Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii

Mariusz Korczyński

Streszczenie w języku polskim


Polscy emigranci zarobkowi, realizując swoje ambicje zawodowe na wielokulturowym rynku pracy, często pracują niezgodnie z wyuczonym zawodem. Mimo to są zadowoleni ze swojej pracy i w większości uważają, że osiągnęli sukces zawodowy. Zatem rodzi się pytanie, co jest kluczem do ich bardzo pozytywnej samooceny osiągnięć zawodowych, jeżeli realizują swoje ścieżki zawodowe, nie wykorzystując wyuczonych kompetencji (tzw. twardych). Pozostaje sądzić, że to miękkie kompetencje z grupy kompetencji międzykulturowych są głównym sprawcą tego stanu rzeczy. Celem przeprowadzonych badań była próba ustalenia związku między kompetencjami międzykulturowymi a sukcesem zawodowym polskich pracowników w Anglii. Badaniami objęto 123 osoby pracujące w południowo-zachodniej Anglii. Badania wykazały, że tylko w dwóch rodzajach kompetencji (tj. Kompetencji komunikowania się oraz Inteligencji emocjonalnej) wyniki na poziomie istotnie wyższym uzyskały osoby badane, które uważały, że osiągnęły sukces zawodowy. W pozostałych przypadkach różnic takich nie odnotowano. Można uznać, że wysoki poziom przyswojenia takich kompetencji, jak Kompetencja komunikowania się oraz Inteligencja emocjonalna, jest swoistą determinantą sukcesu zawodowego na obczyźnie.


Słowa kluczowe


kompetencje międzykulturowe; edukacja międzykulturowa; emigranci; sukces zawodowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ayoko O.B., Hartel C.E.J. (2000), Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups, “Queensland Review”, Vol. 7.

Bańka A. (2005), Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny, [w:] A. Bańka (red.), Psychologia jakości życia, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.) (2001), Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bolten J. (2006), Interkulturowa kompetencja, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bylok F. (2005), Wzór sukcesu w społeczeństwie polskim w okresie transformacji społeczno-ustrojowej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 8, nr 1.

Chen G.M., Starosta W.J. (1996), Intercultural communication competence: A synthesis, [w:] B. Burleson (ed.), Communication Yearbook 19. Thousand Oaks.

Deardorff D.K. (2006), Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internalization, “Journal of Studies in Intercultural Education”, Vol. 10.

Delors J. (1998), Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa: UNESCO.

Dudzikowa M. (1994), Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, [w:] H. Kwiatkowska (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki, Warszawa: IHNOiT.

Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Firkowska-Mankiewicz A. (1999), Zdolnym być… Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Firkowska-Mankiewicz A. (2002), Intelligence and Success in Life, Warszawa: IFiS.

Gerlach R. (2003), Edukacja zawodowa nie tylko dla rynku pracy, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości – perspektywy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Goleman D. (1995), Emotional Intelligence, New York: Bantam Books.

Grzeszczyk E. (2003), Sukces: amerykańskie wzory – polskie realia, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Hampden-Turner C., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Illes P. (1995), Learning to work with difference, “Personal Review”, Vol. 24(6).

Juchnowicz M. (red.) (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kasprzak E. (2006), Sukces i porażka bezrobotnych na rynku pracy, Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Klimkowska K. (2013), Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Klimkowska K. (2014), Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas.

Klimkowska K., Korczyński M. (2015), Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna, „Journal of Modern Science”, nr 4/27.

Kupczyk T. (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

Kupczyk T. (red.) (2006), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej, Wrocław: Politechnika Wrocławska – Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Kwiatkowski M. (2000), Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce. Studium z socjologii moralności, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Kwiatkowski S., Symela K. (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty, Warszawa: IBE.

Łojko E., Dziurnikowska-Stefańska M. (red.) (2011), Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?, Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Magala S. (2011), Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Matsumoto D., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Maznevski M.L. (1994), Understanding our differences: Performance in decision-making groups with diverse members, “Human Relations”, Vol. 47, DOI: https://doi.org/10.1177/001872679404700504.

Mazur B. (2012), Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.

Michalak J.M. (2007), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Mikułowski-Pomorski J. (2007), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Milliken F.J., Martins L.L. (1996), Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, “Academy of Management Review”, Vol. 21, DOI: https://doi.org/10.5465/AMR.1996.9605060217.

Nikitorowicz J., Sobecki M., Danilewicz W., Muszyńska J., Misiejuk D., Bajkowski T. (2013), Kompetencje do Komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pelled L.H. (1996), Demographic diversity, conflict and work group outcomes: An intervening process theory, “Organization Science”, Vol. 7(6), DOI: https://doi.org/10.1287/orsc.7.6.615.

Pycka W. (1994), Zarys filozofii sukcesu, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Radziewicz-Winnicki A. (1997), Dylematy w przekazie wartości edukacyjnych w warunkach zmiany społecznej – stagnacja, [w:] A. Zając (red.), Dylematy przemian oświatowych, Rzeszów–Krosno: Wojewódzki Ośrodek Politechniczny.

Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin.

Słomczyński K.M. (red.) (2007), Kariera i sukces. Analizy socjologiczne, Zielona Góra–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Spitzberg B.H. (1990), The construct validity of trait – based measures of interpersonal competence, “Communication Research Reports”, Vol. 7, DOI: https://doi.org/10.1080/08824099009359863.

Spitzberg B.H. (1991), An examination of trait measures of interpersonal competence, “Communication Research Reports”, Vol. 4, DOI: https://doi.org/10.1080/08934219109367517.

Spitzberg B.H., Changnon G. (2009), Conceptualizing intercultural competence, [w:] D.K. Deardorff (ed.), Intercultural Competence, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington.

Sztompka P. (1994), Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne”, nr 1.

Sztompka P. (2010), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Titkow A. (red.) (2003), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Wiseman R.L. (1989), Predictors of intercultural communication competence, “International Journal of Intercultural Relations”, Vol. 13, DOI: https://doi.org/10.1016/0147-1767(89)90017-5.

Witkowski S.A. (red.) (1994), Psychologia sukcesu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski S.A. (red.) (2003), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 6, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.79
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:34
Data złożenia artykułu: 2016-03-15 10:20:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 747
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 585

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mariusz Korczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.