Działalność animacyjna liderów Lokalnej Grupy Działania w środowisku wiejskim (przykład Śląska Opolskiego)

Edward Janusz Nycz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł omawia modernizację obszarów wiejskich Śląska Opolskiego w perspektywie działań animacyjnych podejmowanych przez liderów lokalnych skupionych w Lokalnej Grupie Działania. Przeanalizowano – na podstawie badań terenowych – ich współpracę z Fundacją Euro-Country – partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, która wspólnie z nimi wdraża lokalną strategię rozwoju, budując lokalne partnerstwo i integrując społeczności wiejskie wokół idei zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju.


Słowa kluczowe


obszar wiejski; modernizacja; strategia lokalnego rozwoju; animacja; lider

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszek A. (2005), Jak budować kapitał społeczny – problem i szansa rozwoju lokalnego?!, [w:] E. Nycz (red.), Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektywy 10 lat, Kędzierzyn-Koźle: Agencja Wydawnicza „Argi”.

Bartoszek A. (2006), Aktywizacja środowisk lokalnych w warunkach deficytu kapitału społecznego – idea minikontraktów i konkursów publicznych, [w:] E. Nycz (red.), Problemy mieszkańców, dylematy władzy – w poszukiwaniu lokalnego partnerstwa, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Brzezińska A., Potok A. (red.) (1996), Kształcenie liderów społeczności wiejskich, Poznań: Wydawnictwo Fundusz Współpracy.

Bukaba-Rylska I. (2008), Socjologia wsi polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fedyszak-Radziejowska B. (2005), Wiarygodność metod jakościowych i sondaży w badaniach kapitału społecznego wsi, [w:] K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmian: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gorlach K. (2004), Socjologia obszarów wiejskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Goszczyński W. (2008), Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jedlewska B. (red.) (2006), Akademickie kształcenie animatorów i menadżerów kultury w Polsce, Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.

Klekotko M. (2008), Społeczeństwo obywatelskie a rozwój zrównoważony wsi. Podejście poznawcze, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kocik L. (2000), Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem. Społeczno-kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kocik L. (2001), Trauma i eurosceptyzm polskiej wsi, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Kozak A. (2008), Deficyt kapitału społecznego w społeczności lokalnej jako czynnik zakłócający realizację idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Krasucka M. (2009), Przedsiębiorczość i innowacyjność w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] W. Potwora (red.), Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, Opole: Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Wydawnictwo Instytut Śląski.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszarów gmin Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś na lata 2008–2015 (2008), Zakrzów: Fundacja Euro-Country – partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Marynowicz-Hetka E. (1999), Ruchy instytucjonalne i pedagogika społeczna w poszukiwaniu uzasadnień działania zbiorowego, [w:] E. Górnikowska-Zwolak, A. Radziewicz-Winnicki (red.), Pedagogika społeczna w Polsce – między stagnacją a zaangażowaniem, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nycz E. (1999), Animacja społeczno-kulturalna, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Nycz E. (2008), Sołtysi ’2006. Diagnoza roli i aktywności lokalnej, [w:] J. Kosowska-Rataj, E. Nycz (red.), Edukacyjny wymiar tożsamości kulturowej: raporty z badań, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Nycz E. (2010), Polak – Ślązak – Niemiec. Identyfikacje mieszkańców Śląska Opolskiego na początku XXI wieku, [w:] R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża (red.), Odmiany tożsamości, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nycz E. (2013a), Animacja społeczno-kulturalna – między ideą a trudem codziennej realizacji, [w:] K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Kultura – animacja – zmiana społeczna, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Nycz E. (2013b), Animacja społeczno-kulturalna, [w:] A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Podedworna H. (2005), Razem czy osobno? O strategiach adaptacyjnych ludności rolniczej, [w:] K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmian: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności 2007–2013 (2006), Warszawa: POKL.

Sałacka A. (2012), Strategia rozwoju obszaru działania Fundacji Euro-Country szansą na wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu, [w:] E. Nycz (red.), Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako wartość promocyjno-turystyczna, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. (2012), Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wilczyński R. (2003), Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań: Fundacja Fundusz Współpracy.

Wilkin J. (2002), Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany, [w:] M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.221
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:52
Data złożenia artykułu: 2016-03-25 13:04:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 618
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 380

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Edward Janusz Nycz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.