Inteligencja emocjonalna studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem

Janusz Ślusarski, Elżbieta Kalbarczyk, Wioleta Tomczyk

Streszczenie w języku polskim


Autorzy artykułu przedstawiają analizy ilościowe i jakościowe wyników badań własnych, które zostały zrealizowane w grupach studentów wojskowych i cywilnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie. Celem badań było sprawdzenie, czy istnieje i jaki jest związek pomiędzy inteligencją emocjonalną badanych studentów a preferowanymi przez nich sposobami radzenia sobie ze stresem. W związku z tak sformułowanym celem przeprowadzono badania w grupie 60 studentów wojskowych i 60 studentów cywilnych WSOSP. Do badania wymienionych zmiennych zastosowano znane w psychologii i sprawdzone w wielu badaniach psychologicznych i pedagogicznych narzędzia badawcze: Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) Endlera i Parkera oraz Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) Schutte, Malouffa, Halla, Haggerty’ego, Coppera, Glodena i Dornheima.


Słowa kluczowe


stres; inteligencja emocjonalna; studenci wojskowi; studenci cywilni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bera R. (2003), Postawy zawodowe pilotów wojskowych w procesie restrukturyzacji polskich sił powietrznych, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Biela A. (1990), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ciarrochi J., Forgas J.P., Mayer J.D. (2001), Emotional Intelligence in Everyday Life, United Kingdom: Psychology Press.

Deary I.J. (2012), Inteligencja, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dyrda J. (1997), Psychologia w wojsku, Warszawa: Agencja Wydawnicza Egros.

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina.

Heszen I. (2013), Psychologia stresu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen-Niejodek I. (2000), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jaworowska A., Matczak A. (2008), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Lazarus R.S., Folkman S. (1984), Stress, Appraisal and Coping, New York: Springer Publishing Co.

Leszczyński R., Stefaniak Z. (1999), Predyspozycje do zawodu pilota jako kryterium selekcji w systemie rekrutacji kandydatów do uczelni lotniczej, „Biuletyn WSOSP”, nr 5(84).

Makarowski R. (2013), Stres w sportach wysokiego ryzyka. Niebo – ziemia – woda, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Makarowski R., Smolicz T. (2012), Czynnik ludzki w operacjach lotniczych, Kosowizna: Adriana Aviaton.

Nęcka E. (2003), Inteligencja – geneza, struktura, funkcje, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Orzechowski J., Śmieja M. (2008), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sadowska M., Brachowicz M. (2008), Struktura inteligencji emocjonalnej, [w:] P. Francuz, W. Otrębski, Studia z psychologii w KUL, t. 15, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Salovey P., Sluyter D.J. (1999), Rozwój emocjonalny a inteligencji emocjonalna, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P. (2009), CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Szczepaniak P., Strelau J., Wrześniewski K. (1996), Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, „Przegląd Psychologiczny”, nr 39.

Ślusarski J. (2016), Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Dęblin: WSOSP.

Terelak J.F. (1997), Studia z psychologii stresu, Warszawa: ATK.

Terelak J.F. (2001), Psychologia stresu, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Terelak J.F. (2008), Człowiek i stres, Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.3.109
Data publikacji: 2018-01-17 10:12:12
Data złożenia artykułu: 2017-08-22 20:04:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Janusz Ślusarski, Elżbieta Kalbarczyk, Wioleta Tomczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.