Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika

Beata Jakimiuk

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Bezrobocie w tej grupie stanowi poważny problem społeczny, uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie życiowe i zawodowe. W ostatnich latach bezrobocie w Polsce znacząco spadło, warto jednak zbadać, czy ta tendencja dotyczy również młodzieży. Celem opracowania jest ukazanie problematyki bezrobocia młodych osób, w tym diagnoza i ocena ich sytuacji na podstawie literatury z zakresu omawianych zagadnień oraz danych GUS. Praca zawiera analizę zjawiska bezrobocia młodych osób oraz wnioski.


Słowa kluczowe


młodzież; bezrobocie; rynek pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boni M. (2011), Młodzi 2011, Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Bulik A. (2011), Zjawisko pracy tymczasowej w perspektywie rynkowej, [w:] A. Sobczyk (red.), Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, Warszawa: Wolters Kluwer.

Cymbranowicz K. (2016), Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, nr 2.

Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska-Mazurek E. (2009), Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Federowicz M., Sitek M. (2011), Raport o stanie edukacji, Warszaw: IBE.

GUS (2017a), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2017, Warszawa.

GUS (2017b), Stopa bezrobocia w latach 1990–2017, Warszawa.

Jan Paweł II (1986), Laborem exercens, [w:] J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jelonek M., Kasparek K., Magierowski M. (2015), Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Warszawa: PARP.

Jeruszka U. (2008), Przemiany pracy we współczesnym świecie w kontekście potrzeby edukacji permanentnej, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Koral J. (2009), Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Kwiatkowski E. (2001), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN.

ManpowerGroup (2014), Niedobór talentów. Raport, Warszawa.

ManpowerGroup (2017), Czas świadomego kandydata. Raport, Warszawa.

Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Patulski A. (2015), Sposoby aktywizacji zawodowej młodych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Studia Iuridica Lublinensia”, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.3.407.

Ratyński W. (2003), Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Warszawa: Difin.

Rękas M. (2015), Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2013, „Studia Ekonomiczne”, nr 214.

Rybicka K. (2014), Bezrobocie młodzieży w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 197.

Sadowski Z., Kozłowski P. (2010), Zagrożenia ekonomiczno-społeczne, „Nauka”, nr 4.

Standing G. (2017), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szlosek F. (2015), Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2017, poz. 1065).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.193
Data publikacji: 2018-03-14 13:25:03
Data złożenia artykułu: 2017-12-04 16:07:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2852
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1660

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Beata Jakimiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.