Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa lotu próbnego pilotów wojskowych

Anna Piskorz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza wyników badań dotyczących wybranych cech osobowości pilotów wykonujących loty próbne, które mogą mieć wpływ na ich bezpieczeństwo w pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę tej profesji, wybrano trzy cechy: skłonność do ryzyka, style radzenia sobie ze stresem oraz poczucie kontroli w sytuacji pracy. Wyniki badań wskazują, że piloci oblatywacze mają zdecydowanie niską skłonność do ryzyka, czyli nie podejmują działań ryzykownych dla przyjemności czy „dreszczyku emocji”. Ich wiodącym stylem radzenia sobie w sytuacjach trudnych jest styl skoncentrowany na zadaniu, który charakteryzuje się działaniami skierowanymi na rozwiązanie problemów. Piloci wykonujący próby w locie są również osobami o wyższym niż przeciętne nasileniu poczucia kontroli wewnętrznej, zarówno w sytuacjach życiowych, jak i w sytuacji pracy. Mają zatem wyższą samoocenę, wyżej cenią swoje możliwości, z mniejszym nasileniem przeżywają problemy życiowe, są bardziej aktywni zawodowo i wierzą w możliwość sterowania własnym rozwojem.


Słowa kluczowe


ryzyko; poczucie kontroli w sytuacji pracy; style radzenia sobie ze stresem; lot próbny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gliszczyńska X. (1990), Skala I-E w Pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Heszen-Niejodek I. (2000), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łuczak A. (2001), Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych, Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Łukasiak-Goszczyńska M. (1997), Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Markowski R. (2010), Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym, Warszawa: Difin.

Markowski R., Smolicz T. (2012), Czynnik ludzki w operacjach lotniczych, Kosowizna: Wydawnictwo Adriana Aviation.

Polska Klasyfikacja Zawodów.

Porczyńska A. (2006), Tendencja do podejmowania ryzyka a doświadczanie szczęścia, [w:] M. Goszczyńska, R. Studenski (red.), Psychologia zachowań ryzykownych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Reykowski J. (1996), Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu latającego.

Siekańska M. (2005), Zadowolenie z pracy zawodowej osób wybitnie uzdolnionych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Strelau J. (1996), Temperament a stres: temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2005), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Podręcznik, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Studencki R. (red.) (2004), Zachowanie się w sytuacji ryzyka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K. (1996), Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny”, nr 39.

www.encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 10.10.20116).

Zaleśkiewicz T. (2006), Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i jej empiryczna weryfikacja, [w:] M. Goszczyńska, R. Studencki (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.167
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:39
Data złożenia artykułu: 2017-04-24 21:49:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Piskorz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.