Szkoły stowarzyszeniowe w perspektywie lokalnej polityki oświatowej gmin

Eugenia Karcz-Taranowicz

Streszczenie w języku polskim


Fundamentalnym osiągnięciem decentralizacyjnej polityki państwa w latach 90. XX w. był powrót oświaty do wymiaru lokalnego. Gminy przejęły odpowiedzialność za zakładanie, likwidowanie i przekształcanie szkół na swoim terenie. Jest to najważniejsze ich zadanie w kreowaniu lokalnej polityki oświatowej. Uwarunkowania demograficzne ostatnich lat, niż demograficzny, spadek liczby uczniów w szkołach oraz wzrastające koszty utrzymania placówek oświatowych to główne determinanty przekazywania przez gminy szkół lokalnym stowarzyszeniom.


Słowa kluczowe


szkoła stowarzyszeniowa; polityka oświatowa; gmina; lokalność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chołyń-Domańska, A. (red.). (2012). Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Dziemianowicz-Bąk, A., Dzierzgowski, J. (2014). Likwidacja szkół podstawowych oraz przekazywanie stowarzyszeniom. Kontekst, proces i skutki przemian edukacyjnych w społecznościach lokalnych na podstawie analizy studiów przypadku. Raport z badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Główny Urząd Statystyczny (2006–2016). Oświata i wychowanie rocznik 2006–2016. Warszawa.

Hreczyński, J., Sobotka, A. (2014). Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów 2007–2012. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Karcz, E. (2010). Polityka oświatowa samorządów lokalnych wobec szkoły jutra. W: K. Denek (red.), Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy (s. 102–114). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Kołomycew, A. (2017). Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 191–214. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2017.3.10.

Kozińska-Bałdyga, A. (2015). Zalety i wady innych niż JST organów prowadzących szkoły na terenie gminy. W: E. Tołwińska-Królikowska (red.), Mała szkoła – problem czy szansa? Poradnik dla samorządowców (s. 19–23). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kwieciński, Z. (2002). Bezbronni: odpad szkolny na wsi. Toruń: Edytor.

Levitas, A. (2012). Strategie oświatowe. Warszawa: Wydawnictwo ICM.

Marzec-Holka, K. (2015). Peryferie edukacyjne szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego. Pedagogika Społeczna, 3(57), 147–161.

Marzec-Holka, K., Rutkowska, A. (red.). (2012). Małe szkoły w województwie kujawsko-pomorskim. Studium pedagogiczno-socjologiczne. Bydgoszcz: Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.

Noworól, A. (2012). Instrumenty lokalnej polityki oświatowej. Zarządzanie Publiczne, 3(19), 139–150.

Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pająk, K. (2005). Rola samorządu lokalnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Parysek, J. (1995). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: J. Parysek (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej (s. 37–61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pęczkowski, R. (2015). Mała szkoła – charakterystyka kategorii. W: R. Pęczkowski (red.), Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej (s. 140–148). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Przyszczypkowski, K. (2010). Polityka oświatowa samorządów. W: M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka oświatowa (s. 41–64). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.

Szymański, M.J. (2000). Społeczne bariery edukacji młodzieży wiejskiej. W: J. Radziewicz (red.), Progi szkolne (s. 65–79). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Uryga, D. (2013). „Mała szkoła” w środowisku wiejskim. Socjopedagogiczne studium obywatelskich inicjatyw. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

Wlazło, S. (1999). Polityka oświatowa w gminie. W: Zarządzanie oświatą – poradnik dla gmin (Cz. 1). Warszawa: Brytyjski Fundusz Know-How.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.45-54
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:11
Data złożenia artykułu: 2018-07-03 08:17:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Eugenia Karcz-Taranowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.