Reforma szkolnictwa średniego na Ukrainie: dążenie do standardów UE

Olena Lokshyna

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest porównanie charakteru reform strukturalnych na Ukrainie na poziomie średnim z reformami w Unii Europejskiej. W XXI w. edukacja w Unii Europejskiej jest postrzegana z punktu widzenia budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, które aktualizuje czas trwania szkolnej edukacji oraz kompetencje obywateli. Reformy rozszerzenia edukacji szkolnej i jej przekształcenie w „kompetencję” obejmują wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na Ukrainie w ramach integracji europejskiej reformy szkolnego sektora edukacji (struktury i treści) mają na celu synchronizację ukraińskiej edukacji szkolnej ze standardami europejskimi. W związku z tym w opracowaniu określono wyzwania związane z tym procesem i przedstawiono zalecenia.


Słowa kluczowe


reforma; edukacja szkolna; Ukraina; integracja europejska; Unia Europejska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archer, M. (1979). Social Origins of Educational Systems. London: SAGE Publications.

Commission Staff Working Document Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning, SWD/2018/014 fial – 2018/08 (NLE). Brussels, 17.1.2018, Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:0014:FIN (access: 26.03.2018).

Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) (2009). Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG0528(01) (access: 26.03.2018).

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018) (Text with EEA relevance) ST/9009/2018/INIT. Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC (access: 26.04.2019).

Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy (2012). European Commission /EACEA/EURYDICE, Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. Mode of access: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf (access: 30.03.2018).

Foundation „Demokratychni initsiatyvy” imeni Ilka Kucheriva, Shkola ochyma batkiv, vchyteliv ta dyrektoriv shkil (za rezultatamy sotsiolohichnoho opytuvannia 14 veresnia 2015 roku) (2015) [Ilko Kucheriv “Democratic Initiatives” Foundation. School by the views of parents, teachers and school directors (according to the results of the sociological research as of September 14, 2015)]. Mode of access: http://dif.org.ua/article/shkola-ochima-batkiv-vchiteliv-ta-direktorivshkil-za-rezultatami-sotsiologichnogo-opituvannya (access: 27.07.2017).

Key Data on Education in Europe (2012). Brussels: Eurydice.

Konstytutsiia Ukrainy (1996) [The Constitution of Ukraine]. Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (access: 26.03.2018).

Kremen, V. (ed.) (2016). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report on the state and prospects of the development of education in Ukraine], Kyiv: Pedahohichna dumka.

Lokshyna, O. (2018). The European dimension of the competence-based school education in Ukraine. Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy, 1, 47–64. DOI: https://doi.org/10.26755/RevPed/2018.1/47.

Pro Derzhavnu natsionalnu prohramu „Osvita” („Ukraina XXI stolittia”) [About the State National Program “Education” (“Ukraine of the 21 st Century”)], Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 lystopada 1993 roku No. 896 – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine as of November 3, 1993, No. 896. Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (access: 26.03.2018).

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity (2002) [About the National Doctrine of Education Development], Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 kvitnia 2002 roku No. 347/2002 – Decree of the President of Ukraine as of April 17, 2002, No. 347/2002. Mode of access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (access: 29.03.2018).

Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku (2013) [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021], Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku No. 344/2013 – Decree of the President of Ukraine as of June 25, 2013, No.

/2013. Mode of access: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (access: 29.03.2018).

Pro osvitu (1991) [About Education], Zakon Ukrainy vid 23 travnia 1991 roku, No. 1060-XII – Law of Ukraine as of May 23, 1991, No. 1060-XII. Mode of access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (access: 26.03.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.1.99-110
Data publikacji: 2019-09-25 12:08:24
Data złożenia artykułu: 2018-09-16 23:43:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 829
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 487

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Olena Lokshyna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.