Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego

Mariusz Korczyński

Streszczenie w języku polskim


Dynamiczne zmiany na wielokulturowym rynku pracy, spowodowane m.in. bardzo intensywnym przemieszczaniem się siły roboczej, w której znaczną część stanowią Polacy, rodzi konieczność bycia konkurencyjnym. Aby osiągnąć sukces zawodowy, powinno się być wyposażonym w odpowiednie kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie, a w szczególności w kompetencje z zakresu komunikowania się. Dla obecnych i przyszłych pracowników wielokulturowego rynku pracy kompetencje te stają się kompetencjami przyszłości. Celem badań była próba ukazania zależności między międzykulturowymi kompetencjami komunikacyjnymi Polaków w Anglii a ich sukcesem zawodowym. Badaniami objęto 123 osoby pracujące w południowo-zachodniej Anglii. Badania wykazały, że w trzech na sześć szczegółowych kompetencji (wskaźników) z zakresu kompetencji komunikowania się (takich jak: dowcip, efektywność komunikacji oraz znajomość języków obcych) wyniki na poziomie istotnie wyższym uzyskały osoby badane, które charakteryzowały się poczuciem osiągnięcia sukcesu zawodowego. Można zatem przyjąć, że wysoki poziom przyswojenia powyższych szczegółowych kompetencji stanowi dobrą podstawę do osiągnięcia sukcesu zawodowego na obczyźnie.


Słowa kluczowe


kompetencje międzykulturowe; komunikowanie się; edukacja międzykulturowa; emigranci; sukces zawodowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ayoko O.B., Hartel C.E.J. (2000), Cultural differences at work: How managers deepen and lessen the cross-racial divide in their workgroups, “Queensland Review”, Vol. 7.

Bolten J. (2006), Interkulturowa kompetencja, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Deardorff D.K. (2006), Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internalization, “Journal of Studies in Intercultural Education”, Vol. 10.

Illes P. (1995), Learning to work with difference, “Personal Review”, Vol. 24(6).

Klimkowska K. (2013), Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Klimkowska K. (2014), Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra: od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Klimkowska K., Korczyński M. (2015), Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna, “Journal of Modern Science”, No. 4/27.

Korczyński M. (2016), Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Intercultural competences of intercultural market employees according to Polish employees in English companies, “Journal of Modern Science”, No. 3/30.

Łojko E., Dziurnikowska-Stefańska M. (red.) (2011), Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Magala S. (2011), Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: Wolters Kluwer.

Mazur B. (2012), Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.

Michalak J.M. (2007), Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Milliken F.J., Martins L.L. (1996), Searching for Common Threads: Understanding the Multiple Effects of Diversity in Organizational Groups, “The Academy of Management Review”, Vol. 21, No. 2, DOI: https://doi.org/10.5465/AMR.1996.9605060217.

Muszyńska J. (2013), Statystyczny opis grupy badanej, [w:] K. Makaruk (red.), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Nikitorowicz J. (2013), Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, Warszawa: Wolters Kluwer.

Sikorski C. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Warszawa: Difin.

Simons G.F., Nacquez C., Harris P.R. (1996), Kierowanie i motywowanie personelu wielokulturowego, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Kulturalny.

Spitzberg B.H., Changnon G. (2009), Conceptualizating intercultural competence, [w:] D.K. Deardorff (ed.), Intercultural Competence, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington: Sage Publications.

Sztompka P. (2010), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.2.67
Data publikacji: 2017-11-09 08:16:37
Data złożenia artykułu: 2017-07-28 20:54:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 585
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 330

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mariusz Korczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.