Psychospołeczne uwarunkowania poziomu uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci

Iwona Ulfik-Jaworska, Michał Wiechetek

Streszczenie w języku polskim


Celem podjętych badań była ocena związku między wybranymi zmiennymi psychospołecznymi a poziomem uzależnienia od seksu internetowego w grupie studentów przy uwzględnieniu moderującej roli czynnika płci. Badaniami objęto 382 studentów wyższych uczelni z Lublina i okolic (kobiety stanowiły 54,5% grupy). Osoby badane wypełniały zestaw kwestionariuszy do pomiaru zaangażowania w internetowe aktywności seksualne (IAS), uzależnienia od seksu internetowego, poczucia wsparcia społecznego, zadowolenia z relacji społecznych, zadowolenia z życia seksualnego oraz innych zmiennych psychospołecznych. Stwierdzono istotnie wyższy poziom uzależnienia od seksu internetowego w grupie mężczyzn niż kobiet. Analizy korelacyjne wykazały istotny związek między uzależnieniem od seksu internetowego a długim czasem pozostawania bez związku partnerskiego, niską samooceną kompetencji seksualnych oraz wczesnym wiekiem pierwszego kontaktu z pornografią jedynie wśród mężczyzn. W grupie kobiet poziom uzależnienia od seksu internetowego współwystępował z niskim zadowoleniem z relacji koleżeńskich oraz wczesnym wiekiem inicjacji seksualnej. W obu grupach poziom uzależnienia od seksu internetowego istotnie korelował z większą liczbą partnerów seksualnych i z zaangażowaniem w IAS, zwłaszcza z zachowaniami o charakterze indywidualnym i relacyjnym.


Słowa kluczowe


uzależnienie od seksu internetowego; internetowe aktywności seksualne; cyberseks; pornografia; studenci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albright J.M. (2008), Sex in America online: An exploration of sex, marital status, and sexual identity in Internet sex seeking and its impacts, “Journal of Sex Research”, Vol. 45(2), DOI: https://doi.org/10.1080/00224490801987481.

Boies S.C., Cooper A., Osborne C.S. (2004), Variations in Internet-related problems and psychosocial functioning in online sexual activities: Implications for social and sexual development of young adults, “CyberPsychology & Behavior”, Vol. 7(2), DOI: https://doi.org/10.1089/109493104323024474.

Brand D., Young K., Laier C. (2013), Prefrontal control and Internet addiction: A theoretical model and review of neuropsychological and neuroimaging findings, “Frontiers in Human Neuroscience”, No. 8, DOI: https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00375.

Bryant P., Shim J.W. (2008), Gender, sexual affect, and motivations for Internet pornography use, “International Journal of Sexual Health”, Vol. 20(3).

Carnes P.J., Delmonico D.L., Griffin E.J., Moriarity J.M. (2007), In the Shadows of the Net: Breaking Free of Compulsive Online Sexual Behavior, Center City, Minn: Hazelden.

Carnes P.J., Delmonico D.L., Griffin E.J., Moriarity J.M. (2010), Cyberseks. Skuteczna walka z uzależnieniem, Poznań: Media Rodzina.

Cooper A., Delmonico D.L., Burg R. (2000), Cybersex users, abusers, and compulsives: New findings and implications, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 7(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720160008400205.

Cooper A., Delmonico D.L., Grifin-Shelley E., Mathy R.M. (2004), Online sexual activity: An examination of potentially problematic behaviors, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 11(3), DOI: https://doi.org/10.1080/10720160490882642.

Cooper A., Griffin-Shelley E., Delmonico D.L., Mathy R.M. (2001), Online sexual problems: Assessment and predictive variables, “Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment and Prevention”, Vol. 8(3–4), DOI: https://doi.org/10.1080/107201601753459964.

Cooper A., Månsson S.-A., Daneback K., Tikkanen R., Ross M. (2003), Predicting the future of Internet sex: Online sexual activities in Sweden, “Sexual and Relationship Therapy”, Vol. 18(3), DOI: https://doi.org/10.1080/1468199031000153919.

