Kandydaci na nauczycieli o edukacyjnej (nie)codzienności w czasie pandemii COVID-19. Raport z badań

Agata Popławska

Streszczenie w języku polskim


System szkolnictwa w Polsce w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 zobligowany został do wdrożenia rozwiązań edukacji na odległość. Celem podjętych badań uczyniono poznanie opinii studentów – kandydatów na nauczycieli – o ich edukacyjnej codzienności w czasie pandemii, gdzie nauczanie zdalne, które przez wiele lat traktowano jako uzupełnienie tradycyjnej edukacji, stało się podstawą kształcenia systemowego. W obszarze zainteresowań badawczych znalazło się wiele wymiarów edukacyjnej codzienności, przynależących zarówno do przestrzeni podmiotowej/osobistej studentów (tj. wymiar psychiczny, fizyczny), jak i do przestrzeni zewnętrznej, w której przyszło im funkcjonować (tj. wymiar materialny, realizacyjny, społeczno-emocjonalny). Dążono do diagnozy istniejącego stanu rzeczy oraz ustalenia, które elementy edukacyjnej codzienności znacząco warunkują ocenę efektywności kształcenia zdalnego w dobie pandemii COVID-19. Badania przeprowadzono, wykorzystując sondaż diagnostyczny. Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wypełniali specjalnie opracowaną anonimową ankietą internetową. Analiza ilościowa i jakościowa zebranego materiału empirycznego pozwoliła na opis edukacyjnej (nie)codzienności badanych oraz stwierdzenie, że studencką ocenę efektywności kształcenia zdalnego warunkują (stwierdzono istnienie statystycznie istotnej korelacji) następujące elementy (nie)codzienności edukacyjnej: korzystanie przez wykładowców ze sprzętu i oprogramowania zapewniającego dobrą komunikację ze studentami, sprawne posługiwanie się narzędziami do kształcenia zdalnego przez wykładowców, umiejętne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem przez wykładowców, umiejętne aktywizowanie studentów, bezproblemowe komunikowanie się z wykładowcami, empatyczna postawa wykładowców oraz wysoka samoocena własnych kompetencji cyfrowych studentów. Ustalone prawidłowości mogą posłużyć do sformułowania wskazań, których implementacja sprzyjać będzie podnoszeniu jakości dydaktyki akademickiej realizowanej zdalnie.


Słowa kluczowe


nauczanie zdalne; pandemia COVID-19; dydaktyka akademicka; (nie)codzienność edukacyjna; studenci; nauczyciele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Berger, P., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.

Chism, N.V. (2007). Peer Review of Teaching: A Sourcebook. Bolton: Anker.

Denek, K. (2011). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji.

Eom, S.B., Ashill, N.J. (2018). A system’s view of e-learning success model. Decisions Sciences. Journal of Innovative Education, 16(1), 42–76. DOI: https://doi.org/10.1111/dsji.12144

Frąckowiak, A. (2017). Codzienność i refleksja. W poszukiwaniu źródeł uczenia się osób dorosłych. W: M. Humeniuk, I. Paszenda (red.), Codzienność jako wyzwanie edukacyjne (T. 1; s. 17–29). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kędzierzawski, W. (2009). Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Koludo, A. (2020). Strategie kształcenia na odległość. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 43–50). Warszawa: EduAkcja.

Kossowska, M., Letki, N., Zaleśkiewicz, T., Wichary, S. (2020). Człowiek w obliczu pandemii. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego. Sopot: Smak Słowa.

Kwaśnica, R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (T. 2; s. 291–319). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji. Olecko–Białystok: Trans Humana.

Łukasik, J.M. (2013). Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mateja-Jaworska, B., Zawodna-Stephan, M. (2019). Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2005). Wiedza i kompetencje nauczycieli w świetle teorii pedagogicznych. W: R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych (s. 61–66). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Ozkan, S., Koseler, R. (2009). Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation. Computers & Education, 53(4), 1285–1296. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.06.011

Popławska, A., Aniskievich, T. (2017). Wyzwania cyberprzestrzeni a wybrane kompetencje nauczycieli i uczniów. Rocznik Lubuski, 43(1), 245–258.

Słowińska, S. (2014). Koncepcja małych światów przeżywanych. Fenomenologiczne inspiracje dla andragogiki. Edukacja Dorosłych, (2), 91–104.

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sztompka, P. (2008). Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 15–52). Kraków: Znak.

Sztompka, P. (2009). Przestrzeń życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 29–50). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szymański, M.J. (2008). W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.

Ścibor, J. (2020). Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 59–63). Warszawa: EduAkcja.

Topol, P. (2020). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Część 1. Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 58, 69–83. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2020.58.4

NETOGRAFIA

Długosz, P. (2020). Raport z II etapu badań studentów UP. Opinia na temat zdalnego nauczania i samopoczucia psychicznego. Kraków: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pobrane z: https://ifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Raport-Studenci-UP-II-etap.pdf (dostęp: 20.10.2021).

Iwińska, M. (2020). Wyzwania edukacyjne podczas pandemii w opinii studentów pracy socjalnej. W: N.G. Pikuła, K. Jagielska, J.M. Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (s. 135–150). Kraków: Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pobrane z: https://iss.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/biss_13_e-book.pdf (dostęp: 20.10.2021).

Mazur, J. (2021). Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe. Pobrane z: https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/PL-Raport_Nauczanie-zdalne-Oswojenie-nieznanego-Wplyw-pandemii-COVID-19-na-szkolnictwo-wyzsze.pdf (dostęp: 20.10.2021).

Romaniuk, M.W., Łukasiewicz-Wieleba, J. (2021). Zdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19. Z perspektywy rocznych doświadczeń Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Warszawa. Pobrane z: http://www.aps.edu.pl/media/2395686/raportzbadaniazdalnaedukacjakryzysowawapswokresiepandemiicovid-19zperspektywyrocznychdowiadcze.pdf (dostęp: 20.10.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.51-68
Data publikacji: 2022-09-05 09:50:49
Data złożenia artykułu: 2021-12-14 14:31:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 431
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 180

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Agata Popławska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.