Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek

Anna Śniegulska

Streszczenie w języku polskim


Zdrowie jest wartością cenioną i upragnioną. Zapewne dlatego problematyka z nim związana od zawsze jest podejmowana w rozważaniach naukowych. Również współcześnie zajmuje ona ważne miejsce w dyskursie naukowym oraz w potocznych dyskusjach. Można wnioskować, iż człowiek w coraz większym zakresie przejawia zainteresowanie zdrowiem, pamiętając, iż z jednej strony stanowi ono fundament szczęśliwej egzystencji i rozwoju, z drugiej zaś jest czynnikiem rozwoju społecznego potencjału. Mając to na uwadze, problematyka zdrowotna winna dziś zajmować centralne miejsce w refleksji nad współczesną edukacją. Problematykę edukacji zdrowotnej podjęto w niniejszym opracowaniu, koncentrując się na jej wymiarze rodzicielskim. Założono bowiem, iż to przede wszystkim rodzice, przez swój przykład i podejmowane działania, odgrywają zasadniczą rolę w tej edukacji. Artykuł stanowi sprawozdanie z badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentek Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania o rolę rodziców w edukacji dziecka do zdrowia.


Słowa kluczowe


zdrowie; edukacja zdrowotna; rodzina; rodzice

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.

Bakiera L. (2013), Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Warszawa: Difin.

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Długołęcka A. (2017), Edukacja do zdrowia seksualnego, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, Warszawa: PWN.

Górniewicz J. (1996), Teoria wychowania (wybrane problemy), Toruń–Olsztyn: Studium Kształcenia Ustawicznego „GLOB”.

Kłyk M. (2003), Wybrane problemy edukacji w rodzinie, [w:] L. Niebrój, M. Kosińska (red.), Rodzina: edukacja zdrowotna i rehabilitacja, Katowice: ŚAM.

Kotlarska-Michalska A. (2001), Role kobiety w małżeństwie i rodzinie. Ciągłość i zmiana, [w:] M. Golka (red.), Nowe style zachowań, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Lewicki C. (2005), Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6- i 11-letnich w rodzinie, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Lewicki C. (2006), Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ładyżyński A. (2014), Subsystem rodzicielski i jego znaczenie dla wspólnoty rodzinnej, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Łobocki M. (2007), Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Impuls.

Plopa M. (2011), Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków: Impuls.

Schuman H. (2013), Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. (2009), Edukacja zdrowotna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szewczyk T. (2006), Pedagogika zdrowia, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańsk: GWP.

Wojciechowska K. (2017), Środowiskowe aspekty kształtowania nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas.

Woynarowska B. (2017a), Modele zdrowia, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, Warszawa: PWN.

Woynarowska B. (2017b), Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka, Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.2.145-159
Data publikacji: 2018-12-22 08:06:06
Data złożenia artykułu: 2018-05-09 18:48:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 225
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 25

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Śniegulska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.