Nauczyciele jako kluczowi specjaliści w ochronie dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami

Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu omówniono szczególną rolę nauczyciela/szkoły w zakresie szkolnej profilaktyki współczesnych zagrożeń społecznych i zdrowotnych (takich jak na przykład współczesne narkotyki i dopalacze, cyberprzemoc, hazard, okaleczanie ciała, zaburzenia odżywiania). Współczesny świat jest pełen zagrożeń cywilizacyjnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na rozwój dzieci i młodzieży. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że coraz częściej odpowiedzialność za przygotowanie młodych ludzi do codziennego życia, do przyszłości, spoczywa na nauczycielach. To właśnie oni – nauczyciele, wychowawcy – dysponują (lub powinni dysponować) szeroką wiedzą na temat prawidłowego rozwoju młodego człowieka i współczesnych zagrożeń. Zarazem wszelkie działania profilaktyczne nie powinny eliminować z tego procesu rodziców, którzy nie zawsze posiadają wystarczający zakres wiedzy na temat świata, w którym funkcjonują ich dzieci.


Słowa kluczowe


nauczyciel; szkoła; rodzice; współczesne zagrożenia; szkolna profilaktyka; dzieci i młodzież

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bauman, Z. (2010). 44 Letters from the Liquis Modern World. Cambridge: Polity Press Ltd.

Borzucka-Sitkiewicz, K., Kowalczewska-Grabowska, K. (2013). Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Borzucka-Sitkiewicz, K., Kowalczewska-Grabowska, K. (2014). Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży jako wyzwanie dla współczesnej szkoły. In: A. Rzymełka-Frąckiewicz (ed.), Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne (pp. 199–219). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Chodkowska, M. (2012). Współodpowiedzialność rodziców i szkoły za wychowanie młodych pokoleń (w świetle raportów CBOS). In: J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawali (eds.), Wychowawcza rola szkoły (pp. 13–21). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Drożdż, M., Grzesiak-Witek, D., Witek, P. (2019). Uczeń a współczesne zagrożenia. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dziewiecki, M. (2003). Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Rubikon.

Dziewiecki, M. (2009). Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce: Jedność.

Front-Dziurkowska, K. (2014). Uzależnienie a wzory komunikowania młodzieży w Internecie (rozmiary, uwarunkowania i konsekwencje). In: A. Rzymełka-Frąckiewicz (ed.), Współczesna szkoła w następstwie przemian społeczno-kulturowych. Studia i refleksje socjopedagogiczne (pp. 164–183). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Gaś, Z.B. (1993). Profilaktyka uzależnień. Warszawa: WSiP.

Gaś, Z.B. (1994). Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa: WSiP.

Gaś, Z.B. (2003). Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Poradnik metodyczny. Warszawa: MENiS.

Gaś, Z.B. (2006). Profilaktyka w szkole. Warszawa: WSiP.

Grabowska, M., Gwiazda, M. (eds.). (2017). Opinie i Diagnozy nr 38: Młodzież 2016. Warszawa: CBOS.

Grabowska, M., Gwiazda, M. (eds.). (2019). Opinie i Diagnozy nr 43: Młodzież 2018. Warszawa: CBOS.

Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki problemów młodzieży? Siedem sprawdzonych sposobów działania opartych na badaniach naukowych i wieloletniej pracy z młodzieżą. (2018). Kobyłka: Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej.

Klimowicz, A. (2005). Metody nauczania w pracy z dorosłymi. In: M. Owczarz (ed.), Poradnik edukatora (pp. 190–205). Warszawa: CODN.

Kowalski, M., Śliwa, S., Kania, S. (eds.). (2018). Profilaktyka społeczna, edukacja, zdrowie. Twórcze wiązanie teorii i praktyki. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kozaczuk, F. (1997). Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych. In: F. Kozaczuk, B. Urban, (eds.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży (pp. 25–42). Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN.

Nowak, B.M., Krawczyk, J. (eds.). (2014). Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej. Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.

Olubiński, A., Zaworska-Nikoniuk, D. (eds.). (2019). Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pasek, M. (2000). Narkotyki przy tablicy. Warszawa: Toret.

Radziewicz-Winnicki, A. (1999). Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Radziewicz-Winnicki, A. (2001). Oblicza zmieniającej się współczesności. Szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Rzymełka-Frąckiewicz, A. (2010). Politycy wobec przemian edukacyjnych. Studium odpowiedzialności społecznej. Toruń: Adam Marszałek.

Śliwa, S. (2015). Profilaktyka pedagogiczna. Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji.

Wilk, T., Rzymełka-Frąckiewicz, A. (2010). Czy dzisiejsza szkoła kształtuje cechy zapewniające jednostce tożsamość kompetencji cywilizacyjnej w adekwatnej postindustrialnej rzeczywistości? In: M. Kamińska-Juckiewicz, L. Tomaszewska (eds.), Demokratyczne ścieżki edukacji (pp. 145–154). Płock: PWSZ w Płocku.

Wysocka E. (2010). Wizja edukacji i szkoły w perspektywie młodego pokolenia. In: M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (eds.), Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji (pp. 172–192). Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.1.109-117
Data publikacji: 2021-04-27 15:38:03
Data złożenia artykułu: 2020-03-04 12:11:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 736
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 572

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Agata Rzymełka-Frąckiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.