Profesjonalne kompetencje nauczycieli edukacji przedszkolnej w ujęciu ukraińskich badaczy

Marija Czepil

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano istotę pojęć kompetencji oraz kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji przedszkolnej, które są wielowymiarowe i niejednoznaczne. Kształtowanie kompetencji zawodowych przyszłego nauczyciela edukacji przedszkolnej jest priorytetowym zadaniem edukacji pedagogicznej. Badacze uważają, że kompetencje zawodowe wychowawcy są warunkiem koniecznym do poprawy jakości procesu edukacyjnego w placówkach przedszkolnych. Głównymi elementami struktury kompetencji zawodowych są: motywacja, aktywność zawodowa i działalność zawodowa. W artykule omówiono etapy kształtowania kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji przedszkolnej na studiach (orientacja adaptacyjna, refleksja merytoryczna, praktyczno-transformacyjna). Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie motywów szkoleniowych w kształtowaniu kompetencji zawodowych. Zaproponowano autorską definicję pojęcia kompetencji zawodowych nauczyciela edukacji przedszkolnej.


Słowa kluczowe


edukacja pedagogiczna; nauczyciel; kompetencje; kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji przedszkolnej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Aronova, R. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv doshkilnoho vykhovannia u pedahohichnykh koledzhakh [Formation of future preschool teachers’ professional competence in pedagogical colleges]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh [Pedagogy of Creative Personality’s Formation a in Higher and Secondary Schools], 37, 74–82.

Bielienka, H. (2006). Vykhovatel ditei doshkilnoho viku: stanovlennia fakhivtsia v umovakh navchannia [Preschool Teacher: Specialist’s Formation in Learning Process]. Kyiv: Svitych.

Bielienka, H. (2012). Suchasni pidkhody do pytan formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv ditei doshkilnoho viku [Modern approaches to the issues of formation of future preschool teachers’ professional competence]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Updating the Content, Forms and Methods of Education and Training in Educational Institutions], 5, 99–102.

Bykov, V. (ed.). (2010). Osnovy standartyzatsii informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei v systemi osvity Ukrainy [Basics of Standardization of Information and Communication Competences in the Education System of Ukraine]. Kyiv: Atika.

Honcharenko S., Nychkalo N. (eds.). (2000). Profesiina osvita. Slovnyk [Professional Education: Dictionary]. Kyiv: Vyshcha shkola.

Horlenko, V. (2016). Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist vykhovatelia doshkilnoho navchalnoho zakladu: poniattia ta struktura [Information and communication competence of a preschool teacher: concept and structure]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu [Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University], 135, 157–161.

Kadzhasparova, G. (2000). Psikhologicheskii slovar [Psychological Dictionary]. Moskva: Akademiia.

Kidina, L. (2012). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u protsesi pedahohichnoi praktyky [Formation of Professional Competence of Future Preschool Teachers in the Process of Pedagogical Practice]. Yalta: YaPU.

Klochko, A. (2014). Teoretychni aspekty formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv [Theoretical aspects of formation of professional competence of future educators]. Novyi Kolehium [New Collegium], 3, 47–51.

Kravchuk, N. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia zdorovʼiazberezhuvalnoi kompetentnosti v maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Pedagogical conditions for the formation of health-saving competence in future preschool teachers]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 8, 135–146.

Kremen, V. (ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [The Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter.

Levinets, N. (2014). Zdoroviazberezhuvalna kompetentnist suchasnoho vykhovatelia yak vazhlyva skladova profesiinoi hotovnosti [The health-saving competence of the modern preschool teacher as an important component of professional readiness]. Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. Seriia: Filosofiia, pedahohika, psykholohiia [Bulletin of the Institute for Child Development. Series: Philosophy, Pedagogy, Psychology], 36, 88–94.

Markhadaev, L. (ed.). (2002). Slovar po sotcialnoi pedagogike [Dictionary of Social Pedagogy]. Moskva: Akademiia.

