Koncepcja dokształcania i doskonalenia zawodowego w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego wciąż aktualna we współczesnych realiach rynku pracy

Barbara Baraniak

Streszczenie w języku polskim


Tadeusz W. Nowacki, twórca pedagogiki pracy, w swej koncepcji naukowej dostrzegał również problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ich istotę objął siódmym obszarem badawczym w zaprojektowanej przez siebie subdyscyplinie naukowej. Uznał, iż procesy te stanowią część programu rozwoju osobowości, bowiem rozwój trwa przez całe życie, a jego wyrazem jest dążenie do osiągnięcia mistrzostwa zawodowego. Owo mistrzowskie osiągnięcie ma miejsce we wszystkich zawodach, ale jego postrzeganie jest różne ze względu na społeczny wymiar danego zawodu. Dlatego wciąż wyższa jest ranga mistrzostwa w tzw. profesjach, czyli zawodach wymagających długiego uczenia się, niż w pospolitych zawodach, takich jak np. fryzjer, piekarz czy kelner. Przemiany cywilizacyjne wymuszają konieczność ciągłego doskonalenia się pracowników, przez co ich wytwory służą zaspokajaniu coraz wyższych codziennych potrzeb obywateli. Ich nabywanie stanowi nie tylko wyraz uznania dla wytwórców, ale częstokroć napawa ich samych dumą z wartości własnego wysiłku, utwierdzając w przekonaniu o słuszności podejmowanych przez siebie działań na rzecz dokształcania i doskonalenia zawodowego. W ten sposób koncepcja Tadeusza W. Nowackiego wpisuje się w model rozwojowy pracy, zapoczątkowany przez Piusa XI, a kontynuowany również przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uważali oni, że udoskonaleniu podlega nie tylko tworzywo pracy,
ale i jego twórca, czyli człowiek. Taki wymiar – zdaniem kardynała Stefana Wyszyńskiego – ma tylko praca człowieka jako istoty rozumnej i wolnej, która realizuje dwa następujące cele: 1) udoskonala rzeczy; 2) udoskonala człowieka pracującego – i przez to staje się punktem wyjścia postępu społeczno-gospodarczego, cywilizacji ludzkiej, postępu moralno-religijnego oraz kultury świata.


Słowa kluczowe


dokształcanie zawodowe; doskonalenie zawodowe; rynek pracy; koncepcja dokształcania i doskonalenia zawodowego Tadeusza W. Nowackiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baraniak B. (2006), Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego, [w:] S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj (red.), Edukacja a rynek pracy, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Baraniak B. (2008), Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej, Warszawa: IBE.

Baraniak B. (2010), Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji, pracy i badań, Warszawa:IBE.

Davies I. V. (1981), Instructional Technique, New York: McGraw-Hill.

Delors J. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Wyd. UNESCO.

Denek K. (1994), Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań–Toruń: Wyd. UAM.

Faure E. (1975), Uczyć się, aby być, Warszawa: PWN.

Gerlach R. (1997), Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej, Bydgoszcz: Wyd.Uczelniane WSP.

Gerlach R. (2003), Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja wobec rynku pracy. Realia – Możliwości – Perspektywy, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. K. Wielkiego.

Gnitecki J. (1991), Zarys teorii programów kształcenia w szkole wyższej, Zielona Góra: WSP.

Kartezjusz (2008), Rozprawa o metodzie. Rozmyślania nad zasadami filozofii, Warszawa: Hachette Livre Polska.

Kierski F. (2008), Wstęp [w:] Rozprawa o metodzie. Rozmyślania nad zasadami filozofii, Warszawa: Hachette Livre Polska.

Komisja Europejska (1997), Biała księga kształcenia i doskonalenia. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa–Radom: Wyd. WSP TWP i Instytut Technologii Eksploatacji.

Kruszewski K. (1992), Sztuka nauczania – czynności nauczycieli, Warszawa: PWN.

Mayor F. (2001), Przyszłość świata, Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

Niemierko B. (1998), Koncepcje systemu oceniania w Polsce, [w:] K. Symela (red.), Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego, t. II, Warszawa: IBE.

Nowacki T. (1971, 1974, 1977), Podstawy dydaktyki zawodowej, Warszawa: PWN.

Nowacki T. (1976), Dydaktyka doskonalenia zawodowego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Nowacki T. (1983), Kształcenie i doskonalenie pracowników: Zarys andragogiki pracy, Warszawa: PWN.

Nowacki T. (1999, 2001), Zawodoznawstwo, Radom: ITeE.

Nowacki T. (2004a), O reinterpretacje układu kwalifikacji, [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa: IBE.

Nowacki T. (2004b), Leksykon pedagogiki pracy, Radom: ITeE.

Nowacki T., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B. (2000), Nowy słownik pedagogiki pracy, Warszawa: WSP TWP.

Ornstein A. C., Hunkins F. P. (1998), Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa: Wyd. WSiP.

Półturzycki J. (1996), Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Wiatrowski Z. (2000, 2004), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz – Włocławek: WSP.

Wiatrowski Z. (2003), Edukacja ogólnotechniczna i informatyczna w warunkach cywilizacyjnych pierwszego dwudziestolecia XX wieku [w:] M. Kajdasz-Aquil, A. Michalski (red.), Edukacja

techniczna i informatyczna. Poglądy, wyzwania i możliwości, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.

Wyszyński S. kard. (1991), Duch pracy ludzkiej, Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.45
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:40
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 12:00:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1575
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 8700

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Barbara Baraniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.