Cooper A., Morahan-Martin J., Mathy R.M., Maheu M. (2002), Toward an increased understanding of user demographics in online sexual activities, “Journal of Sex & Marital Therapy”, Vol. 28(2), DOI: https://doi.org/10.1080/00926230252851861.

Daneback K., Cooper A., Månsson S.A. (2005), An Internet study of cybersex participants, “Archives of Sexual Behavior”, Vol. 34(3), DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-005-3120-z.

Daneback K., Ross M.W., Månsson S.A. (2008), Bisexuality and sexually related activities on the Internet, “Journal of Bisexuality”, Vol. 8(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/15299710802142317.

Delmonico D.L., Griffin E.J. (2010), Cybersex addiction and compulsivity, [w:] K. Young, C.N. de Abreu (eds.), Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Hoboken–New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Döring N.M. (2009), The Internet’s impact on sexuality: A critical review of 15 years of research, “Computers in Human Behavior”, Vol. 25(5), DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.003.

Döring N.M., Daneback K., Shaughnessy K., Grov C., Byers E.S. (2015), Online sexual activity experiences among college students: A four-country comparison, “Archives of Sexual Behavior”, DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-015-0656-4.

Edwards W. (2012), Applying a sexual health model to the assessment and treatment of Internet sexual compulsivity, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 19(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720162.2012.660433.

Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia, Poznań: Zysk i S-ka.

Green B.A., Carnes S., Carnes P.J., Weinman E.A. (2012), Cybersex addiction patterns in a clinical sample of homosexual, heterosexual, and bisexual men and women, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 19(1–2), DOI: https://doi.org/10.1080/10720162.2012.658343.

Griffiths M. (2001), Sex on the Internet: Observations and implications for Internet sex addiction, “Journal of Sex Research”, Vol. 38(4), DOI: https://doi.org/10.1080/00224490109552104.

Griffiths M. (2004), Sex addiction on the Internet, “Janus Head”, Vol. 7(1).

Griffiths M.D. (2012), Internet sex addiction: A review of empirical research, “Addiction Research & Theory”, Vol. 20(2), DOI: https://doi.org/10.3109/16066359.2011.588351.

Hald G.M. (2006), Gender differences in pornography consumption among young heterosexual danish adults, “Archives of Sexual Behavior”, Vol. 35(5), DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-006-9064-0.

Hertlein K.M., Cravens J.D. (2014), Assessment and treatment of Internet sexuality issues, “Current Sexual Health Reports”, Vol. 6(1), DOI: https://doi.org/10.1007/s11930-013-0011-5.

Izdebski Z. (2010), Seks Polaków w internecie. Raport Polpharmy na temat seksualności polaków w internecie, www.opzs.pl/uploads/assets/files/Seks_Polakow_w_Internecie_materialy.pdf [dostęp: 10.10.2016].

Laier C., Pawlikowski M., Pekal J., Schulte F.P., Brand M. (2013), Cybersex addiction: Experienced sexual arousal when watching pornography and not real-life sexual contacts makes the difference, “Journal of Behavioral Addictions”, Vol. 2(2), DOI: https://doi.org/10.1556/JBA.2.2013.002.

Lo V., Wei R. (2005), Exposure to Internet pornography and taiwanese adolescents’ sexual attitudes and behavior, “Journal of Broadcasting & Electronic Media”, Vol. 49(2), DOI: https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4902_5.

Meerkerk G.-J., Eijnden R.J.J.M.V.D., Garretsen H.F.L. (2006), Predicting compulsive Internet use: It’s all about sex!, “CyberPsychology & Behavior”, Vol. 9(1), DOI: https://doi.org/10.1089/cpb.2006.9.95.

Nowosielski K. (2010), Cyberseksualność, [w:] Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii, Warszawa: PZWL.

