Technika inscenizacji moralnych jako innowacja w stymulowaniu rozwoju samoświadomości moralnej dzieci w wieku przedszkolnym

Liubov Lokhvytska

Streszczenie w języku polskim


W artykule ukazano podstawy wychowania moralnego dzieci w wieku przedszkolnym, polegające na kształtowaniu ich samoświadomości moralnej, która zapewnia wyższy poziom rozwoju moralnego. Zaproponowano zastosowanie metody integracyjnej zabawowej inkluzji moralnej, która stymuluje u dzieci przejawy aktywności moralnej i wzbogaca ich w doświadczenie moralne. Określono istotę zabawowej inkluzji moralnej przez używanie lalek-towarzyszek moralnych. Uzasadniono innowacyjną technikę inscenizacji moralnych w kontekście psychologicznego i pedagogicznego instrumentarium metodologicznego. Ukazano także specyfikę analizy sytuacji moralnej (na podstawie lalek-towarzyszek moralnych) w inscenizacji moralnej skierowanej na rozwój empatii, przeprowadzenie autoanalizy i samoregulacji. Scharakteryzowano istotę wpływu wyrzutów sumienia u dzieci jako samouświadamiającej emocji moralnej, która powstaje po zaburzeniu reguły moralnej. Zaprezentowano również sposób zastosowania moralnej interpretacji w technice inscenizacji moralnych, pomagającej w dokonaniu przez dzieci oceny własnego postępowania (w analizie uczynków własnych, ich skutków wobec siebie i innych). Udowodniono znaczenie wpływu techniki inscenizacji moralnych w wychowaniu moralnym dzieci w wieku przedszkolnym.


Słowa kluczowe


dzieci w wieku przedszkolnym; wychowanie moralne; samoświadomość moralna; technika inscenizacji moralnych; stymulowanie rozwoju; innowacja; lalki jako „asystentki moralne”

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Александров И. (ред.) (1999), Современная психология. Спрaвочное руководство, Москва.

Beaumaris А. (2014), Helping Children to Make Wise Choices, [in:] J. Teng Yan Fang, B. Muniandy, P. D’Souza (eds.), The Heart of Education: Learning to Live Together: Selected Papers Presented at the 16th UNESCO–APEID International Conference, Bangkok office UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002273/227373e.pdf [access: 12.05.2015].

Бех И. (1991), Нравственность личности: стратегия становления, Ровно.

Битинас Б. (1984), Структура процесса воспитания (Методологический аспект), Каунас.

Conquergood D. (1982), Performing as a Moral Act: Ethical Dimensions of the Ethnography of Performance, “Literature in Performance”, 5, 2, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10462938509391578#preview [access: 18.07.2015].

Goffman E. (1974), Frame Analysis: An Essay in the Organization of Experience, New York.

Холина Н. (2000), Развитие у дошкольников морального выбора в условиях воображаемого действия: автореф. дисс. канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Возрастная и педагогическая психология», Москва.

Hytten K. (2010), Moral Education and the Dangers of Dramatic Rehearsal, “Philosophy of Education Archive”, http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/view/3018 [access: 20.06.2015].

Якобсон С. (1984), Психологические проблемы этического развития детей, Москва.

Kluzowicz J. (2005), Performerzy: rozmowa ze Zbigniewem Warpechowskim, Janem Świdzińskim, Jerzym Beresiem, Jerzym Bałdygą, Arturem Tajberem, Grupą Sędzia Główny i Oskarem Dawickim, “Didaskalia. Gazeta Teatralna”, 12, 69, http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/element/bwmeta1.element.dl-catalog-243a60a1-a4fb-4c00-864d-0714e18fc121?q=bwmeta1.element.dl-catalog-6021c9ef-ee82-4b38-abb3-5587c9fdfd1e;29&qt=CHILDREN-STATELESS [access: 26.03.2014].

Kreps T., Monin B. (2011), “Doing Well by Doing Good”? Ambivalent Moral Framing in Organizations, “Research in Organizational Behavior”, 31.

Лефевр В. (2003), Алгебра совести. – пер. со 2-го англ. изд., Москва.

Лохвицька Л. (2014), Програма з морального виховання дітей дошкільного віку “Скарбниця моралі”, Тернопіль.

Лохвицька Л. (2014), Зарубіжні колеги про моральне виховання, “Дошкільне виховання”, 5.

Матвієнко В. (2001), Соціальні технології, Київ.

Майерс Д. (2003), Социальная психология. – пер. с англ. – 6-е изд., перераб и доп., Санкт-Петербург.

Мельничук О. (2012), Виховні ситуації як засіб соціально-морального розвитку дітей старшого дошкільного віку, «Наукові Записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-Педагогічні Науки”, 3.

Турчин В. (1993), По лабиринтам авангарда, Москва, www.rulit.me/books/po-labirintam-avangarda-read-75131-37.html [access: 04.08.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2015.28.2.81
Data publikacji: 2016-09-07 12:34:47
Data złożenia artykułu: 2016-02-26 11:52:25


Statystyki

Widoczność abstraktów - 79
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 14

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Liubov Lokhvytska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.