Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności

Anna Kanios

Streszczenie w języku polskim


Wzrost liczby osób starszych stanowi ogromne wyzwanie dla państwa i społeczeństwa, wymuszające zasadnicze zmiany w polityce społecznej we wszystkich jej obszarach. Ponadto generuje zapotrzebowanie na usługi socjalne, medyczne i opiekę długoterminową. Wraz ze zwiększaniem się udziału osób starszych w społeczeństwie potrzebna będzie większa liczba opiekunów, niż jest obecnie. W Polsce obserwujemy znaczne rozproszenie świadczeń, co powoduje brak koordynacji opieki nad osobą starszą, która bardzo często jest pozostawiona sama wobec licznych problemów.


Słowa kluczowe


osoba starsza; praca socjalna; opieka geriatryczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska A., Wójcik S. (2012), Zasoby opiekunów osób starszych i ich uwarunkowania, „Studia Edukacyjne”, nr 20.

Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J. (2014), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Warszawa: CRZL.

Granosik M. (2006), Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk’’.

Grodzicki T. (2016), Kadry i system opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku. Współpraca różnych sektorów – konieczne zmiany, [w:] Raport Najwyższej Izby Kontroli. Opieka medyczna nad osobami w podeszłym wieku u progu rewolucji demograficznej, Warszawa, www.nik.gov.pl/plik/id,10370.pdf (dostęp: 21.11.2017).

Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (2007), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Gdańsk: Via Medica.

GUS (2009), Prognoza ludności Polski na lata 2008–2035, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf (dostęp: 12.11.2017).

GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf (dostęp: 12.11.2017).

Kanios A. (2012), Sytuacja demograficzna Polski w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. Bariery i szanse inkluzji społecznej osób starszych, [w:] M.J. Jarosz, A. Włoszczak-Szubzda, W. Kowalski (red.), Polska i Wielka Brytania w obliczu starzenia się społeczeństwa, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Kaźmierczak T. (2012), W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Kotlarska-Michalska A. (2017), Wzmacnianie systemu opieki rodzinnej jako ważne zadanie nowoczesnej pracy socjalnej, [w:] E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast.

Kropińska S., Wieczorowska-Tobis K. (2009), Opieka geriatryczna w wybranych krajach Europy, „Geriatria”, nr 3.

Krzyszkowski J. (2011), Osoby starsze, [w:] R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

Kujawska J. (2015), Organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74.

Leszczyńska-Rejchert A. (2016), Praca socjalna z seniorami w perspektywie geragogiki, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 115).

Program Wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015–2020, Warszawa 2015.

Raport Najwyższej Izby Kontroli (2016), www.nik.gov.pl/plik/id,10370.pdf (dostęp: 21.11.2017).

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Załącznik do uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 52).

Szarota Z. (2013), Specyfika pracy socjalnej z seniorami – wybrane aspekty, [w:] R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Warszawa: CRZL.

Szczerbińska K., Pietryka A. (2008), Rozwój geriatrii w krajach europejskich – jakość kształcenia i opieki geriatrycznej (część 2), „Gerontologia Polska”, nr 3.

Szluz B. (2016), Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.105.

Szluz B. (2017), Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera, „Annales UMCS. Sectio J”, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.147.

Szukalski P. (2017), Ludzie bardzo starzy – „kłopotliwa” kategoria klientów pracowników zawodów pomocowych?, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, nr 1.

Wagner I. (2010), Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją rodziny, [w:] M. Mirowska (red.), Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Wieczorowska-Tobis K., Kropińska S. (2011), Kto jest pacjentem geriatrycznym? Opieka geriatryczna w Polsce, [w:] A. Zakrzewska-Sawińska (red.), Kompleksowe rozwiązania problemów geriatrycznych w trosce o przyszłość starzejącej się Europy, Poznań: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum domowe”.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.1.209-218
Data publikacji: 2018-07-05 08:06:18
Data złożenia artykułu: 2018-04-11 11:18:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2441
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1634

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Kanios

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.