Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do druku studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych. 
 2. Do studiów teoretycznych, prac badawczych i przeglądowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości do 1300 znaków. Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe (3-5) w języku polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w j. angielskim.
 3. W przypadku recenzji autor zobowiązany jest do przysłania także zeskanowanej okładki recenzowanej książki.
 4. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane. 
 5. Każdy autor otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz czasopisma. 
 6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty. 
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, może także zwrócić pracę autorowi z propozycją zmiany (skrócenia, przeredagowania).
 8. Artykuł można przesłać w formie elektronicznej na adres Redakcji – annales.psych- ped@poczta.umcs.lublin.pl. Autor składa oświadczenie potwierdzające oryginalność tekstu. Autor zobowiązany jest przekazać Redakcji podpisany druk oświadczenia w wersji papierowej. 
 9. Cytowane w pracy piśmiennictwo należy podać na końcu pracy w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. 
 10. Artykuł powinien być przygotowany wg wzoru Typ pliku - Microsoft Word 
 • Czcionka: format (rozmiar papieru) – A4, 
 • marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm, 
 • czcionka – Times New Roman 12 pkt.
 • interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,
 • akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 0,7 cm (bez odstępu między akapitami),
 • tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów), 
 • dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez  podkreślania), 
 • wypunktowanie – dopuszczalny znak „–”,
 • tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej, (Tab. 1.), 
 • tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt., wyrównany do lewej, 
 • styl tabeli – prosty (siatka), 
 • tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt., wyśrodkowany, (Rys. 1.),
 • źródło (pod tabelą – wyrównane do lewej; pod rysunkiem – wyśrodkowane) – Times New Roman 10 pkt., 
 • poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem, 
 • Objętość artykułu - łącznie z bibliografią - do 40 tys. znaków. 
 • Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają. 
  11. Układ artykułu: 
 • Tytuł artykułu – Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany; 
 • Streszczenie w języku polskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane; 
 • Słowa kluczowe w języku polskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane; 
 • Tytuł artykułu w języku angielskim – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, wyrównany do lewej; 
 • Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, pogrubiony, wyjustowane; 
 • Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – Times New Roman 10 pkt., odstęp między wierszami 1,0, wyjustowane;
 • Wstęp – tekst wyjustowany; 
 • Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji/nazwy rozdziałów, pogrubione (w razie potrzeby ponumerowane); Zakończenie – tekst wyjustowany;
 • Bibliografia tekst wyrównany do lewej, wysunięcie 0,7 cm. Bibliografia powinna obejmować całość literatury uwzględnionej w przypisach i być zamieszczona na końcu artykułu. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła, ewentualnie – inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) – również tytuł dzieła, z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie – tytuł czasopisma w cudzysłowach, rok jego wydania i kolejny numer. 
 • Cytaty w tekście powinny być w cudzysłowach 

12. Obowiązują wyłącznie następujące standardy przypisów:

 • Numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie. 
 • Przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony, np.: (Nowacki 2000, s. 5).
 • Przytaczając dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis: (Nowacki 2000a; Nowacki 2000b). 
 • Jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska; w przypadku większej liczby autorów, podajemy pierwsze nazwisko i "i in.", np.: (Nowak i in. 2007).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 7. Dołączam do artykułu Oświadczenie (w wersji polskojęzycznej lub anglojęzycznej dla Autorów z zagraniczną afiliacją) zawierające informacje o Autorze/Autorach (stopień/tytuł naukowy, afiliacja, dane kontaktowe) wraz z klauzulą potwierdzającą oryginalność tekstu oraz potwierdzeniem przeniesienia na Wydawnictwo majątkowych praw autorskich do artykułu.  Zobowiązuję się przesłać Redakcji podpisany druk oświadczenia w wersji papierowej (na adres: Instytut Pedagogiki UMCS, Redakcja Annales J, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, dr Joanna Wierzejska) lub jego skan na adres mailowy Redakcji (annalesj@wp.pl) w ciągu 14 dni od zgłoszenia tekstu.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.