Melnyk, N. (2016). Profesiina pidhotovka doshkilnykh pedahohiv u krainakh Zakhidnoi Yevropy: teoriia i praktyka [Professional Preschool Teachers’ Training in Western Europe: Theory and Practice]. Uman: FOP Zhovtyi O.O.

Melnyk, N. (2016). Profesiina pidhotovka vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u konteksti kompetentnisnoi paradyhmy vitchyznianoi osvity: problema vyznachennia struktury profesiinoi kompetentnosti [Professional training of preschool teachers in the context of the competence paradigm of national education: the problem of determining the structure of professional competence]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Collection of scientific papers of Kherson State University. Pedagogical Sciences], 73(1), 107–115.

Ovcharuk, O. (ed.). (2004). Kompetentisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competent approach in Contemporary Education: World Experience and Ukrainian Perspectives]. Kyiv: K.I.S.

Petruk, I. (2016). Rozvytok metodychnoi kompetentnosti vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv yak pedahohichna problema [Development of methodological competence of preschool teachers as a pedagogical problem]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Updating the Content, Forms and Methods of Education and Training in Educational Institutions], 13(2), 31–34.

Pometun, O. (2007). Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy istorychniy osviti [Competence approach in modern historical education]. Istoriya v shkolakh Ukrayiny [History in schools of Ukraine], 6, 3–12.

Prytuliak, L. (2015). Osoblyvosti formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Features of formation future preschool teachers’ professional competence in the process of professional training]. Obrii [Horizons], 1(40), 88–91.

Savchenko, K. (2013). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti u vykhovateliv doshkilnoho zakladu pry vyvcheni pedahohichnykh dystsyplin [Formation of preschool teachers’ professional competence in the study of pedagogical disciplines]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of modern teacher preparation], 8(2), 187–192.

Shaparenko, Kh. (2008). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv na zasadakh akmeolohichnoho pidkhodu [Formation of Future Preschool Teachers’ Professional Competence of Preschool Institutions on the Basis of Acmeological Approach]. Kharkiv: KhNU.

Voitovych, O. (2014). Emotsiina kompetentsiia u strukturi profesiinoi pidhotovky vykhovatelia doshkilnoho zakladu [Emotional competence in the structure of vocational training of a preschool teacher]. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity [Updating the content, forms and methods of education and training in educational institutions], 9, 65–67.

Zahorodnia, L., Barsukovska, H. (2013). Formuvannia fizkulturno-ozdorovchoi kompetentnosti u maibutnikh vykhovateliv doshkilnoho zakladu yak skladovoi yikh pozytyvnoho profesiinoho imidzhu [Formation of fitness and health competence of future preschool teachers as a component of their positive professional image]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly [Psychological-pedagogical problems of rural school], 47, 14–20.

Zinchenko, V., Meshcheriakova, B. (eds.). (1996). Psikhologicheskii slovar [Psychological Dictionary]. Moskva: Pedagogika-Press.

LEGAL ACTS

Pro zatverdzhennia kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii (posad) pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv navchalnykh zakladiv [On approval of the qualification profile of professions (positions) of academic staff in educational institutions]. Nakaz MON [The decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine] no. 665, June 1, 2013. Retrieved from: http://osvita.ua/legislation/other/37302 (access: 16.01.2020).

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. [On approval of the National Qualifications Framework: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2011]. no. 1341. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37 (access: 16.01.2020).

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 01 – «Osvita/Pedahohika», spetsialnist 012 – «Doshkilna osvita» [The Higher Education Standard of Ukraine for the bachelor’s degree, 01 – “Education/Pedagogy”, speciality 012 – “preschool education”]. no. 1456, November 21, 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.1.25-34
Data publikacji: 2021-04-27 15:37:53
Data złożenia artykułu: 2020-01-17 13:45:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 487
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 454

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Marija Czepil

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.