Postawy i dobre praktyki w obszarze zatrudnienia nauczycieli akademickich w opiniach młodszych polskich i zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych

Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem rozważań jest problematyka postaw młodszych nauczycieli akademickich polskich i obcokrajowców wobec ich starszych kolegów w wieku 55 plus oraz dobre praktyki, które można zastosować, aby podnieść jakość życia tych ostatnich i uniknąć straty kapitału intelektualnego dla uczelni. Opracowanie jest złożone z dwóch części: 1) syntetycznie ujętej części teoretycznej, omawiającej problematykę postaw i specyfikę funkcjonowania nauczycieli akademickich, 2) metodologiczno-empirycznej, omawiającej warsztat badawczy i uzyskane w wyniku jego zastosowania rezultaty badań. Badania, które przeprowadzono w grupie 41 pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i 37 pracowników mieszkających w Europie Zachodniej, wykazały, że w przeważającej liczbie przypadków są to postawy pozytywne. Ponadto wskazano możliwości zastosowania dobrych praktyk i warunków, jakie powinny być spełnione, aby zachować lub poprawić jakość życia dojrzałych nauczycieli akademickich i nie doprowadzić do utraty kapitału intelektualnego uczelni wyższych. Jednocześnie okazało się, że istnieją wspólne i swoiste opinie dwóch grup badanych pracowników, które należałoby poddać dalszej weryfikacji empirycznej.


Słowa kluczowe


postawy; dobre praktyki; nauczyciele akademiccy 55 plus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barabasz A., Wąsowicz M. (2016), Obraz pracowników wiedzy 65 plus uczelni wyższych w opinii studentów, [w:] Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, z. 46(1).

Bartkowiak G. (1999), Orientacja nastawiona na rozwój i uczenie się osób zatrudnionych w organizacji, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Bartkowiak G. (2016), Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Toruń–Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Bartkowiak G., Krugiełka A. (2016), Studenci (polscy i zagraniczni) i nauczyciele akademiccy wobec pracy pracowników naukowo-dydaktycznych 65 plus, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 430.

Biernat M. (2003), Toward a broader view of social stereotyping, “American Psychologist”, No. 58.

Bojarska L. (2011), O autorytecie, „Dyrektor Szkoły”, nr 1.

Brewer M.B., Dull V., Lui L. (1981), Perceptions of the elderly: Stereotypes as prototypes, “Journal of Personality and Social Psychology”, No. 41.

Brewer M.B., Lui L. (1984), Categorization of the elderly by the elderly: Effects of perceiver’s category membership, “Personality and Social Psychology Bulletin”, No. 10, DOI: https://doi.org/10.1177/0146167284104012.

Brzezińska A.I. (2015), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Capowski G. (1994), Ageism: The new diversity issue, “Management Review”, Vol. 83.

Davenport T.H. (2009), Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers, Boston–Massachusetts: Harvard Business School Press.

Deweck C., Legget E. (1988), A social-cognitive approach to motivation and personality, “Psychological Review”, Vol. 95, DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256.

Druker P. (1954), Land Marks of Tomorrow. A Report on the new Post Modern World, London: Transaction Publisher.

Duka K. (1985), Adolescent attitudes and beliefs toward aging and the elderly, “International Journal of Aging Development”, Vol. 22.

Erber J.T. (1989), Young and older adults’ appraisal of memory failures in young and older adult target persons, “Journal of Gerontology: Psychological Sciences”, No. 44.

Fiske S.T., Cuddy A.J., Cuddy C.P., Glick X.J. (2002), A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warm respectively from perceived status and competition, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 82, DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.82.6.878.

Goldman R., Goldman G. (1981), How children view old people and aging: A developmental study of children in four countries, “Australian Journal of Psychology”, Vol. 33, DOI: https://doi.org/10.1080/00049538108254708.

Heckhausen J., Dixon R.A., Bales P.B. (1989), Gains and losses in development. Throughout adulthood as perceived by different adult age groups, “Developmental Psychology”, Vol. 25, DOI: https://doi.org/10.1037/0012-1649.25.1.109.

Hummert M.L. (1999), A social cognitive perspective on age stereotypes, [w:] M. Hess, F. Blanschard-Fields (eds.), Social Cognition and Aging, San Diego: Academic Press.

Hummert M.L., Garstka T.A., O’Brien L.T., Greenwald A.G., Mellot D.S. (2002), Using the implicit association test to measure age differences in implicit social cognitions, “Psychology and Aging”, Vol. 12. DOI: https://doi.org/10.1037/0882-7974.17.3.482.

Kępiński A. (1986), Psychopatologia nerwic, wyd. 4, Warszawa: PZWL.

Klasińska B. (2011), Kształtowanie zainteresowań w wyniku wyzwań współczesnej edukacji, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, nr 1.

Kwieciński Z. (2013), Nauka wobec opóźnienia kulturowego, „Nauka”, nr 1.

Kwong See S.T., Heller R.B. (2004), Judging older targets’ discourse: How do age stereotypes influence evaluation?, “Experimental Aging Research”, Vol. 30.

Kwong See S.T., Hoffman H.G., Wood T.L. (2001), Perception of old female eyewitness: Is it older eyewitness believable?, “Psychology and Aging”, Vol. 16.

O’Hanlon A.M., Camp C.J., Osofsky H.J. (1993), Knowledge of and attitudes toward aging in young middle aged and older college students, “Educational Gerontology”, Vol. 19, DOI: https://doi.org/10.1080/0360127930190806.

Pasupathi M., Staudinger U.M. (2002), Do advanced moral reasons also show wisdom? Linking moral reasoning and wisdom related knowledge and judgment, “International Journal of Behavior Development”, Vol. 5.

Perechuda H. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.

Reboult C. (2006), Managing Knowledge Workers. The KWP Matrix, Conference Proccedings MOMAN 06, Prag.

Shore L.M., Wayne S.J. (1993), Commitment and employee behaviour: Comparison of affective and continuance commitment with perceived organizational support, “Journal of Applied Psychology”, Vol. 78, DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.78.5.774.

Slotterback C.S., Saarino D.A. (1996), Attitudes toward older adults: Variation based on attitudinal task and attribute categories, “Psychology and Aging”, Vol. 11, DOI: https://doi.org/10.1037/0882-7974.11.4.563.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.2.147
Data publikacji: 2017-11-09 08:16:41
Data złożenia artykułu: 2017-07-27 07:48:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 851
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 492

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.