Уездный начальник как институт управления и аккультурации (на материалах юго-восточной окраины Российской империи 2-й половины XIX – начала XX века)

Сергей Любичанковский

Streszczenie w języku polskim


В статье с позиций имперской политики аккультурации анализируется деятельность уездных начальников – специфического института власти, существовавшего в казахской степи с 1868 по 1917 гг. Показано, что с момента появления уездный начальник являлся ключевой фигурой в управлении степными областями юго-восточной окраины России. Его полномочия напрямую были связаны не только с налаживанием эффективного управления на местах, но и с реализацией политики аккультурации местного населения. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 17-18-01008).

W artykule poddano analizie, z perspektywy imperialnej polityki akulturacji, działalność naczelników powiatu, czyli specyficznej instytucji do sprawowania władzy, która istniała w Stepie Kazachskim od 1868 r. do 1917 r. Wyjaśnione zostało, iż od chwili pojawienia się naczelnik powiatu stał się kluczową figurą w zarządzaniu obwodami stepowymi południowo-wschodnich peryferii Rosji. Jego pełnomocnictwa były bezpośrednio związane nie tylko z wprowadzaniem efektywnego samorządu, ale również z realizacją polityki akulturacji miejscowej ludności. Badania zrealizowano przy wsparciu Rosyjskiego Funduszu Naukowego (projekt nr 17-18-01008).


Słowa kluczowe


бюрократия, казахская степь, окраина, аккультурация, уез­дный начальник, местное управление

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Źródła

Центральный государственный архив Республики Казахстан:

Fond 25, opis 1, dieła: 1857, 2749, 2941; opis 2, dieła: 25, 487.

Fond 64, opis 1, dieło 1009.

Материалы по истории политического строя Казахстана, t. 1, cост. М.Г. Масевич, ред. С.З. Зиманов, Алма-Ата 1960.

Обзор Тургайской области за 1911, Оренбург 1912.

Обзор Тургайской области за 1912, Оренбург 1914.

Opracowania

Абдрахманова Б.М., История Казахстана: власть, система управления, территориальное устройство в Х1Х веке, Астана 1998.

Мощенский В., Исторические материалы города Актюбинска, „Актюбинский городской вестник” 1900, 13–14.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.44.137-145
Data publikacji: 2018-07-13 12:28:50
Data złożenia artykułu: 2018-07-13 10:47:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 322
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 262

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Сергей Любичанковский

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.