Między sceną a kulisami. Sytuacje społeczne w perspektywie nauczycieli przedszkoli niepublicznych w ujęciu teorii Ervinga Goffmana

Natalia Tomczyk

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym artykule odniesiono teorie Ervinga Goffmana do doświadczeń sytuacji społecznych w pracy nauczycieli przedszkoli niepublicznych. Celem badania było poznanie sytuacji społecznych w odniesieniu do osobistych przeżyć nauczycielek, a następnie odniesienie ich do ram teorii dramaturgicznej w ujęciu Goffmana. Badania zostały przeprowadzone w paradygmacie badań jakościowych z wykorzystaniem wywiadu swobodnego. W badaniach starano się uzyskać odpowiedź na pytanie badawcze: Jakie sytuacje społeczne dostarczają źródła satysfakcji, a jakie demotywują w kontekście pracy nauczycieli przedszkola niepublicznego? W artykule ukazano relacje, wartości, organizację pracy oraz autoprezentacje z perspektywy 12 nauczycielek prywatnych przedszkoli. W końcowej części, pomimo fragmentarycznego charakteru badań, sformułowano wnioski dotyczące istoty podejmowania refleksji oraz podnoszenia kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.


Słowa kluczowe


sytuacje społeczne; teoria dramaturgiczna; nauczyciele; przedszkole niepubliczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Berger, P. (2001). Zaproszenie do socjologii. Warszawa: PWN.

Berger, P., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PWN.

Berger, P., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bourdieu, P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, P., Wacquant, L. (2006). Logika pól. W: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (T. 2; s. 76–99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Denzin, N., Lincoln, Y. (2009). The Sage Handbook of Qualitative Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (2010). Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (T. 5, s. 9–25). Gdańsk: GWP.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Krzemiński, I. (1986). Symboliczny interakcjonizm i socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukasik, J.M. (2011). Z codzienności nauczyciela. Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn.

Łukasik, J.M. (2013). Doświadczanie życia codziennego – narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łukasik, J.M. (2020). Zaufanie w miejscu pracy nauczycieli. Czas Kultury, 36(1), 49–56.

Suchodolski, B. (1967). Świat człowieka a wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza.

Szempruch, J. (2017). Wsparcie nauczyciela w komunikowaniu się z uczniem. W: S. Kwiatkowski, D. Walczak (red.), Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela (s. 114–123). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka, P. (2008a). Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sztompka, P. (2008b). Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 15–52). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sztompka, P. (2021). Socjologia. Wykłady o społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szumiec, M. (2021). Rozwój kompetencji osobowościowych jako istotny element rozwoju zawodowego nauczyciela. Annales UMCS. Sectio J, 34(1), 9–23. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2021.34.1.9-23

Śliwerski, B. (2012). Pedagogika w zakleszczeniu. Rocznik Pedagogiczny, (numer specjalny).

Śliwerski, B. (2017). Refleksyjność oświatowa w blogu pedagoga. Wprowadzenie do debaty. W: I. Paszenda (red.), Codzienność jako wyzwanie edukacyjne (T. 2; s. 12–25). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tarkowska, E. (1994). Życie codzienne w domach pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Tarkowska, E. (2007). Życie codzienne jako kategoria interdyscyplinarna. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie (T. 5; s. 75–92). Gdańsk: GWP.

Tarkowska, E. (2009). Źródła i konteksty socjologii życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna (s. 95–118). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tarkowska, E. (2010). Życie codzienne jako kategoria interdyscyplinarna. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie (T. 5, s. 75–92). Gdańsk: GWP.

Tarkowska, E. (2016). Życie codzienne jako przedmiot nie tylko najnowszej socjologii. Na marginesie „Socjologii codzienności” (wypowiedź w dyskusji). Kultura i Społeczeństwo, 60(4), 93–101. DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.4.6

Trzebiński, J. (2002). Narracja jako fikcja rozumienia świata. Gdańsk: GWP.

Wiłkomirska, A. (2005). Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021, poz. 1762).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.2.139-154
Data publikacji: 2022-09-05 09:50:59
Data złożenia artykułu: 2022-02-09 16:35:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 641
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 265

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Natalia Tomczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.