Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Informacje ogólne:

 • Redakcja przyjmuje do druku studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych o tematyce zgodnej z profilem czasopisma.
 • Do studiów teoretycznych, empirycznych i przeglądowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
 • W przypadku recenzji autor zobowiązany jest do przysłania także zeskanowanej okładki recenzowanej książki.
 • Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane.
 • Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za opublikowanie tekstu. Oznacza to, że autor nie ponosi żadnych kosztów za którykolwiek z etapów procesu wydawniczego od złożenia manuskryptu do opublikowania tekstu.
 • Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, może także zwrócić pracę autorowi z propozycją zmiany (skrócenia, przeredagowania). 

Układ artykułu

 • Autor i tytuł 
 • Imię i nazwisko autora tekstu należy umieścić w lewym górnym rogu, według następującego wzoru:
 • Afiliacja (Uniwesytet, Wydział)
 • IMIĘ I NAZWISKO
 • ORCID ID
 • Adres e-mail
 • Tytuł  w języku polskim (zapisany czcionką Times New Roman, 14 pt., kursywą, wyśrodkowany)
 • Tytuł w języku angielskim (zapisany czcionką Times New Roman, 10 pt., wyśrodkowany)

Streszczenie i słowa kluczowe

 • Wymagana objętość streszczenia w języku polskim oraz angielskim: 150-200 słów.
 • Abstrakt powinien być napisany w formie bezosobowej, z użyciem strony biernej
 • Streszczenie artykułu o charakterze empirycznym powinno zawierać: cel i przedmiot badań, pytania badawcze, informacje o zastosowanej metodzie i zakresie badań, kluczowe tezy i uzyskane wyniki. Abstrakt artykułu teoretycznego powinien w syntetyczny sposób przedstawić główne idee i tezy omawiane w artykule.
 • Treść abstraktu powinna zawierać wymienione przez Autora słowa kluczowe (ze względu na algorytmy wyszukiwania stosowane w internetowych bazach danych).
 • Streszczenie nie może zawierać odsyłaczy do pozycji bibliograficznych, nie może też stanowić powtórzenia fragmentu artykułu/ów
 • Słowa kluczowe (3-5) w języku polskim i angielskim
 • Czcionka: Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane

Tekst główny

 • Ustawienia strony: Marginesy:  górny –  2,5 cm, dolny – 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm
 • Ustawienia akapitu:   Interlinia:  1,5; Wyrównanie tekstu: tekst justowany
 • Ustawienia tekstu 
 • Czcionka tekstu:   Times New Roman,  12pt, tekst wyjustowany 
 • Śródtytuły : czcionka Times New Roman, 12pt, wersalikami, wyśrodkowane, bez numeracji
 • W tekście nie należy stosować pogrubień (w uzasadnionych przypadkach można pogrubić dane w tabeli), do wyróżnienia tekstu można zastosować kursywę.

Rysunki, wykresy, schematy

 • Wszystkie rysunki, wykresy, schematy, itp. muszą być przygotowane w odcieniach szarości. Wydawnictwo zastrzega sobie, iż grafiki dostarczone w kolorze zostaną przekonwertowane na skale szarości ,co może powodować pogorszenie ich jakości .
 • Numer i podpis rysunku należy umieścić pod rysunkiem wraz ze wskazaniem źródła (czcionka Times New Roman, 10 pt, wyrównane do lewej).
 • Jeśli autorem zdjęcia, schematu lub wykresu jest  autor artykułu, należy pod podpisem zamieścić następującą informację:  Źródło: opracowanie własne.
 • Przykład:
 • Rysunek 1. Liczba muzyków posiadających tzw. portfolio career w porównaniu z liczba muzyków posiadających jedną pracę w latach 1979-1995
 • Źródło: Mills, Smith, 2006 s. 137.

