Nowe obszary i problemy badawcze pedagogiki pracy

Joanna Wierzejska

Streszczenie w języku polskim


Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiki ma ukształtowany przedmiot swoich dociekań naukowych, język pojęć, twierdzeń i metodologię badań w zakresie przygotowania zawodowego i funkcjonowania człowieka w środowisku pracy oraz warunków jego rozwoju zawodowego. Od początku lat 70. ubiegłego wieku, kiedy powstały zręby pedagogiki pracy, aż do chwili obecnej wyraźnie wyodrębnione zostały jej obszary badawcze. Postęp cywilizacyjny i towarzyszące mu zmiany w zakresie treści i form pracy powodują potrzebę rozszerzenia zainteresowań pedagogów pracy na nowe obszary badawcze i problemy badawcze. Penetracji badawczej wymaga m.in. funkcjonowanie człowieka w ekstremalnych warunkach pracy.


Słowa kluczowe


praca ludzka; pedagogika pracy; nowe obszary badawcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Baraniak B. (red.) (2008), Wartości w pedagogice pracy, Warszawa–Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Bartnik C. (1991), Praca jako wartość humanistyczna, Lublin: s.n.

Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R. (2011), Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R. (2012), Poczucie odpowiedzialności zawodowej osób migrujących zarobkowo. Perspektywa pedagogiczna, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bera R., Wierzejska J. (2015), Praca jako wartość w życiu człowieka, [w:] Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych 1, Kijów.

Bogaj A. (2006), Szkoła w społeczeństwie demokratycznym, [w:] A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogaj A. (2007), Kształcenie przedzawodowe, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łodź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Furmanek W. (2006), Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Furmanek W. (2010), Przedmiot badań we współczesnej pedagogice pracy, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 1.

Gerlach R. (2006), Nowe obszary badań w pedagogice pracy, [w:] Z. Wiatrowski (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek: Lega. Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Gliszczyńska X. (1991), Psychologiczny model efektywności pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jeruszka U. (2010), Teorie w dziedzinie (nie tylko) pedagogiki pracy, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kaczor S. (2003), O potrzebie badań obszarów pedagogiki pracy, [w:] Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy, Warszawa: Żak.

Kotarbiński T. (1965), Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kwiatkowski S.M. (2007), Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwiatkowski S.M. (2010), Popyt na pracę w warunkach kryzysu gospodarczego, „Szkoła – Zawód – Praca”, nr 1.

Nowacki T.W. (1978), Wstęp do metodologii pedagogiki pracy, [w:] T.W. Nowacki (red.), Metodologia pedagogiki pracy, Warszawa: Instytut Kształcenia Zawodowego.

Nowacki T.W. (1999), Zawodoznawstwo, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Nowacki T.W. (2010), Wybrane problemy pedagogiki pracy – między diagnozą i prognozą, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Parzęcki R. (2010), Potrzeby i propozycje badań w obszarze poradnictwa, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Szewczyk J. (1971), Filozofia pracy, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szlosek F. (2007), Procedury badań w pedagogice pracy, [w:] F. Szlosek (red.), Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu). Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Warszawa–Radom: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Szlosek F. (2015), Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa–Radom: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Sztumski J. (1999), Socjologia pracy, Katowice: GWSH.

Sztumski J. (2010), Pedagogika pracy – czy pedagogika bezrobocia?, [w:] R. Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Tischner J. (1983), W kręgu filozofii pracy, Kraków: Znak.

Tomaszewski T. (1975), Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, Warszawa: PWN.

Wiatrowski Z. (1980), Pedagogika pracy w zarysie, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.2.41
Data publikacji: 2017-11-09 08:16:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-24 13:49:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 543
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 87

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Wierzejska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.