Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego

Sławomir Sobczak

Streszczenie w języku polskim


Za Janem Pawłem II (Wojtyła 1991) wielu pedagogów z kręgu myślenia chrześcijańskiego sięga dziś do aksjologii M. Schelera, w mniejszym lub większym stopniu odwołując się do źródeł tworzących w rzeczywistości fundament proponowanego przez nich systemu wychowania do wartości. Niniejszy artykuł stanowi przegląd gnozeologii aksjologicznej Schelera, ale jedynie akcentuje podstawowe wątki jego doktryny, mogące posłużyć jako podstawa do budowania założeń pedagogiki wartości.


Słowa kluczowe


aksjologia; epistemologia wartości; pedagogika wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brentano F. (1989), O źródle poznania moralnego, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Buczyńska-Garewicz H. (1975), Uczucia i rozum w świecie wartości. Z historii filozofii wartości, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.

Buczyńska-Garewicz H. (1997), Scheler a filozofia wartości, [w:] M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa: Czytelnik.

Galarowicz J. (1997), W drodze do etyki wartości. Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.

Galewicz W. (1988), O fenomenologicznym ujęciu wartości, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.

Hartmann N. (1988), O idealnej samoświadomości wartości. Stosunek wartości i powinności. Aktualny stan zagadnienia wartości, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.

Hildebrand D. von (1988), Kategorie ważności, [w:] W. Galewicz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.

Kant I. (1987), Poznanie a priori i a posteriori, [w:] B. Markiewicz (red.), Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa: Eydawnictwo PWN.

Kant I. (2001), Uzasadnienie metafizyki moralności, Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Orlik P. (1991), Max Scheler o aksjologicznym źródle dążeń, [w:] T. Buksiński (red.), Szkice z filozofii działań, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Orlik P. (1992), Poznanie wartości za pomocą uczuć intencjonalnych – koncepcja Maxa Schelera, [w:] T. Buksiński (red.) Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Orlik P. (1995), Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler – Dietrich von Hildebrand), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Scheler M. (1967), Materialne a priori w etyce, „Znak”, nr 162.

Scheler M. (1976), O tragedii i tragiczności, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Scheler M. (1986), Istota i forma sympatii, Warszawa: Wydawnictwo PAN.

Scheler M. (1987), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo PAN.

Scheler M. (1988), Stosunek wartości „dobry” i „zły” do pozostałych wartości i do dóbr, [w:] W. Galewiecz (red.), Z fenomenologii wartości, Kraków: Wydawnictwo PAT.

Scheler M. (1990), Postawa fenomenologiczna, [w:] J. Machnacz (red.), Fenomenologia, Kraków: Wydawnictwo Salezjańskie.

Scheler M. (1994a), Cierpienie, śmierć i dalsze życie, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Scheler M. (1994b), O rehabilitacji cnoty, „Znak”, nr 46.

Scheler M. (1997), Resentyment a moralność, Warszawa: Czytelnik.

Scheler M. (2000), Miłość i poznanie, „Kwartalnik Filozoficzny”, nr 2.

Sobczak S. (1996), Nie aksjologia, lecz filozofia człowieka jako podstawa teleologii wychowania, „Opieka – Wychowanie – Terapia”, nr 4.

Sobczak S. (2000), Celowość wychowania, Warszawa: Wydawnictwo Navo.

Sobczak S. (2006), Podstawa antropologiczno-aksjologiczna teleologii wychowania resocjalizacyjnego, [w:] R. Borowski (red.), Niedostosowanie społeczne. Wybrane problemy, Płock: Oficyna Wydawnicza WS im. P. Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe Novum.

Sobczak S. (2007), Światopogląd, aksjologia, wychowanie, resocjalizacja, [w:] I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja w stronę środowiska otwartego, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.

Sobczak S. (2009), Aksjologia i teleologia pedagogiki resocjalizacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.

Tarnowski K. (1978), Chrześcijaństwo a resentyment, „Znak”, nr 7–8.

Trębicki J. (1973), Etyka Maxa Schelera, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Węgrzecki A. (1975), Scheler, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Wojtyła K. (1991), Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera, [w:] T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek (red.), Człowiek i moralność, t. 2, Lublin: KUL.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.3.17
Data publikacji: 2018-01-17 10:12:06
Data złożenia artykułu: 2016-11-18 16:07:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1056
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 75

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sławomir Sobczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.