Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a wprowadzanie dziecka w świat wielokulturowości Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Profesjonalne kompetencje nauczycieli edukacji przedszkolnej w ujęciu ukraińskich badaczy Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil
 
Vol 30, No 2 (2017) Sztuka zarządzania zasobami własnymi oraz zespołu jako metakompetencja pilota i pilota-instruktora funkcjonującego w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Ślusarski
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Technologia zorientowana na praktykę dla przedsiębiorczej kompetencji rozwoju Masters in Business Administration Streszczenie w języku polskim
Olena Gnizdilova, Myroslaw Strelnikov
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Gotowość do zmiany a nabywanie kompetencji międzykulturowych przez nauczycieli wczesnej edukacji – o potrzebie eksploracji zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Nowakowska-Buryła
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Świdzińska, Wojciech Maliszewski
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Emocjonalna gotowość do komunikowania się z Innym polskich emigrantów w Anglii (badania porównawcze) Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński, Barbara Grabowska
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Edukacja w warunkach pandemii uświadomieniem konieczności systemowego kształcenia nauczycieli do edukacji zdalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Jankowska
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Rozwój kompetencji osobowościowych jako istotny element rozwoju zawodowego nauczyciela Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Szumiec
 
Vol 29, No 4 (2016) Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Kompetencje społeczne uczniów a realizacja zadań rozwojowych w okresie późnego dzieciństwa – studium z pogranicza polsko-czeskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Ogrodzka-Mazur
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Wpływ informatyzacji edukacji na proces przygotowania zawodowego inżynierów-pedagogów Streszczenie w języku polskim
Oleh Malyshevskyi
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Psychologiczne uwarunkowania kształcenia instrumentalnego w szkole muzycznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Bissinger-Ćwierz
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Emocjonalna gotowość do dialogu z osobą odmienną kulturowo obecnych i przyszłych pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński, Barbara Grabowska
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Środowisko akademickie jako przestrzeń kształtowania kompetencji społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Bojanowicz
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Kompetencje kluczowe w zakresie wychowania fizycznego w fińskiej podstawie programowej z 2014 r. dla edukacji podstawowej Streszczenie w języku polskim
Arleta Suwalska
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Zorientowanie na rozwój profesjonalny funkcjonariuszy Służby Więziennej – komunikat z badań Streszczenie w języku polskim
Ewa Grudziewska
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Zachowania o charakterze destrukcyjnym w okresie średniego dzieciństwa: norma czy patologia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Zawadzka
 
Vol 29, No 1 (2016) Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Elżbieta Michalska
 
Vol 30, No 2 (2017) Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 28, No 2 (2015) Osobliwości kształtowania kompetencji zawodowej przyszłego pedagoga na uniwersytecie pedagogicznym Streszczenie w języku polskim
Svitlana Maschak
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Praktyczny wymiar kształcenia na poziomie studiów wyższych a współczesny rynek pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Michalak-Dawidziuk
 
Vol 29, No 1 (2016) Możliwości kształtowania kompetencji zawodowych asystentów rodzin w procesie szkolenia Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Czechowska-Bieluga
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Cechy osobowości i kompetencje społeczne determinujące przynależność kobiet do grupy ofiar przemocy domowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wioletta Karina Ozga
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Podstawy kształtowania konkurencyjności przyszłego ekonomisty jako specjalisty na rynku pracy Streszczenie w języku polskim
Iryna Galushchak
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Motywacja osiągnięć, kluczowe autoewaluacje i kompetencje społeczne młodocianych przestępców Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Witkowski
 
Vol 29, No 2 (2016) Problem zawodowego i prawnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim
Ihor Hrynyk
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Gotowość zawodowa nauczycieli do nauczania na odległość podczas kwarantanny w Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Valerii Bykov, Andrii Gurzhii, Oksana Ovcharuk, Iryna Ivaniuk
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Znaczenie wzoru osobowego nauczyciela w kształtowaniu zawodowym adeptów Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna M. Łukasik
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Rzeczywiste i urojone problemy standaryzacji kształcenia uniwersyteckiego (w obszarze nauk pedagogicznych) Streszczenie w języku polskim  PDF
Zygmunt Wiatrowski
 
1 - 30 z 30 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.