмила Посохова

Streszczenie w języku polskim


Стаття присвячена дослідженню процесу створення системи управління духовними навчальними закладами в Російській імперії в XVIII – на початку ХХ ст. Були виявлені існуючі традиції і сформовані новації у створеній системі управління. Зроблено висновок про те, що система управління духовними навчальними закладами пройшла кілька етапів розвитку, які відрізнялися своїми характеристиками.

Artykuł dotyczy badań nad procesem tworzenia systemu zarządzania duchownymi instytucjami oświatowymi w Imperium Rosyjskim od XVIII w. do początku XX w. Zostały przedstawione tradycje i uformowane innowacje w stworzonym systemie zarządzania. Stwierdzono, że system zarządzania duchownymi instytucjami oświatowymi przeszedł kilka etapów rozwoju, znacząco różniących się między sobą.


Słowa kluczowe


Російська імперія, Священний Синод, духовна освіта, система управління

Bibliografia


Źródła

Духовный регламент, Санкт Петербург 1721, http://www.krotov.info/acts/18/1/1721regl.html [dostęp: 20 VII 2017].

Законы и справочные сведения по начальному народному образованию, сост. А.С. Пругавин, Санкт Петербург 1898.

Полное Собрание Законов Российской Империи, с 1649 года, t. 30, 1808, Санкт Петербург 1830.

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание II-e, t. 14, Санкт Петербург 1839.

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание II-e, t. 42, Санкт Петербург 1867.

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание II-e, t. 43, Санкт Петербург 1868.

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание II-e, t. 44, Санкт Петербург 1869.

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание III-e, t. 4, Санкт Петербург 1884

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание III-e, t. 30, Санкт Петербург 1910.

Полное Собрание Законов Российской Империи, собрание III-e, t. 31, Санкт Петербург 1911.

Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. 1-я серия, Санкт Петербург 1879.

Opracowania

Верховский П.В., Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. К вопросу об отношении церкви и государства в России. Исследование в области истории русского церковного права, t. 1, Ростов-на-Дону 1916.

Вишленкова Е.А., Заботясь о душах подданных: религиозная политика в России первой четверти Х1Х века, Саратов 2002.

Дворецкий Е.В., Козлов К.В., Епархиальные училищные советы в системе управления церковными школами в России в конце XIX – начале XX вв., „Вестник Брянского государственного университета”, https://cyberleninka.ru/article/n/eparhialnye-uchi­-

lischnye-sovety-v-sisteme-upravleniya-tserkovnymi-shkolami-v-rossii-v-kontse-xix-nachale-xx-vv [dostęp: 15 VII 2017].

Игнатов В.Г., История государственного управления в России, Ростов-на-Дону 2010, http://society.polbu.ru/ignatov_gosupr/ch38_i.html [dostęp: 10 VIII 2017].

Кузнецов А., Епархиальные женские училища (по поводу исполнившегося сорокалетия устава этих училищ), „Церковные ведомости” 1909, 8.

Нижнікова С.В., Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективний портрет, w: Історична пам’ять. Науковий сбiрник, Випуск 34–35, Полтава 2016.

Посохова Л., Православные коллегиумы и церковная бюрократия в Российской империи (XVIII – начало ХІХ в.), w: Dzieje biurokracji, t. 5, red. A. Gaca, A. Górak, Z. Naworski, Lublin–Toruń–Włocławek 2013.

Смолич И.К., История Русской Церкви. 1700–1917 гг., Москва 1997, https://www.sedmitza.ru/lib/text/439980/ [dostęp: 20 VII 2017].

Сухова Н.Ю., История управления духовно-учебными заведениями в России. 1807–1867 гг., „Богословский сборник” 2003, 13.

Тихомиров П.В., Каноническое достоинство реформы Петра Великого по церковному управлению, „Богословский вестник” 1904, 1, 1.

Федорук В.Н., Реформа духовно-учебных заведений при обер-прокуроре Н. А. Протасове, „Среднерусский вестник общественных наук” 2010, 2.

Филарет (Дроздов), Собрание мнений и отзывов по учебным и церковно-государственным вопросам, Санкт Петербург 1885–1888.

Чистович И.А., Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине XIX в. Комиссия духовных училищ, Санкт Петербург 1894.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.44.89-100
Data publikacji: 2018-07-13 12:28:47
Data złożenia artykułu: 2018-07-13 10:22:05


Statystyki


Widoczność abstraktów - 566
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Українська) - 355

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Світлана Нижнікова, Людмила Посохова

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.