Poulsen F.O., Busby D.M., Galovan A.M. (2013), Pornography use: Who uses it and how it is associated with couple outcomes, “Journal of Sex Research”, Vol. 50(1), DOI: https://doi.org/10.1080/00224499.2011.648027.

Ross M.W., Månsson S.A., Daneback K. (2012), Prevalence, severity, and correlates of problematic sexual Internet use in Swedish men and women, “Archives of Sexual Behavior”, Vol. 41(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-011-9762-0.

Shaughnessy K., Byers E.S., Clowater S.L., Kalinowski A. (2014), Self-appraisals of arousal-oriented online sexual activities in university and community samples, “Archives of Sexual Behavior”, Vol. 43(6), DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-013-0115-z.

Shaughnessy K., Byers E.S., Walsh L. (2011), Online sexual activity experience of heterosexual students: Gender similarities and differences, “Archives of Sexual Behavior”, Vol. 40(2), DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-010-9629-9.

Tokunaga R.S., Rains S.A. (2010), An evaluation of two characterizations of the relationships between problematic Internet use, time spent using the Internet, and psychosocial problems, “Human Communication Research”, Vol. 36(4), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2010.01386.x.

Twohig M.P., Crosby J.M., Cox J.M. (2009), Viewing Internet pornography: For whom is it problematic, how, and why?, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 16(4), DOI: https://doi.org/10.1080/10720160903300788.

Ulfik-Jaworska I. (2012), Uzależnienie od seksu internetowego – trudności terminologiczne i diagnostyczne, [w:] J. Jęczeń, K. Komsta (red.), Człowiek w l@biryncie sieci, Lublin: Stowarzyszenie „Rodzina” z Puław.

Ulfik-Jaworska I., Wiechetek M. (2016), Zagrożenie uzależnieniem od seksu internetowego – wybrane uwarunkowania psychospołeczne. Raport z realizacji projektu badawczego, Lublin, www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=6362336 [dostęp: 01.03.2017].

Velezmoro R., Negy C., Livia J. (2012), Online sexual activity: Cross-national comparison between United States and Peruvian college students, “Archives of Sexual Behavior”, Vol. 41(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s10508-011-9862-x.

Waszyńska K. (2009), Uzależnienie od cyberseksu. Problemy diagnostyczne, [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wéry A., Billieux J. (2015), Problematic cybersex: Conceptualization, assessment, and treatment, “Addictive Behaviors”, DOI: https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.007.

Wéry A., Burnay J., Karila L., Billieux J. (2015), The Short French Internet Addiction Test adapted to online sexual activities: Validation and links with online sexual preferences and addiction symptoms, “Journal of Sex Research”, Vol. 53(6), DOI: https://doi.org/10.1080/00224499.2015.1051213.

Yellowlees P.M., Marks S. (2007), Problematic Internet use or Internet addiction?, “Computers in Human Behavior”, Vol. 23(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.05.004.

Yen C.-F., Ko C.-H., Yen J.-Y., Chang Y.-P., Cheng C.-P. (2009), Multi-dimensional discriminative factors for Internet addiction among adolescents regarding gender and age: Internet addiction in adolescence, “Psychiatry and Clinical Neurosciences”, Vol. 63(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.2009.01969.x.

Yoder V.C., Virden T.B., Amin K. (2005), Internet pornography and loneliness: An association?, “Sexual Addiction & Compulsivity”, Vol. 12(1), DOI: https://doi.org/10.1080/10720160590933653.

Young K.S. (1998), Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery, New York: John Wiley & Sons.

Young K.S. (2008), Internet sex addiction: Risk factors, stages of development, and treatment, “American Behavioral Scientist”, Vol. 52(1), DOI: https://doi.org/10.1177/0002764208321339.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.1.171
Data publikacji: 2017-07-11 21:56:21
Data złożenia artykułu: 2017-06-02 21:40:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Iwona Ulfik-Jaworska, Michał Wiechetek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.