Zagrożona praca socjalna – o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych

Anna Barbara Jarkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera wnioski pochodzące z dwóch projektów badawczych, których – najogólniej mówiąc – celem było odkrycie uwarunkowań dla orientowania pracy socjalnej. W niniejszym opracowaniu zostały opisane nieprofesjonalne konteksty, które oddziałują na pracownika socjalnego oraz mają znaczenie przy podejmowaniu przez niego profesjonalnych decyzji. Uwarunkowania te autorka nazywa zagrażającymi pracy socjalnej, autonomii pracownika socjalnego, a nawet autonomii klienta.


Słowa kluczowe


praca socjalna; zagrożenia; uwarunkowania; działania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anczewska M., Roszczyńska-Michta J. (2007), O umacnianiu pacjentów w procesie zdrowienia, [w:] M. Anczewska, J. Wciorka (red.), Umacnianie, nadzieja czy uprzedzenia, Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Cohen D. (1997), A critique of the use of neuroleptic drugs in psychiatry, [w:] S. Fisher, R.G. Greenberg (eds.), From Placebo to Panacea: Putting Psychiatric Drugs to the Test, New York, NY: John Wiley.

Czyżewski M. (2009), Film jako źródło wiedzy o komunikowaniu i jako środek dydaktyczny. Analiza sceny z filmu „W upalną noc” Normana Jewisona, [w:] A. Obrębska (red.), Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, Łódź: Primum Verbum.

Glaser B., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Granosik M. (2013), Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Granosik M. (2016a), Od profesjonalnej nadziei do procedur: dyskursywna instytucjonalizacja polskiej pracy socjalnej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 4.

Granosik M. (2016b), Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.39.

Harrow M., Jobe T.H. (2007), Factors involved in outcome and recovery in schizophrenic patients not on antipsychotic medications: A 15-year multifollow-up study, “The Journal of Nervous and Mental Disease”, No. 195.

Hegarty J., Baldessarini R.J., Tohen M., Waternaux C., Oepen G. (1994), One hundred years of schizophrenia: A meta-analysis of the outcome literature, “American Journal of Psychiatry”, No. 151.

Jarkiewicz A. (2014), Empowerment pracy socjalnej z osobami „zaburzonymi psychicznie”?, [w:] M. Granosik, A. Gulczyńska (red.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Jarkiewicz A. (2016a), Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.237.

Jarkiewicz A. (2016b), Profesjonalne praktyki pracowników socjalnych wykorzystywane we współpracy z klientem „zaburzonym psychicznie”, [w:] M. Kawińska, J. Kurtyka-Chałas (red.), Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Jarkiewicz A. (2017), Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kowalczyk B. (2015), Nowe perspektywy pracy socjalnej – nowe role i zadania pracownika socjalnego, „Praca Socjalna”, nr 4.

Łuczyńska M. (2013), Pracownicy socjalni w procesie socjalizacji, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Rymsza M. (2016), Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 4.

Schutz A. (1971), Das Problem der Relevanz, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Szasz T. (1961), The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, New York, NY: Harper & Row.

Szasz T. (1990), Insanity: The Idea and Its Consequences, New York, NY: John Wiley & Sons.

Szasz T. (2002), Liberation by Oppression: A Comparative Study of Slavery and Psychiatry, New Brunswick, NJ: Transaction.

Szasz T. (2008), Psychiatry: The Science of Lies, New York, NY: Syracuse University Press.

Whitaker R. (2010), Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, New York, NY: Crown Publishers.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.63
Data publikacji: 2018-03-14 13:24:54
Data złożenia artykułu: 2017-11-11 20:03:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1141
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1980

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Barbara Jarkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.