Opieka medyczna i społeczna na Lubelszczyźnie w realiach XIX wieku. Kilka uwag o książce Wiesława Partyki, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 485.

Dariusz Szewczuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono i poddano analizie zawartość monografii Wiesława Partyki Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki. Zwrócono w nim uwagę na takie elementy, jak struktura książki, ramy chronologiczne i tematyczne oraz podstawa źródłowa. Zasygnalizowano w nim problemy badawcze, które w książce zostały przedstawione marginalnie, a które wydają się warte dalszych badań naukowych. Pomimo pewnych zastrzeżeń dotyczących przedstawienia obrazu szpitali oraz przytułków na Lubelszczyźnie, publikację tę można uznać za niezwykle cenną i przydatną dla osób zajmujących się historią społeczną XIX i początków XX w.


Słowa kluczowe


Królestwo Polskie; Kościół rzymskokatolicki; Lubelszczyzna; szpitale; przytułki; rusyfikacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Printed sources

‘Dziennik Praw Królestwa Polskiego’ 1864, vol. 62.

Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1874 god, Lyublin 1874.

Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1883 god, Lyublin 1883.

Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1891 god, Lyublin 1891.

Pamyatnaya knizhka Lyublinskoy gubernii na 1902 god, Lyublin 1902.

Studies

Dzieje Lubelszczyzny, ed. T. Mencel, Warszawa 1974.

Fijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990.

Górak A., Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918). Studium administratywistyczne i prozopograficzne, Lublin–Radzyń Podlaski 2006.

Górak A., Kozłowski J., Latawiec K., Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Lublin 2014.

Kępski Cz., Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności (1815–1952), Lublin 1990.

Kępski Cz., Towarzystwa dobroczynności w Królestwie Polskim (1815–1914), Lublin 1993.

Koprukowniak A., Lokalna społeczność gminy Bychawa i jej aktywność 1864–1918, Lublin 1995.

Latawiec K., W służbie imperium... Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864–1915, Lublin 2007.

Markiewicz H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814–1914, Warszawa 2002.

Mazur E., Szpitale w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2008.

Partyka W., Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Lublin 2017.

Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864–1914, Lublin 2009.

Smyk G., Korpus urzędników cywilnych w guberniach Królestwa Polskiego w latach 1867–1915, Lublin 2004.

Sokolova V.A., Rossiyskoye Obshchestvo Krasnogo Kresta (1867–1918 gg.), Sankt Petersburg 2014, https://www.redcross.ru/sites/default/files/books/sokolova_dissertat.pdf [accessed on: 18 X 2019].

Szewczuk D., Chełmska Dyrekcja Naukowa, Lublin 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.48.307-317
Data publikacji: 2019-12-23 08:29:07
Data złożenia artykułu: 2019-10-28 13:02:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1047
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 425

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Dariusz Szewczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.