Motywacja osiągnięć edukacyjno-zawodowych słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich

Andrzej Różański

Streszczenie w języku polskim


Celem badań było określenie poziomu motywacji osiągnięć edukacyjno-zawodowych osób podejmujących kształcenie na podyplomowych studiach menedżerskich (Skala do Badania Poziomu Motywacji Osiągnięć autorstwa M. Widerszal-Bazyl). Wśród badanych najwyższy poziom motywacji osiągnięć uzyskiwały kobiety zajmujące stanowiska kierownicze w wieku od 36 do 47 lat. Natomiast najniższe wartości wskaźników stwierdzono u słuchaczy w wieku do 29 lat zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych (tzw. pracownicy szeregowi). Ze względu na cel podejmowania kształcenia najwyższe wyniki w poszczególnych grupach wskaźników zidentyfikowano w przypadku: poziomu aspiracji (mężczyźni), koncentracji na zadaniu (kobiety, kierownicy, starsi pracownicy) dążeniu do uznania społecznego (kobiety, pracownicy szeregowi), wytrwałości w działaniu (kierownicy, starsi pracownicy) oraz akceptacji odroczonej gratyfikacji (starsi pracownicy). Osoby, które wskazywały jako cel studiów wyższe wynagrodzenie oraz pogłębienie wiedzy i zainteresowań, uzyskiwały wyższe wyniki wskaźnika poziomu aspiracji. W przypadku osób stawiających sobie za cel utrzymanie pracy oraz nawiązanie kontaktów biznesowych najwyższe wyniki stwierdzono dla wskaźnika koncentracji na zadaniu. Ponadto osoby, których celem był awans stanowiskowy, uzyskiwały najwyższe wartości wskaźnika w zakresie dążenia do uznania społecznego. Pracownicy, którzy liczyli na zmianę pracy, przejawiali najwyższe wartości w obszarze wskaźnika akceptacji odroczonej gratyfikacji. Stopień posiadanej swobody działania w sytuacji pracy wpływa na poziom motywacji osiągnięć pracowników. Im większa swoboda działania, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, tym wyższy poziom motywacji osiągnięć.


Słowa kluczowe


motywacja osiągnięć edukacyjno-zawodowych; studia podyplomowe; MBA

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A. (1995), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Poznań: Print-B.

Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.

Bera R. (2011), Motywacja osiągnięć zawodowych w karierze międzynarodowej osób migrujących zarobkowo, [w:] Cz. Plewka, H. Bednarczyk (red.), Człowiek–obywatel–pracownik na rynku

pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami, WSH TWP: Szczecin.

Budrowska B., Duch D., Titkow A. (2003), Szklany sufit, bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Warszawa: ISP.

Cieślak A. (1981), Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego, Warszawa: WSiP.

Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Czarnecki K. (1985), Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa: IWZZ.

Czechowska-Bieluga M. (2010), Kobieta w roli dyrektora szkoły, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czechowska-Bieluga M. (2012), Poczucie jakości życia studentów pracy socjalnej i kierunków ekonomicznych: analiza porównawcza, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

Denek K. (1999), Wartości w ustawicznej edukacji zawodowej, [w:] H. Bednarczyk (red.), Wokół problemów kształcenia ustawicznego, Radom: ITE.

Dobrowolska D. (1984), Wartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gliszczyńska X. (1981), Motywacja do pracy, Warszawa: KIW.

Klinkosz W. (2007), Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów, [w:] R. Stachowski, W. Zeidler, (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Klinkosz W. (2013), Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Klinkosz W., Sękowski A., Schuler H., Prochaska M. (2006), Polska wersja Inwentarza Motywacji Osiągnięć – Leistungmotivationsinventar (LMI), „Czasopismo Psychologiczne”, 7/2.

Knowles M. S. (1996), Adult Learning, The ASTD Training and Development Handbook, New York: McGraw-Hill.

Kohn M. L., Schooler C. (1986), Praca a osobowość. Studium współzależności, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kozioł L. (2002), Motywacja do pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo PWN.

Kwiatkowski S. M. (red.), (2001), Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, Warszawa: IPiSS.

Łukaszewicz R. (1979), Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.]

Madsen K. B. (1980), Współczesne teorie motywacji, naukoznawcza analiza porównawcza, Warszawa: PWN.

Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maslow A. H. (1990), Motywacja i osobowość (przekład P. Sawickiej), Warszawa: PAX.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013), Raport: Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2012 r., http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-kobiet-na-rynku-pracy.

Nowak S. (red.), (1973), Teorie postaw, Warszawa: PWN.

Paszkowska-Rogacz A. (2003), Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych, Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Plewka C., Bednarczyk H. (red.), (2011), Człowiek–obywatel–pracownik na rynku pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami, Szczecin: WSH TWP.

Reykowski J. (1975), Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Reykowski J. (1992), Procesy emocjonalne. Motywacja, Osobowość, Warszawa: Wydawnictwo

PWN.

Różański A. (2011), Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Różański, A., Kuchinke, K. P., Bojar E. (red), (2008), Rozwój zasobów ludzkich, teoria i praktyka, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Rubenson K. (2000), The long arm of the family and the long arm of the job, AARE - Conference

Papers, http://www.aare.edu.au/00pap/rub00473.htm, (pobrano 2011.01.07).

Stachowski R., Zeidler W. (red.), (2007), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

Stoner J. A. F., Frejman R. E., Gilbert D. R. Jr. (2002), Kierowanie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sztumski J. (1999), Socjologia pracy, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

Tolman E. C. (1932), Purposive behavior in animals and men. New York: Century.

Turos L. (1999), Andragogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Urbańczyk F. (1973), Dydaktyka dorosłych, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im.Ossolińskich.

Vroom V. H. (1964), Work and Motivation, New York: General Learning Press.

Widerszal-Bazyl M. (1979), Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonywania pracy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wiśniewski W. (red.), (1984), Oświata w społecznej świadomości, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2006), Kobiety i instytucje: Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Znaniecki F. (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.195
Data publikacji: 2013-07-09 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-11 00:03:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 784
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1512

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Andrzej Różański

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.