Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli

Beata Jakimiuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto problematykę sukcesów zawodowych i profesjonalizmu nauczycieli oraz przedstawiono zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę przeprowadzonych empirycznych badań jakościowych. Ponadto omówiono założenia projektu badawczego, zaprezentowano wyniki i analizę rezultatów badań dotyczących pojęcia i przejawów sukcesów zawodowych i profesjonalizmu w doświadczeniach badanych nauczycieli oraz czynników indywidualnych i zewnętrznych ułatwiających i utrudniających osiągnięcie sukcesu i profesjonalizmu.


Słowa kluczowe


sukces zawodowy; profesjonalizm; nauczyciele; jakość pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE.

Dróżka, W. (2014). Badania biograficzne w pedeutologii. Stan i kierunki ewolucji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(19), 211–234. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2014.030.

Jakimiuk, B. (2016). Tworzenie relacji interpersonalnych jako postawa i fundament profesjonalizmu nauczycieli. W: J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, K. Jagielska (red.), Rozwój nauczyciela od wczesnej dorosłości do późnej starości (s. 49–64). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Jakimiuk, B. (2017). Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Jazukiewicz, I. (2017). Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela. Problemy Profesjologii, (2), 57–68.

Kaniowski, A.M. (2010). Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: Wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego. W: J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela (s. 13–48). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Kupczyk, T. (2006). Pojęcie i czynniki sukcesu zawodowego kadry kierowniczej – przegląd poglądów. W: T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej (s. 9–28). Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: WAiP.

Lebuda, I. (2014). Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli. Kraków: Nomos.

Łukasik, J.M. (2013). Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łuszczuk, W. (2008). Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria: Pedagogika, (3), 13–26.

Markowski, K. (2003). Podmiotowe uwarunkowania skutecznego zarządzania. W: E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności? (s. 17–26). Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.

Michalak, J.M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Piorunek, M. (2009). Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Plewka, C. (2011). Znaczenia i dylematy nauczycielskiej profesji i nauczycielskiego profesjonalizmu. Edukacja Humanistyczna, 1(24), 61–68.

Ratajek, Z. (2005). Nauczyciel akademicki – jego osobowe cechy i profesjonalne mistrzostwo. W: E. Sałata (red.), Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie nauczycieli (s. 32–42). Radom–Warszawa: ITE PiB.

Sobol, E. (2005). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: PWN.

Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Witkowski, L. (2018). Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Żechowska, B. (1978). Sukces zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania. Słupsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.4.117-131
Data publikacji: 2019-12-31 17:08:24
Data złożenia artykułu: 2018-12-07 09:26:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2654
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1612

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Beata Jakimiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.