Tabele 

 • Tabele muszą mieścić się w szerokości marginesów. Czcionka tabeli: Times New Roman, 10pt, wyrównane do lewej. 
 • Styl tabeli: prosty (siatka)
 • Tabele powinny być numerowane. Numer i tytuł tabeli należy umieścić nad tabelą (czcionka Times New Roman, 10pt, wyrównane do lewej). 
 • Przykład:
 • Tabela 1. Zależności pomiędzy poczuciem własnej skuteczności badanych pedagogów a odczuwanym przez nich stresem
 • Pod tabelą należy wskazać źródło. Jeśli autorem tabeli jest  autor artykułu, należy pod tabelą zamieścić następującą informację:  Źródło: opracowanie własne.

Odsyłacze do literatury w tekście

 • Cytaty w tekście powinny być w cudzysłowach.
 • Obowiązują wyłącznie następujące standardy przypisów:
 • Numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie.
 • Przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają nazwisko autora i rok wydania dzieła (Nowak, 2000) oraz przy dosłownym cytacie dodatkowo numer strony, np.: (Nowacki, 2000, s. 5).
 • Przytaczając dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis: (Nowacki, 2000a; Nowacki, 2000b), zgodnie z porządkiem literatury cytowanej.
 • Jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska za każdym odniesieniem (Nowak, Kowalski, 2005). W przypadku większej liczby autorów, za pierwszym razem podajemy nazwiska wszystkich autorów (Nowak, Kowalski, Igrekowski, 2007), a podczas kolejnych odniesień podajemy pierwsze nazwisko i "i in.", np.: (Nowak i in., 2007).

Bibliografia

 • Bibliografię należy sporządzić zgodnie z regułami stylu APA
 • Układ pozycji w bibliografii powinien być alfabetyczny, umieszczony pod tekstem artykułu
 • Spis bez numeracji pozycji, czcionka Times New Roman, wielkość 12 pt
 • Jeżeli publikacja posiada numer DOI, prosimy o podanie go bezpośrednio po zapisie bibliograficznym danej pozycji
 • W przypadku odwołań do źródeł internetowych należy podać nazwisko i inicjał imienia autora, rok ukazania się publikacji (jeśli jest znany), tytuł, dokładny adres dokumentu w sieci, datę dostępu.

Przykłady:

Monografia:

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: UMCS.

Praca zbiorowa (pod redakcją)

Singer, P. (red.) (1998). Przewodnik po etyce. Warszawa: Książka i Wiedza.

Rozdział w pracy zbiorowej (pod redakcją):

Matczak, A. (2002). Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka, t.3 (s.178-206). Warszawa: PWN.

Freeman, J. (2000). Families: the Essential Context for Gifts and Talents. W: K. A. Heller.,  F. J. Monks., A. H. Passow (eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (p. 34-45). Oxford: Pergamon Press (2 ed).

Artykuł w czasopiśmie

Jung, B. (2011). Czy Polska może być krajem dla ludzi kreatywnych? Znak, 673, 14-19.

Czerniawska, E. (2006). Metapoznanie a inteligencja-przegląd poglądów teoretycznych i wyników badań. Przegląd Psychologiczny,49(2), 119-135.

Źródła internetowe

Nowak, T. (2008). Projektowanie narzędzi wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Pobrane z: www.szkoladlaucznia.pl/projektowanienarzedzi/wspomaganie/8/wk (data dostępu: 23.03.2018).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 7. Dołączam do artykułu Oświadczenie (w wersji polskojęzycznej lub anglojęzycznej dla Autorów z zagraniczną afiliacją) zawierające informacje o Autorze/Autorach (stopień/tytuł naukowy, afiliacja, dane kontaktowe) wraz z klauzulą potwierdzającą oryginalność tekstu oraz potwierdzeniem przeniesienia na Wydawnictwo majątkowych praw autorskich do artykułu.  Zobowiązuję się przesłać Redakcji podpisany druk oświadczenia w wersji papierowej (na adres: Instytut Pedagogiki UMCS, Redakcja Annales J, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, dr hab. Joanna Wierzejska) lub jego skan na adres mailowy Redakcji (annalesj@wp.pl) w ciągu 14 dni od zgłoszenia tekstu.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.