Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych

Anna Elżbieta Michalska

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione najważniejsze warunki, jakie powinny być spełnione w celu efektywnego przygotowania studentów do zawodu pracownika socjalnego. Podstawą refleksji autorki są doświadczenia polskich szkół pracy socjalnej z ostatnich dwóch dekad kształcenia oraz doświadczenia wypracowane na gruncie kształcenia studentów pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM. W artykule szczególna uwaga została zwrócona na konieczność zagwarantowania w procesie kształcenia odpowiednio przygotowanej kadry naukowo-dydaktycznej, przejrzystości w zakresie spodziewanych efektów kształcenia, a także przewidywalności w zakresie ról zawodowych i misji zawodu.


Słowa kluczowe


kształcenie pracowników socjalnych; praca socjalna; rola zawodowa; pracownik socjalny; kompetencje; efekty kształcenia; profesjonalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat T., Karwacki A. (2011), Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

Frysztacki K. (2008), Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej (z europejsko-amerykańskim pierwiastkiem porównawczym), [w:] B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji pracownika socjalnego, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Kaźmierczak T. (2012), Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kola A.M. (2013), Podręczniki pracy socjalnej jako jeden z elementów procesu instytucjonalizacji dyscypliny. Inspiracje i zapożyczenia, [w:] A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, Toruń–Bydgoszcz: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.

Kotlarska-Michalska A. (1995), Walory kształcenia pracowników socjalnych w ośrodkach uniwersyteckich, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach”.

Kotlarska-Michalska A. (2002), Uczestnictwo w badaniach diagnostycznych jako forma przygotowania do roli badacza-diagnostyka na przykładzie doświadczeń dydaktycznych Studium Pracy Socjalnej, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, Poznań: Wydawnictwo Promocja.

Kotlarska-Michalska A. (2003), Pracownik socjalny jako badacz i strateg – nowe wyzwania w kształceniu, [w:] E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Kotlarska-Michalska A. (2004), Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej, [w:] J. Brągiel, P. Sikora (red.), Praca socjalna – wielość perspektyw. Rodzina – multikulturowość – edukacja, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kotlarska-Michalska A. (2005), Role pracowników socjalnych w nowych rolach, [w:] Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej. Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Poznań: MOPR.

Kotlarska-Michalska A. (2008), Badania nad pracą socjalną prowadzone w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UAM w latach 1992–2006, [w:] B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Kotlarska-Michalska A. (2009), O potrzebie poszerzenia ról pracownika socjalnego, [w:] A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kotlarska-Michalska A. (2010a), Refleksje na temat modelu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, [w:] K. Wódz, K. Faliszek (red.), Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Kotlarska-Michalska A. (2010b), Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery, [w:] A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga (red.), Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kotlarska-Michalska A. (2013), Przykłady dysfunkcji w kształceniu pracowników socjalnych, „Annales UMCS. Sectio J”, XXVI, 1–2.

Kotlarska-Michalska A. (2015), Praca socjalna jako kierunek przygotowujący do wielu ról zawodowych, [w:] Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.

Miszczuk R., Krawczyk M. (2008), Warunki pozyskiwania środków finansowych na rozwój sfery społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007–2013, [w:] E. Trafiałek (red.), Profesjonalna praca socjalna. Warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian, Kielce.

Szmagalski J. (2011), Profesje we współczesnej perspektywie teoretycznej a wyzwania profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce, [w:] K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Rymsza M. (2012), Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rymsza M. (red.) (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.7
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:40
Data złożenia artykułu: 2016-04-04 17:50:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1736
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 872

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Elżbieta Michalska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.