Aspiracje zawodowe młodzieży

Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony aspiracjom zawodowym młodzieży, z jednoczesnym uwzględnieniem przeprowadzonych badań. Odniesiono się w nim zarówno do aspiracji, jak i wartości, które mają bezpośredni wpływ na rozwój życiowy każdego człowieka, w tym zwłaszcza współczesnej młodzieży. W rozważaniach teoretycznych odwołano się do prezentacji stanowisk psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych, ściśle związanych z kształtowaniem aspiracji oraz norm i wartości społecznie akceptowanych i oczekiwanych. W drugiej części zaprezentowano wyniki z badań przeprowadzonych wśród 136-osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej. W opracowaniu zawarto również interesujące uogólnienia i wnioski z badań.


Słowa kluczowe


kwalifikacje; aspiracje; wartości; młodzież; rodzina; szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bębas S. (red.) (2010), Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Byra S. (2001), Koncepcja ucznia współczesnej szkoły, „Edukacja i Dialog”, nr 1.

Czarnecka S. (2001), Młodzież a dorośli: napięcia miedzy socjologią a wychowaniem, Kraków: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Wychowaniu.

Frączek Z. (2009), Aspiracje życiowe a wartości uczniów szkół średnich, „Nowa Szkoła”, nr 1.

Hajto B. (2004), Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty, „Nowa Szkoła”, nr 5.

Jakowicka M., Lewowicki T. (red.) (1987), Aspiracje dzieci i młodzieży uczącej się w województwie zielonogórskim, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.

Janowski A. (1958), Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa: PWN.

Janowski A. (1991), Poznawanie uczniów, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kopaliński W. (1975), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kozielecki J. (1977), Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa: PWN.

Kunikowski J. (2010), Problem wartości w edukacji i motywacji, w: Odpowiedzialność w edukacji. Od rozwiązań systemowych do samodzielności kształconych, t. 2, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Lewowicki T. (1987), Aspiracje – podstawowe pojęcia i zarys zagadnień badawczych, w: M. Jakowicka, T. Lewowicki (red.), Aspiracje dzieci i młodzieży uczącej się w województwie zielonogórskim, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze.

Lewowicki T., Galas B. (1984), Poziom aspiracji młodzieży, „Nowa Szkoła”, nr 9.

Narkiewicz-Niedbalec E. (1997), Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej, Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego.

Okoń W. (1987), Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN.

Porożyński H. (2001), Aspiracje życiowe młodzieży, „Edukacja”, nr 4.

Radkiewicz P. (2002), Młodzież i jej aspiracje: jak nastolatki spostrzegają szanse realizacji ważnych celów życiowych, „Studium Psychologiczne”, z. 4.

Skorny Z. (1980), Aspiracje młodzieży i kierujące nimi prawidłowości, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skorny Z. (red.) (1980), Mechanizmy funkcjonowania aspiracji, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szewczuk W. (1985), Słownik psychologiczny, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szymański M. (2000), Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców, „Edukacja – Studia, Badania, Innowacje”, nr 1.

Szymański M. (2002), Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Tyrała P. (1997), Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno-wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa, Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.4.55
Data publikacji: 2017-06-28 11:27:33
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 13:50:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.