Aksjologiczne aspekty kariery

Beata Jakimiuk

Streszczenie w języku polskim


Kariera dotyczy nie tylko życia zawodowego, ale też rozwoju osobistego, stylu życia, podejmowania aktywności, osiągania celów – obejmuje całe życie człowieka w wielu jego wymiarach, które się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Dlatego można wnioskować, że w procesie kariery obecne są wartości, które stanowią podstawę realizowania kariery oraz są efektem jej rozwoju.
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z różnymi sposobami rozumienia kariery, aksjologicznym charakterem procesu kariery oraz implikacjami dla pedagogiki w zakresie badań teoretycznych oraz działań praktycznych dotyczących wspierania rozwoju kariery człowieka.


Słowa kluczowe


kariera; wartości; podmiotowość; pedagogika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum Badania Opinii Społecznej, komunikat z badań Wartości i normy, BS/111/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_111_13.PDF, (23.11.2013).

Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika mancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Denek K. (1998), O nowy kształt edukacji, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Furmanek W. (2008), Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gurycka A. (1999), Podmiotowość – postulat dla wychowania, [w:] E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu. Między ideą a realnością, Bydgoszcz: Wydawnictwo „WERS”.

Herr E. L., Cramer S. H. (2001), Planowanie kariery zawodowej, cz. I, Warszawa: Krajowy Urząd Pracy.

Jan Paweł II (1991), Pokój i młodzi idą razem, orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju (01.01.1985), [w:] A. Wieczorek (red.), Wy jesteście moją nadzieją: Wybór wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, Warszawa: Pax. Centralny Zespół Młodych.

Kaczor S. (2005), Kwalifikacje społeczno-moralne i ich rosnące znaczenie w życiu, [w:] S. M.

Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Koźmińska I., Olszewska E. (2007), Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa: Świat Książki.

Kubiak-Szymborska E. (2002), Wychowanie człowieka w perspektywie teorii podmiotowości, [w:] E. Kubiak-Szymborska, D. Zając D. (red.), Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz: Wydawnictwo „Wers”.

Łobocki M. (1993), Pedagogika wobec wartości, [w:] B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne, Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Łobocki M. (2006), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Michalak J. M. (2007), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Miś A. (2007), Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nowak M. (2010), Osoba i wartość w pedagogice ogólnej, [w:] M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM.

Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa: KOWEZiU.

Piorunek M. (2009), Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, New York: Free Press.

Suchar M. (2003), Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.

Super D. E. (1980), A life-span, life-space approach to career development, „Journal of Vocational Behaviour”, nr 16.

Szabała H. (1997), Gorzki smak wolności, [w:] H. Szabała (red.), Deklinacje wolności, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szumigraj M. (2003), [hasło] Kariera, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Wiatrowski Z. (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wojtasik B. (2011), Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa: KOWEZiU.

Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa: Difin SA.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.75
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:42
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 12:24:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Beata Jakimiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.