Pedagogika wobec wyzwań współczesności

Waldemar Furmanek

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest poszukiwanie przyczyn trudności polskich pedagogów związanych z badaniami podstawowych problemów współczesności. Zwracam uwagę na problemy w interpretacji misji i wizji współczesnej pedagogiki, w tym także na stosowaną metodologię badań. Kwestie te mają związek z niejednoznacznością stanowisk w sprawie przyjmowanych metazałożeń, w tym prymatu człowieka nad edukacją. Brakuje także stanowiska w odniesieniu do przyjmowanego modelu człowieka. Przemiany cywilizacyjne generują wiele nowych problemów koniecznych do uwzględnienia w badaniach, takich jak m.in. nadmiar informacji i zróżnicowanie ich źródeł oraz przebudowa systemu aksjologicznego. To rzutuje na problematykę podejmowanych badań.

Słowa kluczowe


pedagogika; sens badań pedagogicznych; wyzwania współczesności; model człowieka; dojrzałość aksjologiczna; wychowanie aksjologiczne; wartości; zagrożenia aksjologiczne; spór o wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F. (1999), Prawda jako zasada życia społecznego i zadanie wychowania, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, Kraków: UJ.

Bartnik C. (1997), Personalizm, [w:] J. Homplewicz (red.), Gdy osobowość horyzontem wychowania, Rzeszów: WSP.

Bell D. (1994), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa: PWN.

Bilewicz M. (2012), W tabloidach o psychologii. Efekt Zajonca ... tylko który?, „Polityka” 20 lutego, http://www.polityka.pl/psychologia/okiemeksperta/1524517,1,w-tabloidach-psychologii.read#ixzz2Xud6cJM0.

Budner W. (2006), Paradygmat społeczeństwa informacyjnego, Poznań: UE.

Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom, t.1, Lublin–Kielce: Wyd. Jedność.

Chałas K. (2011), Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Lublin–Kielce: Wyd. Jedność.

Ćwiek L. (2007), Wartości w wychowaniu, „Wychowawca”, nr 12.

Denek K. (2006), Edukacja. Dziś – jutro, Leszno–Poznań–Żary: Wyd. ŁWSH, Wyd.WSH.

Dymara B. (2005), Poszukiwanie ładu umysłu i serca, życie według wartości, [w:] F. Bereźnicki, K. Denek (red.), Edukacja jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Wrocław: Uniwersytet Szczeciński.

Dziewiecki M., ks. (1999), Człowiek w obliczu wolności, http://adonai.pl/rozwazania/?id=8.

Fijakowska B. (2005), Młodzieży wychowanie – sprawą całego społeczeństwa, „Nowa Szkoła”, nr 9.

Fukuyama F. (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa: Bertelsman Media.

Furmanek W. (2011a), Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.

Furmanek W. (2011b), Miłość – zagubiona kategoria współczesnej pedagogiki, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.

Furmanek W. (2012a), Rozwój rozumienia miłości, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.

Furmanek W. (red.), (2012b), Wartości w pedagogice. Kryzys wartości kategorią problematyki badań w pedagogice współczesnej, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek W. (2013a), Antropoinfosfera człowieka społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Piecuch, W. Furmanek (red.), Dydaktyka informatyki, Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE.

Furmanek W. (2013b), Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Furmanek W., (w druku), Humanistyczna pedagogika pracy. Człowiek obiektem badań współczesnej pedagogiki pracy.

Furmanek W., Przeładowanie informacyjne efektem globalizacji. Skutki pedagogiczne, [w:] Technologie

informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku (w druku).

Gawlik W. (1974), Aby poznać Boga i człowieka. O człowieku dziś: dzieło zbiorowe, cz. 2, Warszawa: Wyd. ss. Loretanek.

Gogacz M. (1985), Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka), Warszawa: ATK.

Gogacz M. (1997), Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady Bydgoskie, Warszawa: Wyd. Navo; Edycja internetowa wydania pierwszego, http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/osoba_

zadaniem_pedagogiki.pdf.

Grzesiak J. (2007), Kształcenie ustawiczne nauczycieli wobec wyzwań w społeczeństwie informacyjnym, [w:] E. Perzycka, A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu

ustawicznym, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Hejnicka-Bezwińska T. (1997), Orientacje życiowe młodzieży, Bydgoszcz: WSP.

Kocowski T. (1991), Szkice z teorii twórczości i motywacji, Kraków: Wyd. UJ.

Kowalczyk Z. (2004), Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom: POLWEN.

Kozak S. (2007), Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa: Difin.

Lewowicki T. (1993), Aksjologia i cele edukacji, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, nr 2.

Lewowicki T. (1997), Przemiany oświaty, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.

Lewowicki T. (2004), Pedagogika dziesięć lat później (1994–2004) – szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym, „Rocznik Pedagogiczny”, t. 27.

List otwarty członków KNP PAN z dnia 21.06.2006 roku.

Łobocki M. (2003), Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Wyd. Akademickie „Żak”.

Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka, Kraków: Wyd. Naukowe PAT.

Pasterniak W. (1995), Przestrzeń edukacyjna, Zielona Góra: WSP.

Plopa M. (red.), (2009), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, t. 3: Zagrożenia i wyzwania, Kraków: Wyd. Impuls.

Półturzycki J. (2002), Dydaktyka dla nauczycieli, Płock: Wyd. Naukowe NOVUM.

Raths L. E., Harmin M., Simon S. B. (1978), Values and teaching, Toronto–London–Sidney.

Simon S. B., Hawley R. C., Britton D. D. (1992), Krystalizacja wartości, Toruń: Wyd. „Edytor”.

Stępień A. (1974), W poszukiwaniu istoty człowieka (z fenomenologii i metafizyki bytu ludzkiego) [w:] B. Bejze (red.), Aby poznać Boga i człowieka. O człowieku dziś: dzieło zbiorowe, cz. 2, Warszawa: Wyd. ss. Loretanek.

Strykowski W. (2005), Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata”, t. 27/28.

Tadeusiewicz R., W dymie i we mgle, www. solidarnosc.org.pl /~ksn/DOCS/rystad.pdf

Uchwała nr 3(5)/2012. Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 stycznia 2012 r.

Wenta K. (2007), Ustawiczne kształcenie nauczycieli w diagnozie i ewaluacji, [w:] K. Wenta, E. Perzycka (red.), Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, Szczecin: Oficyna Wyd. CDiDN.

Węgrzycki A. (1975), Scheler, Warszawa: WP.

Wielgus S. (2000), O odrodzenie wychowania, Płock: PIW.

Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańsk: GWP.

Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji, Sopot: Smak Słowa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.11
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:39
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 11:26:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 177
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 595

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Waldemar Furmanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.